dế thịt, dế giống, dế thương phẩm

#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>Trại dế b&igrave;nh dương k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch.</div><div><br /></div><div>L&agrave; trại dế lớn nhất miền nam, với m&ocirc; h&igrave;nh kh&eacute;p k&iacute;n v&agrave; sạch sẽ đảm bảo chất lượng dế tốt&nbsp;</div><div>nhất.</div><div><br /></div><div>Chuy&ecirc;n cung cấp dế thương phẩm, khay trứng dế, dế cho chin c&aacute; cảnh.</div><div><br /></div><div>Gi&aacute; rẻ nhất thị trường do trang trại tự nu&ocirc;i, kh&ocirc;ng như những trại kh&aacute;c lấy nguồn h&agrave;ng về b&aacute;n&nbsp;</div><div>n&ecirc;n nguồn gốc kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng, chất lượng dế giống kh&ocirc;ng tốt.</div><div><br /></div><div>Đặc biệt trại dế b&igrave;nh dương mời qu&yacute; kh&aacute;ch tham quan trang trại v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i&nbsp;</div><div>tận t&igrave;nh gi&uacute;p qu&yacute; kh&aacute;ch nắm r&otilde; nhất về th&oacute;i quen v&agrave; tập t&iacute;nh của con dế.</div><div><br /></div><div>Cung cấp dế thương phẩm chất lượng tốt nhất với gi&aacute; hợp l&yacute; nhất.</div><div><br /></div><div>h&atilde;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết th&ecirc;m chi tiết.</div><div><br /></div><div>ĐT: 0975 053 469 or 01653 913 339</div><div><br /></div><div>Mail: traidebinhduong@gmail.com</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;<img src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/7/medium_jpn1358127700.JPG" border="0" /><img src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/7/medium_vrp1358127693.JPG" border="0" /><img src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/7/medium_ktw1358127686.JPG" border="0" /></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;<img src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/7/medium_swz1358127681.JPG" border="0" /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lương Văn Lâm
- Địa chỉ: Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Điện thoại: 01653913339 - Fax: 0975053469
- email: luongvanlampt@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH