• Hợp tác Doanh nghiệp Iran cần nhập tiêu

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 20/5/12

  1. xnklvp Nhà nông nghiệp dư

   Dear Sir,
   We " Donya Rahavard No Iranian Co " are based in Tehran, Iran and are
   Chúng tôi "Donya Rahavard Co Iran" có trụ sở tại Tehran, Iran và
   one of the leading importers of different kind of spices from all over
   một trong những nhà nhập khẩu hàng đầu của các loại gia vị khác nhau từ khắp nơi trên
   the world, espically Black & White pepper seed which has high usages
   thế giới, espically Black & White hạt tiêu trong đó có tập quán cao
   in our country.
   ở nước ta.
   We appreciate if you kindly quote us your best possible CIF
   Chúng tôi đánh giá cao nếu bạn vui lòng báo cho chúng tôi tốt nhất có thể của bạn CIF
   bandarabbas prices for our intial requirement of 1 x 20 ft container
   các giá bandarabbas cho yêu cầu ban đầu này của chúng tôi 1 x chứa 20 ft
   for whole Black & White Pepper seed, Grade 1 & 2, including its
   giống, hạt tiêu đen trắng, lớp 1 & 2, bao gồm cả của nó
   specification and pictures.
   đặc điểm kỹ thuật và hình ảnh.
   KINDLY REPLY TO : *****@***.***
   Vui lòng trả lời. ***** @ *** ***
   Waiting for your prompt response, We remain
   Chờ đợi phản ứng nhanh chóng của bạn, Chúng tôi vẫn còn
   Thanking you,
   Cám ơn bạn,
   SMAlavi
   SMAlavi
   Donya Rahavard No Iranian Co
   Donya Rahavard Co Iran
   Tehran - Iran
   Tehran - Iran
   Tel : +9821-88101095
   Điện thoại: +9821-88101095
   Fax : +9821-88101096
   Fax: +9821-88101096
   -----------------------------------------------------------------------------
   Vui lòng vào web mua bán nônng sản để cập nhật cô hội xuất khẩu giao thương
   http://diendannongsan.com

    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...