ĐỊA CHỈ CUNG CẤP CHIM BÒ CÂU PHÁP-VN1 TOÀN QUỐC

  • Thread starter NGUYỄN QUANG VIỆT
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN QUANG VIỆT

Guest
#1
<p><font size="4" color="#000066">&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp giống CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P-VN1. Với số lượng lớn, vận chuyển tận nơi, trợ gi&aacute;, trợ cước-phục vụ n&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n.Gi&aacute; giống như sau:</font></p><p><font size="4" color="#990000">- Chim đ&atilde; sinh sản</font><font color="#990000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="4" color="#990000">: 450 ng&agrave;n đồng/ cặp</font></p><p><font size="4" color="#990000">-Chim 2 th&aacute;ng đến 2,5 th&aacute;ng tuổi</font><font color="#990000"> </font><font size="4" color="#990000">:250 ng&agrave;n đồng/ cặp</font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; Với đặc t&iacute;nh ưu việt của lo&agrave;i BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P-VN1 B&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; thể nu&ocirc;i l&agrave;m kinh tế hộ gia đ&igrave;nh vừa đồng thời nu&ocirc;i l&agrave;m cảnh cho c&aacute;c biệt thự, s&acirc;n vườn.</font> <font size="4">..Nu&ocirc;i theo h&igrave;nh thức thả tự do, nhốt b&aacute;n c&ocirc;ng nghiệp, nu&ocirc;i quần thể ...</font></p><p>&nbsp;&nbsp;<font color="#990000"> </font><font size="4" color="#990000">Ch&uacute;ng t&ocirc;i tư vấn kĩ thuật miễn ph&iacute;, với kinh nghiệm 7 năm liền. Sẵn s&agrave;ng hợp t&aacute;c v&agrave; thu mua lại sau thu hoạch.</font></p><p>&nbsp;&nbsp; <font size="4" color="#000066">Giảm gi&aacute; hỗ trợ cho c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n mua số lượng lớn !</font><font color="#000066"> </font><br /></p><p>&nbsp;&nbsp; <font size="4">Mọi th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ anh Quang Việt</font>&nbsp; <font size="4">0122.345.3281</font><br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN QUANG VIỆT
- Địa chỉ: 10 TÔ HIẾN THÀNH - ĐÀ LẠT
- Điện thoại: 0122.345.3281 - Fax:
- email: bocaudaklak
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH