Dui Giong DakLak, Gia re_0984184896

  • Thread starter mr_muong
  • Ngày gửi
M

mr_muong

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Hiện nay, chăn nu&ocirc;i D&uacute;i l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i d&uacute;i mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nu&ocirc;i d&uacute;i. D&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n đang khan hiếm dần do săn bắt n&ecirc;n hiện nay D&uacute;i kh&ocirc;ng đủ cung cấp cho thị trường nhất l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n lẩu D&uacute;i.<span style="font-size: 12pt; color: windowtext" /></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Chăn nu&ocirc;i D&uacute;i &iacute;t vốn, tốn &iacute;t diện t&iacute;ch, thức ăn rẻ dễ kiếm. D&uacute;i đẻ rất nhiều, một năm 4 lứa mỗi lứa 3-6 con. <span style="font-size: 12pt; color: windowtext" /></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">M&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i D&uacute;i xuất hiện chưa nhiều n&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; biện ph&aacute;p l&agrave;m kinh tế&nbsp; rất hiệu quả. Nếu bạn nu&ocirc;i khoảng 10 đ&ocirc;i trừ chi ph&iacute; h&agrave;ng năm b&aacute;n giống v&agrave; thương phẩm cũng cho bạn thu nhập h&agrave;ng chục triệu đồng.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; g&acirc;y nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng d&uacute;i giống c&oacute; số lượng d&uacute;i giống nhiều đ&aacute;p ứng nhu cầu của b&agrave; con c&ocirc; b&aacute;c chăn nu&ocirc;i d&uacute;i.<span style="font-size: 12pt; color: windowtext" /></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp con d&uacute;i giống v&agrave; kỹ thuật chăn nu&ocirc;i d&uacute;i, kỹ thuật x&acirc;y chuồng chăn nu&ocirc;i d&uacute;i, bao ti&ecirc;u đầu ra.<br /> - Gi&aacute; d&uacute;i giống nhỏ:0984184896<br /> - Gi&aacute; d&uacute;i giống trưởng th&agrave;nh:0984184896<br /> - Gi&aacute; d&uacute;i bố mẹ đ&atilde; v&agrave; đang đẻ, chửa:0984184896<span style="font-size: 12pt; color: windowtext" /></span></p> <span style="font-size: 16pt">Cung cấp d&uacute;i giống, hươu giống kỹ thuật chăn nu&ocirc;i d&uacute;i, bao ti&ecirc;u đầu ra.</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Thương
- Địa chỉ: DakLak
- Điện thoại: 0984184896 - Fax:
- email: yeu_trong_lang_cam_1232000@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH