Địa điểm chồn nhung đen chất lượng

#1
<p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 22pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Theo c&aacute;c nh&agrave; khoa học, chồn nhung đen l&agrave; động vật thuộc họ gặm nhấm c&oacute; xuất xứ từ Nam Mỹ. Đ&acirc;y l&agrave; giống vật nu&ocirc;i rất ph&ugrave; hợp với người ngh&egrave;o bởi ch&uacute;ng chỉ ăn cỏ v&agrave; c&aacute;c loại rau, củ, quả b&igrave;nh thường, nhưng lại cho thịt nhiều h&agrave;m lượng dinh dưỡng v&agrave; được b&aacute;n với gi&aacute; kh&aacute; cao. Điều kiện sinh th&aacute;i của chồn nhung đen rất giống chuột v&agrave; thỏ. Ch&uacute;ng kh&ocirc;ng ăn lương thực, chỉ ưa th&iacute;ch c&aacute;c loại cỏ dại, l&aacute; c&acirc;y, quả ch&iacute;n rụng&hellip; Người nu&ocirc;i c&oacute; thể tận dụng c&aacute;c phế phẩm n&ocirc;ng nghiệp như rơm, rạ, th&acirc;n, l&aacute; c&acirc;y ng&ocirc;, l&aacute; lạc, th&acirc;n, l&aacute; c&acirc;y chuối&hellip; m&agrave; kh&ocirc;ng mất chi ph&iacute; chăn nu&ocirc;i, chỉ tốn một ch&uacute;t c&ocirc;ng chăm s&oacute;c. So với d&ecirc;, cừu v&agrave; b&ograve; th&igrave; nu&ocirc;i chồn nhung đen hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần. Tuổi thọ của chồn nhung đen l&agrave; từ 6- 7 năm. Thời kỳ sinh sản mạnh từ năm thứ 2 đ&ecirc;́n năm thứ 3. Chồn đẻ b&igrave;nh qu&acirc;n 4 đến 5 con/lứa. Từ l&uacute;c đẻ đến l&uacute;c xuất b&aacute;n khoảng 3 đến 3&nbsp; th&aacute;ng rưỡi. Mỗi năm chồn đẻ được khoảng 4 đến 6 lứa. Với gi&aacute; cả như hi&ecirc;̣n nay, cứ khoảng 10 cặp chồn, sau 2 năm c&oacute; thể thu l&atilde;i từ 150 đến 200 triệu.</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 22pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Thịt chồn nhung đen đem chế biến th&agrave;nh c&aacute;c m&oacute;n ăn rất ngon v&agrave; bổ, được coi l&agrave; đặc sản, được nhiều người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ưa chuộng.</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 22pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Ở Việt Nam chồn nhung đen đ&atilde; được nu&ocirc;i ở nhiều tỉnh, th&agrave;nh trong cả nước v&agrave; đang mang lại hiệu quả kinh tế kh&aacute; cao cho người nu&ocirc;i &ndash; vật nu&ocirc;i cho người ngh&egrave;o.</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 22pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">T&ugrave;y theo việc vận chuyển xa hay gần m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp cho người nu&ocirc;i chồn nhỏ hay chồn đang mang thai. Trước mắt l&agrave; tại T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Miền Trung, Đ&ocirc;ng Nam Bộ (Kh&aacute;nh H&ograve;a, B&igrave;nh Định, Ph&uacute; Y&ecirc;n, B&igrave;nh Thuận, Ninh Thuận, Quảng Nam, Đ&agrave; Nẵng, Đắk Lăk, Gia Lai, L&acirc;m Đồng, TP Hồ Ch&iacute; Minh, Đồng Nai, B&igrave;nh Dương, B&igrave;nh Phước, T&acirc;y Ninh&hellip;)</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 24pt; font-family: inherit; color: red; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt; border-color: windowtext">H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt nhất.</span></span><span style="font-size: 24pt; font-family: Tahoma; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> </span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 24pt; font-family: inherit; color: red; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-width: 1pt; border-color: windowtext">ĐT: 0905 02 89 11 (A.Duy). Địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh: Chợ mới Cam T&acirc;n, ấp Vĩnh B&igrave;nh, x&atilde; Cam T&acirc;n, huyện Cam Ranh, tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a &ndash; nằm ngay b&ecirc;n quốc lộ 1A, rất thuận tiện cho việc vận chuyển, mua b&aacute;n, trao đổi, tham quan.</span></span><span style="font-size: 24pt; color: red"></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 22pt; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">&nbsp;</span></strong></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Quang Duy
- Địa chỉ: Khánh Hòa
- Điện thoại: 0905028911 - Fax:
- email: chudehot@yahoo.com.vn
 

#2
Trại chồn giống Quang Duy

Trang trại Quang Duy - Theo các nhà khoa học, chồn nhung đen là động vật thuộc họ gặm nhấm có xuất xứ từ Nam Mỹ. Đây là giống vật nuôi rất phù hợp với người nghèo bởi chúng chỉ ăn cỏ và các loại rau, củ, quả bình thường, nhưng lại cho thịt nhiều hàm lượng dinh dưỡng và được bán với giá cao. Chúng không ăn lương thực, chỉ ưa thích các loại cỏ dại, lá cây, quả chín rụng… Người nuôi có thể tận dụng các phế phẩm nông nghiệp như rơm, rạ, thân, lá cây ngô, lá lạc, thân, lá cây chuối… mà không mất chi phí chăn nuôi, chỉ tốn một chút công chăm sóc. Chồn đẻ bình quân 4 đến 5 con/lứa. Từ lúc đẻ đến lúc xuất bán khoảng 3 đến 3 tháng rưỡi. Mỗi năm chồn đẻ được khoảng 4 đến 6 lứa. Với giá cả như hiện nay, cứ khoảng 10 cặp chồn, sau 2 năm có thể thu lãi từ 150 đến 200 triệu.
Thịt chồn nhung đen đem chế biến thành các món ăn rất ngon và bổ, được coi là đặc sản, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Tùy theo việc vận chuyển xa hay gần mà chúng tôi sẽ cung cấp cho người nuôi chồn nhỏ hay chồn đang mang thai. Trước mắt là tại Tây Nguyên, Miền Trung, Đông Nam Bộ (Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đắk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh…)
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
ĐT: 0905 028 911 (A.Duy). Địa chỉ trụ sở chính: Bên cạnh UBND xã Cam Tân, ấp Vĩnh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa – nằm ngay bên quốc lộ 1A, rất thuận tiện cho việc vận chuyển, mua bán, trao đổi, tham quan.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH