• Cuung cấp phân sạch

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 19/12/09

  1. viet tam Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công Ty Phân Bón Miền Đông
   - Địa chỉ: Đồng Xoài Binh Phước
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email: vehonguyen@yahoo.com.vn
   ================================

   <p><font size="2">K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng</font></p><p><font size="2"><strong>C&ocirc;ng Ty Ph&acirc;n B&oacute;n Miền Đ&ocirc;ng</strong> Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp ph&acirc;n b&oacute;n được sản suất từ Tr&ugrave;ng Quế. Rất th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c loại rau củ như: Cải, Ớt, C&agrave;, H&agrave;nh, Tỏi, Gi&aacute;, Hẹ.... c&acirc;y ăn tr&aacute;i như: Ch&ocirc;m Ch&ocirc;m, Măng Cụt, Nh&atilde;n, Bưởi.... c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp như: Cao Su, Ca Ph&ecirc;... c&aacute;c vi sinh vật c&oacute; lợi trong ph&acirc;n v&agrave; tr&ugrave;ng quế sẽ gi&uacute;p cải tạo đất, l&agrave;m đ&aacute;t tốt, canh t&aacute;c rất tuận lợi.</font></p><p><font size="2">Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ ĐT:<strong>0909.579.837</strong> gặp Vệ</font></p><p><strong><em><font size="2"><u>Lưu &yacute;</u>: c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m c&aacute;c đại l&iacute;, nh&agrave; ph&acirc;n phối tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</font></em></strong></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...