• cung cấy nông sản số lượng không hạn chế

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 16/3/11

  1. minhvietlucky Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: hoàng minh việt
   - Địa chỉ: tp.hcm
   - Tel, Fax: 0908373986
   - email: hoangvietsky@yahoo.com
   ================================

   <div>THƯ NGỎ<br /></div><div><table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="left" valign="top"><em><font face="Times New Roman">L<br /></font></em></td></tr></tbody></table></div><font face="Times New Roman"><em>ời đầu ti&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i xin được mạng ph&eacute;p k&iacute;nh gởi đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng </em><em><br /></em></font><em><font face="Times New Roman">lời ch&uacute;c sức khỏe, th&agrave;nh đạt v&agrave; hạnh ph&uacute;c.</font><strong><br /></strong></em><font face="Times New Roman">Vươn l&ecirc;n bằng chất lượng<br /></font><font face="Times New Roman">Hiện doanh ngiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c mặc h&agrave;ng n&ocirc;ng sản v&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y thuốc qu&yacute; số lượng kh&ocirc;ng hạn chế<br /></font><font face="Times New Roman">Song song với cung cấy c&acirc;y thuốc, doanh nghiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấy rất lớn số lượng n&ocirc;ng sản. <br /></font><font face="Times New Roman"><strong>Doanh nghiệp tọa lạc tại th&ocirc;n 3 x&atilde; lộc nam bảo l&acirc;m ,l&acirc;m đồng&nbsp;</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman">&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn hợp t&aacute;c với tất cả c&aacute;c bạn h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về n&ocirc;ng sản tr&ecirc;n địa b&agrave;n , Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; t&acirc;y nguy&ecirc;n để b&aacute;n nội địa v&agrave; xuất khẩu về M&igrave; l&aacute;t, củ riềng,củ gừng,củ R&aacute;y rừng...Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i, c&aacute;c bạn sẽ an t&acirc;m chất lượng cũng như về t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp trong kinh doanh,ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n mong muốn hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i với đối t&aacute;c<br /></font><font face="Times New Roman">ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; dịch vụ giao h&agrave;ng tận nơi cho qu&yacute; doanh nghiệp , qu&yacute; nh&agrave; thuốc cho nhu cầu đặt h&agrave;ng.<br /></font><font face="Times New Roman">Sự h&agrave;i l&ograve;ng của qu&yacute; kh&aacute;ch l&agrave; phương ch&acirc;m l&agrave;m việc của ch&uacute;ng t&ocirc;i<br /></font><font face="Times New Roman">Qu&yacute; c&ocirc;ng ty , kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /></font><strong><font face="Times New Roman">Khu vực HCM : Ho&agrave;ng Minh Việt<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Sdt: 0908373986<br /></font></strong><font face="Times New Roman"><strong>Email: </strong><strong><a href="mailto:hoangvietsky@yahoo.com">hoangvietsky@yahoo.com</a></strong><strong><br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">Khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">C&ocirc; Nghĩa <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">th&ocirc;n 3 x&atilde; Lộc Nam, Bảo L&acirc;m, L&acirc;m Đồng<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Đt&nbsp;: (063)3878.521<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Dđ&nbsp;:0979825157<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Email&nbsp;:nongsanlamdong@yahoo.com<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phụ tr&aacute;ch kinh doanh<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ho&agrave;ng Minh Việt<br /></font></strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><strong><font face="Times New Roman">BẢNG B&Aacute;O GI&Aacute;<br /></font></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 12/03/2011<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p> <table width="662" class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 164px" rowspan="5"><font face="Times New Roman" /><br /></td><td valign="top" style="width: 256px" colspan="2"><strong><font face="Times New Roman">CHUỐI RỪNG<br /></font></strong></td><td valign="top" style="width: 120px"><font face="Times New Roman">50kg &ndash; 100kg<br /></font></td><td valign="top" style="width: 122px"><font face="Times New Roman">100kg-500kg<br /></font></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 131px"><font face="Times New Roman">tươi<br /></font></td><td valign="top" style="width: 125px"><font face="Times New Roman">18.000/1kg<br /></font></td><td valign="top" style="width: 120px"><font face="Times New Roman">17.000/1kg<br /></font></td><td valign="top" style="width: 122px"><font face="Times New Roman">16.000/1kg<br /></font></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 131px"><font face="Times New Roman">Phơi kh&ocirc;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 125px"><font face="Times New Roman">75.000/1kg<br /></font></td><td valign="top" style="width: 120px"><font face="Times New Roman">73.000/1kg<br /></font></td><td valign="top" style="width: 122px"><font face="Times New Roman">71.000/1kg<br /></font></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 131px"><font face="Times New Roman">Hạt chuối rừng<br /></font></td><td valign="top" style="width: 125px"><font face="Times New Roman">20.000/1 lạng<br /></font></td><td valign="top" style="width: 120px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 122px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 498px" colspan="4"><strong><font