Hợp tác Doanh nghiệp Iran cần nhập tiêu

#1
Dear Sir,
We " Donya Rahavard No Iranian Co " are based in Tehran, Iran and are
Chúng tôi "Donya Rahavard Co Iran" có trụ sở tại Tehran, Iran và
one of the leading importers of different kind of spices from all over
một trong những nhà nhập khẩu hàng đầu của các loại gia vị khác nhau từ khắp nơi trên
the world, espically Black & White pepper seed which has high usages
thế giới, espically Black & White hạt tiêu trong đó có tập quán cao
in our country.
ở nước ta.
We appreciate if you kindly quote us your best possible CIF
Chúng tôi đánh giá cao nếu bạn vui lòng báo cho chúng tôi tốt nhất có thể của bạn CIF
bandarabbas prices for our intial requirement of 1 x 20 ft container
các giá bandarabbas cho yêu cầu ban đầu này của chúng tôi 1 x chứa 20 ft
for whole Black & White Pepper seed, Grade 1 & 2, including its
giống, hạt tiêu đen trắng, lớp 1 & 2, bao gồm cả của nó
specification and pictures.
đặc điểm kỹ thuật và hình ảnh.
KINDLY REPLY TO : *****@***.***
Vui lòng trả lời. ***** @ *** ***
Waiting for your prompt response, We remain
Chờ đợi phản ứng nhanh chóng của bạn, Chúng tôi vẫn còn
Thanking you,
Cám ơn bạn,
SMAlavi
SMAlavi
Donya Rahavard No Iranian Co
Donya Rahavard Co Iran
Tehran - Iran
Tehran - Iran
Tel : +9821-88101095
Điện thoại: +9821-88101095
Fax : +9821-88101096
Fax: +9821-88101096
-----------------------------------------------------------------------------
Vui lòng vào web mua bán nônng sản để cập nhật cô hội xuất khẩu giao thương
http://diendannongsan.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH