• Dolomite, CaCO3, silica, Vôi cục

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 13/3/13

  1. khactiepbp Banned

   <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>Cty CP kho&aacute;ng sản v&agrave; vận tải Phương Bắc</strong> chuy&ecirc;n sản xuất kinh doanh c&aacute;c loai kho&aacute;ng sản: bột Dolomite, bột đ&aacute; CaCO3 (bột đ&aacute; canxi), đ&aacute; hạt CaCO3,v&ocirc;i cục, v&ocirc;i bột, bột silica, Dolomite nung, bentonite&hellip;.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Sản phẩm tr&ecirc;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c ng&agrave;nh: luyện đường, sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n, nu&ocirc;i trồng thủy sản, xử l&yacute; đất, sản xuất thức ăn gia s&uacute;c, sản xuất sơn, bột tr&eacute;t, luyện th&eacute;p, khoan dầu, gạch men, trồng c&acirc;y n&ocirc;ng nghiệp&hellip;.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">1. Chất lượng:</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&bull; Dolomite : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - H&agrave;m lượng MgO &gt;19%</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: 0.5in">- H&agrave;m lượng CaO &gt; 32%</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&bull; Dolomite nung : - H&agrave;m lượng MgO &gt;34%</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&bull; CaCO 3: - H&agrave;m lượng CaCO3 &gt; 96% : D&ugrave;ng sản xuất thức ăn gia s&uacute;c, nu&ocirc;i trồng thủy sản, bột tr&eacute;t ( loại thường).</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">- H&agrave;m lượng CaCO3&gt; 98% : D&ugrave;ng sản xuất sơn nước, cao su, ceramic, giấy, bột tr&eacute;t cao cấp.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&bull; V&ocirc;i cục : - H&agrave;m lượng CaO &gt; 80% - 93 % : D&ugrave;ng trong c&ocirc;ng nghệ lọc đường, luyện th&eacute;p&hellip;.đạt ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&bull; Vội bột : - H&agrave;m lượng CaO: 65-85 %: Xử l&yacute; đất n&ocirc;ng nghiệp, xử l&yacute; m&ocirc;i trường, xử l&yacute; nước&hellip;.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&bull; Bột silica: - H&agrave;m lượng SiO2 : &gt;99.4% : D&ugrave;ng trong ph&acirc;n b&oacute;n, k&iacute;nh, khu&ocirc;n đ&uacute;c, gạch men&hellip;.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&bull; Bột Betonite : C&ocirc;ng nghệ khoan, ph&acirc;n b&oacute;n&hellip;.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">2. Số lượng: C&oacute; kho tại HCM v&agrave; đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">3. Li&ecirc;n hệ: <strong>CTY CP KHO&Aacute;NG SẢN V&Agrave; VẬN TẢI PHƯƠNG BẮC</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in">Số 3, đường 15, P.B&igrave;nh An, Q.2, TP. HCM</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in">Tel : 08.37407266-67</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Ms.PHƯƠNG : 0983387009 &ndash; 0912331195</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyenkhactiep
   - Địa chỉ: số 3, Đường 15, P.BÌnh An, Q.2, Tp.HCM
   - Điện thoại: 0837407266/67 - Fax: 01649516526
   - email: khactiepbp@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...