• DANH MỤC THIẾT BỊ

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 7/9/12

  1. chekhanhduy Guest

   <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Version>14.00</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">C&ocirc;ng ty Hiển Long xin cung cấp đến qu&yacute; kh&aacute;ch bảng danh mục c&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty:</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">THI&Ecirc;́T BỊ CƠ BẢN</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">C&Acirc;N:</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/can-phan-tich-ien-tu.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">C&Acirc;N PH&Acirc;N T&Iacute;CH</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp; ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/can-phan-tich-ien-tu.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">C&Acirc;N KỸ THUẬT</span></a></span><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> </span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/can-xac-inh-am-o.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">C&Acirc;N X&Aacute;C ĐỊNH ĐỘ ẨM</span></a></span><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> </span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">TỦ SẤY:</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/tu-say-oi-luu-tu-nhien.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">TỦ S&Acirc;́Y ĐỐI LƯU TỰ NHI&Ecirc;N</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/tu-say-oi-luu-cuong-buc.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/tu-say-chan-khong.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">TỦ SẤY CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">TỦ ẤM:</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/tu-am-shel-lab-usa-gia-thoa-thuan-lien.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">TỦ &Acirc;́M LẠNH</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; text-decoration: none"> ( xem chi tiết &hellip;)</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black"><br /> </span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" /></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/tu-am-shel-lab-usa-gia-thoa-thuan-lien.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">TỦ &Acirc;́M -SHELLAB</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">L&Ograve; NUNG:</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/lo-nung.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">L&Ograve; NUNG 1,8OO 0C</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y KHUẤY:</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-khuay-tu-va-may-khuay-tu-gia-nhiet.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y KHUẤY TỪ GIA NHI&Ecirc;T</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-ong-hoa.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐỒNG H&Oacute;A</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-lac-vortex.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y LẮC VORTEX</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">BỂ:</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/be-cach-thuy.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">BỂ C&Aacute;CH THỦY</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.shellab.com/store/categories/water-baths/"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">B&Ecirc;̉ ĐI&Ecirc;̀U NHI&Ecirc;̣T</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">NỒI HẤP TIỆT TR&Ugrave;NG</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐO PH:</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-o-ph-eutech-singapore.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐO PH CẦM TAY</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-o-ph-eutech-singapore.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐO PH ĐỂ B&Agrave;N</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐO CHLORINE:</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-o-chlorine.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐO CHLORINE CẦM TAY</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ OXY H&Ograve;A TAN:</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-o-o-oxy-hoa-tan.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ OXY H&Ograve;A TAN DO CẦM TAY</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-o-o-oxy-hoa-tan.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ OXY H&Ograve;A TAN ĐỂ B&Agrave;N</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">THI&Ecirc;́T BỊ D&Ugrave;NG TRONG C&Ocirc;NG NGHỆ THỰC PHẨM</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/bo-chung-cat-am-kjeldhal.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">BỘ CHƯNG CẤT ĐẠM KJELDAHL</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/bo-trich-beo-soxhlex.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">BỘ TR&Iacute;CH B&Eacute;O SOXHLET</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/thiet-bi-chiet-xo.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">THIẾT BỊ PH&Acirc;N T&Iacute;CH XƠ</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-em-khuan-lac.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐẾM KHUẨN LẠC</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">TỦ H&Uacute;T KH&Iacute; ĐỘC</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">BỘ THỦY PH&Acirc;N ENZYME</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">HỆ THỐNG L&Ecirc;N MEN</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y SẤY PHUN</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y Đ&Ocirc;NG KH&Ocirc;</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">TỦ CẤY VI SINH</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">TỦ CẤY VI KHUẨN KỊ KH&Iacute;</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/tu-am-co2.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">TỦ &Acirc;́M CO2</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">TỦ ẤM NHIỆT ĐỘ THẤP</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">TỦ LAI</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y ĐO CO2 TRONG TANK V&Agrave; TRONG CHAI</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">THI&Ecirc;́T BỊ PH&Acirc;N T&Iacute;CH H&Oacute;A L&Yacute; V&Agrave; M&Ocirc;I TRƯỜNG</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-o-o-nhot.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ NHỚT</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-o-kich-thuoc-hat.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐO K&Iacute;CH THƯỚC HẠT</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-o-o-on.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ ỒN</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-o-o-uc.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ ĐỤC</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-o-o-dan.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ DẪN, TDS, ĐỘ MẶN</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-ep-bun-khung-ban.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y &Eacute;P B&Ugrave;N KHU&Ocirc;N BẢN</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-ep-bun-bang-tai.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y &Eacute;P B&Ugrave;N BĂNG TẢI</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-quang-pho-hap-thu-nguyen-tu.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUY&Ecirc;N TỬ</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-quang-pho-hong-ngoai.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-quang-pho-huynh-quang.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y QUANG PHỔ HUỲNH QUANG</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-quang-pho-tu-ngoai-kha-kien.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y ĐO TỶ TRỌNG</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y ĐO ĐIỂM N&Oacute;NG CHẢY</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y PH&Acirc;N T&Iacute;CH NHI&Ecirc;T</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y ĐO KH&Iacute; ĐỘC</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ S&Aacute;NG</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ BỤI</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y LẤY MẪU KH&Iacute;</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y X&Aacute;C ĐỊNH NHU CẦU OXY SINH H&Oacute;A</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y X&Aacute;C ĐỊNH NHU CẦU OXY H&Oacute;A HỌC</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">THI&Ecirc;́T BỊ D&Ugrave;NG TRONG C&Ocirc;NG NGHỆ SƠN</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-so-mau-cam-tay.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y SO M&Agrave;U</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-o-o-bong.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ B&Oacute;NG</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">TỦ SO M&Agrave;U</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">THIẾT BỊ ĐO CHIỀU D&Agrave;I M&Agrave;NG SƠN KH&Ocirc;, ƯỚT</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y ĐO CHIỀU D&Agrave;I LỚP PHỦ</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">THIẾT BỊ QU&Eacute;T SƠN TỰ ĐỘNG</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">THƯỚC ĐO ĐỘ MỊN CỦA SƠN</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-kiem-tra-o-mai-mon.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y KIỂM TRA ĐỘ M&Agrave;I M&Ograve;N</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">DỤNG CỤ KIỂM TRA ĐỘ KẾT D&Iacute;NH LỚP PHỦ</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">THIẾT BỊ PHUN SƠN</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">THI&Ecirc;́T BỊ D&Ugrave;NG TRONG C&Ocirc;NG NGHỆ GIẤY, BAO B&Igrave;</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/tu-say-chan-khong.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">TỦ SẤY CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.boeco.com/sites/index.php?Site=gruppe.php&amp;ID=3"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">KÍNH HI&Ecirc;̉N VI</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ TRẮNG, ĐỘ M&Agrave;U</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ ĐỤC (ĐỘ M&Igrave;) CỦA GIẤY</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ NGHIỀN NHỎ CỦA BỘT GIẤY</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y Đ&Aacute;NH BỘT GIẤY</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ MỀM V&Agrave; ĐỘ XỐP CỦA GIẤY</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">M&Aacute;Y ĐO ĐỘ GIỮ NUWOWCSCUAR GIẤY</span></u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">GI&Acirc;́Y, VẢI, NHU&Ocirc;̣M, DA</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/may-o-o-buc.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">M&Aacute;Y KI&Ecirc;̉M TRA Đ&Ocirc;̣ BỤC</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9192344174531360795#editor/target=post;postID=8445185667717087925"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">KI&Ecirc;̉M TRA LỰC KÉO ĐỨT</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.come-tech.com.tw/en_products.asp?currpage=1&amp;a_type=004"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">NGÀNH GI&Acirc;́Y</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.come-tech.com.tw/en_products.asp?currpage=1&amp;a_type=002"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">NHỰA, CAO SU</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.come-tech.com.tw/en_products.asp?currpage=1&amp;a_type=001"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">NGÀNH VẢI, DA</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">CHỈ TI&Ecirc;U NƯỚC</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.eutechinst.com/pdt-para-do.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">ĐO DO</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.eutechinst.com/pdt-para-ph.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">ĐO PH</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.eutechinst.com/pdt-para-ion.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">Đ&Ocirc;̣ D&Acirc;̃N ĐI&Ecirc;̣N</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.eutechinst.com/pdt-para-conductivity.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">ĐO Đ&Ocirc;̣ ĐỤC</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.eutechinst.com/pdt-para-tds.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">ĐO TDS</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.eutechinst.com/pdt-para-salinity.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">ĐO Đ&Ocirc;̣ MẶN</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.eutechinst.com/pdt-para-colorimetry.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">ĐO CLO DƯ</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.eutechinst.com/pdt-para-temperature.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">ĐO NHI&Ecirc;̣T Đ&Ocirc;̣</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">FOOD và M&Ocirc;I TRƯỜNG</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.unityscientific.com/products/NIR/"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">NIR - UNITY</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.ycicl.com/index-e.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">ÉP BÙN, LỌC RÁC</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.velp.com/en/family/7/Food_Feed_Line/128/DUMAS_Nitrogen_Protein_Analyzer/"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">DUMAS</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.velp.com/en/family/7/Food_Feed_Line/80/Raw_fiber_extractors/"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">B&Ocirc;̣ CHI&Ecirc;́T XƠ</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.velp.com/en/prodotti/productsMain.asp?id=6"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">KHU&Acirc;́Y TỪ, VORTEX</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.velp.com/en/prodotti/productsMain.asp?id=9"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">BOD, COD, TỦ &Acirc;́M BOD</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://thietbithinghiempbl.blogspot.com/p/chung-cat-dam-velp.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">H&Ecirc;̣ TH&Ocirc;́NG CHƯNG C&Acirc;́T ĐẠM</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://thietbithinghiempbl.blogspot.com/p/may-ep-bun.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">MÁY ÉP BÙN</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://thietbithinghiempbl.blogspot.com/p/bo-chiet-beo-velp.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">MÁY CHI&Ecirc;́T BÉO - VELP</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">BÁNH KẸO, MÍA ĐƯỜNG</span></u></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.congnghehienlong.com/2012/08/phan-cuc-ke.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">PH&Acirc;N CỰC K&Ecirc;́</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li><li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="color: windowtext"><a href="http://www.indexinstrumentsus.com/refractometers.html"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">ĐO BRIX, KHÚC XẠ K&Ecirc;́</span></a></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ( xem chi tiết &hellip;)</span></li></ul> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">&nbsp;</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">&nbsp;</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">CHẾ KH&Aacute;NH DUY</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">Sale Executive</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">Phone: 01688 28 04 88</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">Emai: chekhanhduy@gmail.com</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">Add: 42/2 Trần Đ&igrave;nh Xu, P. C&ocirc; Giang, Q1, Tp. HCM</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black">website:&nbsp; www.congnghehienlong.com</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black" /></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]-->

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG NGHỆ HIỂN LONG
   - Địa chỉ: 42/2 TRẦN ĐÌNH XU, P. CÔ GIANG, Q1, TP. HCM
   - Điện thoại: 01688 28 04 88 - Fax: 08. 3838 0253
   - email: khanhduy.hiltek@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...