• DÂY CHUYỀN TRỒNG NẤM - MÁY ĐÓNG BỊCH PHÔI NẤM

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 26/9/12

  1. <p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&aacute;y đ&oacute;ng bịch ph&ocirc;i nấm ATP&nbsp;1000 được sản xuất tại C&ocirc;ng Ty TNHH&nbsp;Cơ Kh&iacute; AN THUẬN PH&Aacute;T m&aacute;y c&oacute; c&ocirc;ng suất đ&oacute;ng 1000 bịch tr&ecirc;n một giờ, với k&iacute;ch cỡ bịch ph&ocirc;i theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, m&aacute;y ATP 1000 chạy điện 220V hoặc 380CV tiết kiệm điện, m&aacute;y chạy &ecirc;m, thao t&aacute;c đơn giản. </font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&aacute;y đ&oacute;ng bịch ph&ocirc;i nấm ATP 300 c&ocirc;ng suất 300 bịch tr&ecirc;n một giờ ph&ugrave; hợp cho c&aacute;c trại nấm c&oacute; quy m&ocirc; sản xuất vừa, chỉ cần hai đến ba người phục vụ m&aacute;y, gi&aacute; th&agrave;nh m&aacute;y hợp l&yacute;, tiết kiệm điện năng.</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đặc biệt C&ocirc;ng ty An Thuận Ph&aacute;t thiết kế v&agrave; chế tạo th&agrave;nh c&ocirc;ng loại m&aacute;y đ&oacute;ng bịch cỡ lớn đường k&iacute;nh bịch&nbsp;230mm cao 450mm được thị trường trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tin d&ugrave;ng. C&ocirc;ng suất m&aacute;y 650 bịch/giờ.</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng Ty TNHH&nbsp;Cơ Kh&iacute; AN THUẬN PH&Aacute;T <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ/c: L&agrave;ng Ngề Xu&acirc;n Tiến - Xu&acirc;n Trường - Nam Định<br />&nbsp; Điện thoại: 0984990546&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 03503762909</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ AN THUẬN PÁT
   - Địa chỉ: Làng Nghề Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định
   - Điện thoại: 0984 990 546 - Fax: 0350 3 762 909
   - email: cokhimienbac@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...