• Dịch vụ XNK và vận chuyển container.

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 22/9/10

  1. tamsaoviet Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: marketing
   - Địa chỉ: 256 nguyen thi minh khai
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email: Email: phamkhacvu260190@gmail.com
   ================================

   <div style="padding-top: 1px"> <div style="padding: 15px 25px; line-height: 23px; font-family: Times New Roman; font-size: medium" class="border"> <div style="font-weight: bold; font-style: italic; padding-bottom: 10px">Tr&acirc;n trọng gửi Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hiện nay C&ocirc;ng ty TNHH Tam Sao Việt đang l&agrave; đại l&yacute; cung cấp dịch vụ vận chuyển đa phương thức, kết hợp dịch vụ tư vấn về thanh to&aacute;n quốc tế (tư vấn về L/C, tư vấn mua bảo hiểm quốc tế cho h&agrave;ng h&oacute;a) v&agrave; dịch vụ l&agrave;m thủ tục hải quan cho nhiều c&ocirc;ng ty với c&aacute;c hệ thống đại l&yacute; đặt tại nhiều quốc gia tr&ecirc;n thế giới như : Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ&hellip;. Với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n gi&agrave;u kinh nghiệm v&agrave; c&oacute; nhiệt huyết, c&ocirc;ng ty c&oacute; thể đ&aacute;p ứng tốt c&aacute;c y&ecirc;u cầu về :</div> <div style="padding: 10px 0px 10px 30px"> <div>- <span style="color: #0070c0; font-weight: bold">Vận chuyển Container nội địa</span> ( Đồng Nai, B&igrave;nh Dương, Long An v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận đến c&aacute;c cảng tại Tp.HCM bằng đường bộ, đường thủy, đường sắt,&hellip;.)</div> <div>- <span style="color: #0070c0; font-weight: bold">Vận chuyển Container quốc tế</span> (<span style="color: Red; font-weight: bold">Korea, Japan, Taiwan, China</span>, Singapore, Thailan, Hongkong, India, Russia, USA, UEA&hellip;)</div> <div>- <span style="color: #0070c0; font-weight: bold">Thủ tục hải quan</span> (h&agrave;ng XK, h&agrave;ng NK cho c&aacute;c loại h&igrave;nh kinh doanh, đầu tư, gia c&ocirc;ng, tạm nhập t&aacute;i xuất, sản xuất-xuất khẩu, phi mậu dịch&hellip;)</div> <div>- <span style="color: #0070c0; font-weight: bold">Dịch vụ tư vấn miễn ph&iacute; về c&aacute;c phương thức thanh to&aacute;n quốc tế</span> (tư vấn về L/C, tư vấn chọn mua bảo hiểm quốc tế cho h&agrave;ng h&oacute;a, &hellip;&hellip;).</div> </div> <div style="padding: 0px 0px 10px">Với phương ch&acirc;m hợp t&aacute;c v&agrave; c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển l&acirc;u d&agrave;i, C&ocirc;ng ty TNHH Tam Sao Việt rất mong nhận được sự ủng hộ từ ph&iacute;a qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c đối t&aacute;c. Qu&yacute; c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về dịch vụ, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ sau :</div> <div align="center"> <img border="0" class="tsv" /> </div> <div style="padding: 10px 0px 10px 90px; color: #984806; line-height: 25px"> <div>Address : 256 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, Dist 3, Hcm City</div> <div>Tel : (+84) &ndash; 8 &ndash; 6290.7305/06</div> <div>Fax : (+84) &ndash; 8 &ndash; 6268.2360/61</div> <div>Email : info@tamsaoviet.com</div> <div>Website : tamsaoviet.com</div> </div> </div> </div>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...