face="Times New Roman">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; dịch vụ giao h&agrave;ng tận nơi cho qu&yacute; kh&aacute;ch<br /></font></strong></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 164px" rowspan="4"><font face="Times New Roman" /><br /></td><td valign="top" style="width: 256px" colspan="2"><strong><font face="Times New Roman">nấm linh chi<br /></font></strong></td><td valign="top" style="width: 242px" colspan="2"><strong><font face="Times New Roman">H&Agrave; THỦ &Ocirc;<br /></font></strong></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 131px"><font face="Times New Roman">Linh chi loại 1<br /></font></td><td valign="top" style="width: 125px"><font face="Times New Roman">200.000/1kg<br /></font></td><td valign="top" style="width: 120px"><font face="Times New Roman">Tươi<br /></font></td><td valign="top" style="width: 122px"><strong>&nbsp;0.000&nbsp;VND</strong><br /></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 131px"><font face="Times New Roman">Linh chi loại 2<br /></font></td><td valign="top" style="width: 125px"><font face="Times New Roman">170.000/1kg<br /></font></td><td valign="top" style="width: 120px"><font face="Times New Roman">Kh&ocirc;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 122px"><strong>&nbsp;0.000&nbsp;VND</strong><br /></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 131px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 125px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 120px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 122px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 164px" rowspan="6"><font face="Times New Roman" /><br /></td><td valign="top" style="width: 498px" colspan="4"><font face="Times New Roman"><strong>C&Acirc;Y B&Aacute; BỆNH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>(</strong></font><strong>Tongkat ali)</strong><strong><br /></strong></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 131px" rowspan="5"><font face="Times New Roman">200.000/1kg<br /></font></td><td valign="top" style="width: 125px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 120px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 122px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 125px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 120px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 122px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 125px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 120px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 122px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 125px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 120px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 122px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 125px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 120px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 122px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 662px" colspan="5"><strong><font face="Times New Roman">H&Agrave;NG N&Ocirc;NG SẢN<br /></font></strong></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 164px" rowspan="2"><strong><font face="Times New Roman">CỦ RIỀNG<br /></font></strong></td><td valign="top" style="width: 131px"><font face="Times New Roman">Tươi<br /></font></td><td valign="top" style="width: 125px"><strong>&nbsp;0.000&nbsp;VND</strong><br /></td><td valign="top" style="width: 120px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 122px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 131px"><font face="Times New Roman">Kh&ocirc;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 125px"><strong>&nbsp;0.000&nbsp;VND</strong><br /></td><td valign="top" style="width: 120px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 122px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 164px" rowspan="2"><strong><font face="Times New Roman">CỦ GỪNG<br /></font></strong></td><td valign="top" style="width: 131px"><font face="Times New Roman">Tươi<br /></font></td><td valign="top" style="width: 125px"><font face="Times New Roman">7000/1kg<br /></font></td><td valign="top" style="width: 120px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 122px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 131px"><font face="Times New Roman">Kh&ocirc;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 125px"><strong>&nbsp;0.000&nbsp;VND</strong><br /></td><td valign="top" style="width: 120px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 122px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 164px" rowspan="2"><strong><font face="Times New Roman">CỦ NGHỆ<br /></font></strong></td><td valign="top" style="width: 131px"><font face="Times New Roman">Tươi<br /></font></td><td valign="top" style="width: 125px"><strong>&nbsp;0.000&nbsp;VND</strong><br /></td><td valign="top" style="width: 120px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 122px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 131px"><font face="Times New Roman">Kh&ocirc;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 125px"><strong>&nbsp;0.000&nbsp;VND</strong><br /></td><td valign="top" style="width: 120px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 122px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 662px" colspan="5"><strong><font face="Times New Roman">C&oacute; nhận l&agrave;m theo đơn đật h&agrave;ng của qu&yacute; c&ocirc;ng ty về h&agrave;m lượng Curcumin quy định về tạp chất, quy định về độ kh&ocirc;&hellip;Ch&uacute;ng t&ocirc;i can kết bảo đảm 100%<br /></font></strong></td></tr></tbody></table><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...