Dúi giống thuần 100%

  • Thread starter anhao
  • Ngày gửi
A

anhao

Guest
#1
<p>Sau nhiều năm thử nghiệm, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng con d&uacute;i trong m&ocirc;i trường nh&acirc;n tạo v&agrave; hiện nay đang cung cấp cho thị trường c&aacute;c loại con giống với chất lượng cao. B&agrave; con đ&atilde; v&agrave; đang nu&ocirc;i d&uacute;i m&agrave; chưa th&agrave;nh c&ocirc;ng hoặc muốn nu&ocirc;i&nbsp;lo&agrave;i động vật hoang d&atilde; c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao n&agrave;y, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn vấn kĩ thuật v&agrave; chia sẻ kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i. Nếu c&oacute; nhu cầu về con giống, ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo cung cấp cho b&agrave; con những con giống tốt nhất, ho&agrave;n to&agrave;n th&iacute;ch nghi với&nbsp;điều kiện nu&ocirc;i nhốt,&nbsp;&iacute;t hao hụt. </p><p>Chắc chắn b&agrave; con sẽ kh&ocirc;ng bị rủi ro với lo&agrave;i vật nu&ocirc;i mới n&agrave;y nếu chọn cơ sở của ch&uacute;ng t&ocirc;i! Ch&uacute;c b&agrave; con ph&aacute;t t&agrave;i!</p><p>Đ/c li&ecirc;n hệ: anh H&agrave;o, th&ocirc;n Đồng Minh, x&atilde; Vĩnh Ph&uacute;c, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh H&oacute;a.</p><p>ĐT: 01213023033; email: anhhao.vn77@gmail.com</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Ngọc Hào
- Địa chỉ: Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
- Điện thoại: 01213023033 - Fax:
- email: anhhao.vn77@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH