Da thỏ chất lượng cao

#1
<p><strong><font size="4">K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con!</font></strong></p><p><font size="4">B&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua da thỏ đ&atilde; thuộc với số lượng lớn xin li&ecirc;n hệ. Trại giống thỏ Việt Nhật Ninh B&igrave;nh gặp anh Sao ĐT 0978491583. <em><strong>Da thỏ Newzealan l&ocirc;ng trắm tuyền</strong></em>.</font></p><p><font size="4">- <strong><em>Gi&aacute; b&aacute;n hiện tại l&agrave;: 35 000 đồng/bộ.</em></strong></font></p><p><font size="4">- Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp thỏ giống ở c&aacute;c lứa tuổi kh&aacute;c nhau. Thuốc th&uacute; y, dụng cụ, van nước, giống c&acirc;y thức ăn cho chăn nu&ocirc;i thỏ.</font></p><p><font size="4">- <em><strong>Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết thu mua to&agrave;n bộ sản phẩm b&agrave; con l&agrave;m ra</strong></em></font></p><p><strong><font size="4">Ch&uacute;c b&agrave; con chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng! </font></strong><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT NINH BÌNH
- Địa chỉ: Xã Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
- Điện thoại: 0978491583 - Fax: 0978491583
- email: saothangnam_1@yahoo.com
 

LAMTUNG™

Nhà nông chính hiệu
#2
Da Thỏ mua để làm gì vậy ?bạn chụp ảnh bộ da thỏ lên cho anh em xem thử coi.từ trước đến giờ chưa từng biết
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH