• DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ THỊT MÔ HÌNH TRẠI LẠNH

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 24/10/09

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: DOANH NGHIỆP SX-TM TIẾN ĐỊNH
   - Địa chỉ: TÂN THUẬN-TÂN BÌNH-MỎ CÀY-BẾN TRE
   - Tel, Fax: ::: 0916 660 615 ::: FaX
   - email: vothanhnguyenquoc@gmail.com
   ================================

   <font face="\&quot;Times">THƯ KI&Ecirc;U GỌI HỢP T&Aacute;C ĐẦU TƯ<br /></font><font face="\&quot;Times">DỰ &Aacute;N trang trại CHĂN NU&Ocirc;I G&Agrave; THỊT M&Ocirc; H&Igrave;NH TRẠI LẠNH<br /></font><em><font face="\&quot;Times">&nbsp;Bến Tre, ng&agrave;y 23 th&aacute;ng 10 năm 2009.<br /></font></em><p><font face="\&quot;Times" /></p><font face="\&quot;Times">Th&acirc;n gửi qu&yacute; đối t&aacute;c, <br /></font><font face="\&quot;Times">&minus;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;: DOANH NGHIỆP SX-TM TIẾN ĐỊNH<br /></font><font face="\&quot;Times">&minus;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh: Số 132, Ấp T&acirc;n Thuận, x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh, huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre.<br /></font><font face="\&quot;Times">&minus;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại: 0916 660 615<br /></font><font face="\&quot;Times">Email: vothanhnguyenquoc@gmail.com <br /></font><font face="\&quot;Times">&minus;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giấy chứng nhận đăng k&yacute; kinh doanh số: 1801009422 do Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu Tư Bến Tre cấp ng&agrave;y 16 th&aacute;ng 7 năm 2009.<br /></font><font face="\&quot;Times">&minus;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;nh nghề kinh doanh:<br /></font><font face="\&quot;Times">+ Sản xuất, mua b&aacute;n: ph&acirc;n b&oacute;n, ph&acirc;n hữu cơ<br /></font><font face="\&quot;Times">+ trang trại chăn nu&ocirc;i gia cầm<br /></font><font face="\&quot;Times">+ Mua b&aacute;n hạt giống<br /></font><font face="\&quot;Times">+ Sản xuất, mua b&aacute;n c&aacute;c sản phẩm từ dừa<br /></font><font face="\&quot;Times">+ Mua b&aacute;n ho&aacute; chất phục vụ n&ocirc;ng nghiệp (kh&ocirc;ng phải thuốc bảo vệ thực vật)<br /></font><font face="\&quot;Times">&minus;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gi&aacute;m đốc:&nbsp; V&Otilde; VĂN VŨ THANH<br /></font><font face="\&quot;Times">&minus;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ecirc;n dự &aacute;n: Dự &aacute;n Đầu tư Trang Trại Chăn Nu&ocirc;i G&agrave; Thịt M&ocirc; H&igrave;nh Trại Lạnh.<br /></font><font face="\&quot;Times">&minus;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Địa điểm trang trại: Ấp T&acirc;n Thuận, x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh, huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre.<br /></font><font face="\&quot;Times">&minus;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&igrave;nh thức đầu tư: Đầu tư mới.<br /></font><font face="\&quot;Times">&minus;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng suất hoạt động: 600.000 con / năm.<br /></font><font face="\&quot;Times">&minus;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tổng vốn đầu tư&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp; 17.240.000.000 đ<br /></font><font face="\&quot;Times">Trong đ&oacute;<br /></font><font face="\&quot;Times">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quyền sử dụng đất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.200.000.000 đ<br /></font><font face="\&quot;Times">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; XDCB &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.840.000.000 đ<br /></font><font face="\&quot;Times">+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thiết bị&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.200.000.000 đ<br /></font><font face="\&quot;Times">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thời gian ho&agrave;n vốn: 3 năm 2 th&aacute;ng<br /></font><font face="\&quot;Times">Dự &aacute;n giai đoạn 1: 10 năm. <br /></font><font face="\&quot;Times">Nh&igrave;n chung chăn nu&ocirc;i tại Bến Tre c&ograve;n gặp nhiều kh&oacute; khăn như: Quy m&ocirc; c&ograve;n nhỏ lẻ, chủ yếu ở n&ocirc;ng hộ l&agrave; ch&iacute;nh, lợi nhuận c&ograve;n thấp; dịch bệnh c&ograve;n nhiều nguy cơ tiềm ẩn, nhất l&agrave; do hệ thống s&ocirc;ng ng&ograve;i chằng chịt v&agrave; hệ thống d&acirc;n cư r&atilde;i r&aacute;c n&ecirc;n nếu nước thải chăn nu&ocirc;i chưa được xử l&yacute; tốt sẽ l&agrave; nguy cơ cho b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch bệnh; về ti&ecirc;u thụ sản phẩm, gi&aacute; cả kh&ocirc;ng ổn định, thường bấp b&ecirc;nh g&acirc;y kh&oacute; khăn cho n&ocirc;ng d&acirc;n, gi&aacute; trị sản xuất ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i năm 2008, đạt 699 tỷ đồng, chiếm 13,18% trong cơ cấu gi&aacute; trị sản xuất ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp. .. Mục ti&ecirc;u&nbsp; đến năm 2020, ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i cơ bản chuyển sang sản xuất theo phương thức trang trại, c&ocirc;ng nghiệp tập trung, đ&aacute;p ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm, đảm bảo chất lượng cho ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; xuất khẩu. Đưa tỷ trọng chăn nu&ocirc;i trong n&ocirc;ng nghiệp đến năm 2020 đạt tr&ecirc;n 18%. Ph&aacute;t triển chăn nu&ocirc;i tập trung theo quy m&ocirc; lớn, với năng suất, chất lượng cao; đảm bảo vệ sinh th&uacute; y, vệ sinh m&ocirc;i trường v&agrave; an to&agrave;n thực phẩm; ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp chế biến v&agrave; t&igrave;m thị trường ti&ecirc;u thụ ổn định.<br /></font><font face="\&quot;Times">Nhằm gi&uacute;p nh&agrave; chăn nu&ocirc;i &ldquo;sống h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo; với c&uacute;m gia cầm, C&ocirc;ng ty Chăn nu&ocirc;i CP nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh chuồng trại k&iacute;n, nu&ocirc;i g&agrave; trong ph&ograve;ng lạnh<br /></font><font face="\&quot;Times">L&agrave; tập đo&agrave;n lớn của Th&aacute;i Lan với hơn 80 năm kinh nghiệm, CP c&oacute; mặt tại VN hơn 15 năm qua v&agrave; đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển, đạt tỉ lệ tăng trưởng tr&ecirc;n 40%/ năm. Hiện CP Việt Nam c&oacute; tr&ecirc;n 2.000 trại nu&ocirc;i g&agrave; trong cả nước, ri&ecirc;ng khu vực ph&iacute;a Nam chiếm đến 1.200 trại, mỗi trại nu&ocirc;i khoảng 10.000 con.<br /></font><font face="\&quot;Times">C&ocirc;ng ty TNHH Chăn nu&ocirc;i CP Việt Nam chịu tr&aacute;ch nhiệm tư vấn kỹ thuật v&agrave; ứng trước g&agrave; giống, thức ăn, vaccin v&agrave; thuốc th&uacute; y, sau đ&oacute; họ thu hồi lại vốn bằng sản phẩm, nh&agrave; đầu tư x&acirc;y dựng chuồng trại v&agrave; quản l&yacute;.<br /></font>Nhằm khai th&aacute;c hiệu quả ưu điểm n&ecirc;u tr&ecirc;n, Doanh Nghiệp Sản Xuất &ndash; Thương Mại Tiến Định quyết định lập Dự &Aacute;n Đầu Tư&nbsp; Trang Trại Chăn Nu&ocirc;i G&agrave; Thịt M&ocirc; H&igrave;nh Trại Lạnh với quy m&ocirc; 600.000 con tại tỉnh Bến Tre.<strong><br /></strong><font face="\&quot;Times">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mặc kh&aacute;c, Bến Tre đang thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i đầu tư. Ưu đ&atilde;i về thuế, lao động, dịch vụ,.. <br /></font><div><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong><font face="\&quot;Times">Bảng 8.7:&nbsp; Thu hồi r&ograve;ng của dự &aacute;n<br /></font></strong></td></tr><tr><td valign="top"><p><font face="\&quot;Times" /></p></td><td valign="top"><p><font face="\&quot;Times" /></p></td><td valign="top"><p><font face="\&quot;Times" /></p></td><td valign="top"><p><font face="\&quot;Times" /></p></td><td valign="top"><p><font face="\&quot;Times" /></p></td><td valign="top"><p><font face="\&quot;Times" /></p></td><td valign="top"><p><font face="\&quot;Times" /></p></td><td valign="top"><p><font face="\&quot;Times" /></p></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">ĐVT: triệu đồng<br /></font></td></tr><tr><td><strong><font face="\&quot;Times">Diễn giải<br /></font></strong></td><td valign="top"><strong><font face="\&quot;Times">Năm hoạt động<br /></font></strong></td></tr><tr><td valign="top"><strong><font face="\&quot;Times">1<br /></font></strong></td><td valign="top"><strong><font face="\&quot;Times">2<br /></font></strong></td><td valign="top"><strong><font face="\&quot;Times">3<br /></font></strong></td><td valign="top"><strong><font face="\&quot;Times">4<br /></font></strong></td><td valign="top"><strong><font face="\&quot;Times">5<br /></font></strong></td><td valign="top"><strong><font face="\&quot;Times">6<br /></font></strong></td><td valign="top"><strong><font face="\&quot;Times">7<br /></font></strong></td><td valign="top"><strong><font face="\&quot;Times">8<br /></font></strong></td><td valign="top"><strong><font face="\&quot;Times">9<br /></font></strong></td><td valign="top"><strong><font face="\&quot;Times">10<br /></font></strong></td></tr><tr><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1. Tổng doanh thu <br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">35.387<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">35.387<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">35.387<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">35.387<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">35.387<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">35.387<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">35.387<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">35.387<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">35.387<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">35.387<br /></font></td></tr><tr><td valign="top"><font face="\&quot;Times">2. Thuế VAT<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.685<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.685<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.685<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.685<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.685<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.685<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.685<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.685<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.685<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.685<br /></font></td></tr><tr><td valign="top"><font face="\&quot;Times">3. Doanh thu thuần<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">33.702<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">33.702<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">33.702<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">33.702<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">33.702<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">33.702<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">33.702<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">33.702<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">33.702<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">33.702<br /></font></td></tr><tr><td valign="top"><font face="\&quot;Times">4. Chi ph&iacute; sản xuất<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">31.445<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">31.093<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">30.740<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">30.387<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">30.034<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">26.233<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">26.233<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">26.233<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">26.233<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">26.233<br /></font></td></tr><tr><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5. L&atilde;i gộp (3-4)<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">2.257<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">2.609<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">2.962<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">3.315<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">3.668<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">7.469<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">7.469<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">7.469<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">7.469<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">7.469<br /></font></td></tr><tr><td valign="top"><font face="\&quot;Times">6. Thuế thu nhập<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">564<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">652<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">741<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">829<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">917<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.867<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.867<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.867<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.867<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.867<br /></font></td></tr><tr><td valign="top"><font face="\&quot;Times">7. L&atilde;i r&ograve;ng (5-6)<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.692<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">1.957<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">2.222<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">2.486<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">2.751<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5.602<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5.602<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5.602<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5.602<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5.602<br /></font></td></tr><tr><td valign="top"><font face="\&quot;Times">8. Khấu hao cơ bản<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">3.448<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">3.448<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">3.448<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">3.448<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">3.448<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">0<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">0<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">0<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">0<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">0<br /></font></td></tr><tr><td valign="top"><font face="\&quot;Times">9. Thu hồi r&ograve;ng <br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5.140<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5.405<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5.670<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5.934<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">6.199<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5.602<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5.602<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5.602<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5.602<br /></font></td><td valign="top"><font face="\&quot;Times">5.602<br /></font></td></tr></tbody></table></div><p><font face="\&quot;Times" /></p><font face="\&quot;Times">Ri&ecirc;ng Doanh nghiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết, nếu trong v&ograve;ng 2 năm doanh thu kh&ocirc;ng đạt, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ho&agrave;n lại vốn với l&atilde;i suất tối thiểu l&agrave; l&atilde;i suất ng&acirc;n h&agrave;ng N&ocirc;ng Nghiệp Việt Nam. <br /></font><font face="\&quot;Times">Thưa qu&yacute; đối t&aacute;c, do t&iacute;nh khả thi của dự &aacute;n n&ecirc;n t&ocirc;i muốn r&uacute;t ngắn thời gian quy động vốn, cũng như c&oacute; th&ecirc;m được người c&ugrave;ng ch&iacute; hướng n&ecirc;n t&ocirc;i ch&acirc;n th&agrave;nh k&ecirc;u gọi sự cộng t&aacute;c của đối t&aacute;c.<br /></font><font face="\&quot;Times">Rất mong nhận được sự quan t&acirc;m, cộng t&aacute;c của qu&yacute; đối t&aacute;c. Thời hạn ch&oacute;t nhận hợp t&aacute;c l&agrave; ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 11 năm 2009.<br /></font><font face="\&quot;Times">K&iacute;nh ch&uacute;c sức khoẻ, thịnh vượng<br /></font><font face="\&quot;Times">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o.<br /></font><p><font face="\&quot;Times" /></p><font face="\&quot;Times">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&iacute;nh thư,<br /></font><strong><font face="\&quot;Times">DOANH NGHIỆP SX-TM TIẾN ĐỊNH<br /></font></strong><strong><font face="\&quot;Times">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gi&aacute;m đốc<br /></font></strong><strong><p><font face="\&quot;Times" /></p></strong><strong><p><font face="\&quot;Times" /></p></strong><strong><font face="\&quot;Times">&nbsp;V&Otilde; VĂN VŨ THANH<br /></font></strong>
    
   Đang tải...
  2. cohaibon

   cohaibon Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   42
   Đã được thích:
   3
   chào mình cũng mới trình dự án vay vốn ngân hàng làm 2 trại gà lạnh ,sao bạn kg vay vốn ngân hàng cho khõe vây
    
  3. truongphuphuyen

   truongphuphuyen Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   55
   Đã được thích:
   0
   có cần tài sản thế chấp không bạn?
    
  4. dothach

   dothach Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   16
   Đã được thích:
   1
   ôi may quá, giờ mới có các bác nuôi gà gi công. Em cũng đang tính nuôi gia công nhưng không biết lời lãi thế nào. Bác cohaibon ơi bác làm dự án để vay vốn thế nào vậy. Tài sản thể chấp khoảng bao nhiu, bác có thể cho em xin cái dự án của bác được không vậy. Mong bác chỉ giáo cho em với, để vay được vốn ngân hàng ấy mà, ở quê em mà vay 1 tỉ thì ngân hàng không có xiền mất.
    
  5. cohaibon

   cohaibon Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   42
   Đã được thích:
   3
   chào bác dothach bác có thấy dư án đầu tư của vothanhnguyenquoc kg mình làm dư án như vây đó thay vì huy động vốn bên ngoài mình vay ngân hàng tài sản thế châp là qsdd được vay 70 ptram giá trị tài sản thế chấp
    
  6. dothach

   dothach Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   16
   Đã được thích:
   1
   Oa, đất huyện em rẻ bèo hà, có thế chấp thì em cũng chỉ vay được khoảng 3trăm thui. hu hu... vậy là tan tành giấc mơ làm nông dân. Em lại chưa có kinh nghiệm vay xiền ngân hàng cho lắm. Em nghe nói còn phải trích% lót tay cho mấy đứa trong ngân hàng. Lập dự án em lại cũng thiếu kinh nghiệm. Mà trang trại của bác cohaibon ở đâu vậy, khi nào có điều kiện cho em ghé qua học tập kinh nghiệm bác tí. Bác có kinh nghiệm 10 năm nuôi gia công mà vẫn phải vay xiền ngân hàng à.
    
  7. cohaibon

   cohaibon Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   42
   Đã được thích:
   3
   kinh nghiệm dẻ nuôi cho tôt chứ .do khuyết tru8o8ng ngày càng nhiều nên bao nhiêu ma đủ, mà bác ở đâu ma đát rẻ chứ
   ,
    
  8. dothach

   dothach Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   16
   Đã được thích:
   1
   Em ở Thanh Hoá, đầu tư trại hở khoảng 5trăm được không bác. Quy mô thế thì mỗi lứa mình kiếm được khoảng bao nhiu vậy. Sau khi trừ tiền điện, trấu, công nhân... Trước bác làm trại hở thì mấy năm thu hồi vốn vậy. Nuôi lợn với nuôi gà bác thấy cái nào hay hơn. Em thấy nuôi lợn mùa hè mà mất điện cái thì lợn lăn ra chết cả. sạt nghiệp mất. Mà trại của bác ở tỉnh nào vậy.
    
  9. cohaibon

   cohaibon Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   42
   Đã được thích:
   3
   lam trại hở tôn khoảng 180trieu nuôi 6000 con mổi năm nuôi 4 lứa 2 năm hoàn vốn nuôi gà mau lấy lại vốn nhưng r3u ro cao hơn heo nếu bác nuôi heo mà lấy công làm lời thì chắc ăn hơn gà sau 5 năm lấy lại vốn, nuôi gia công đề tránh đầu ra kg bị rỉu ro
    
  10. dothach

   dothach Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   16
   Đã được thích:
   1
   Làm trại lạnh nuôi khoảng 10nghìn con gà thì tốn khoảng bao nhiu vậy bác(không tính tiền đất ấy) Trại của bác có lắp hệ thống cho máng ăn uống tự động không vậy. Em vào web của CP thấy thiết bị chăn nuôi của nó hiện đại thế, lắp tự động như thế khéo tốn cả tỉ mất. Ở quê em thời tiết khắc nghiệt lắm. Theo bác thì em nên nuôi gà hay heo, nên đầu tư trại lạnh hay trại hở thì hay hơn. Mà bác ở tỉnh nào vậy, khi nào có điều kiện cho em đến thăm trang trại của bác học tập với.
    
  11. cohaibon

   cohaibon Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   42
   Đã được thích:
   3
   minh lam trai lanh 15 ngan con kg tinh dat 1ty2 he thong ban tu dong, he thong tu dong cua japha re hon cua cp khoang 300 nuoi ben cp co an hon japha tuy cp co nhieu cai doc tai ,minh o Tay ninh
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...