FUNGIPLEX Dry chất chống mốc thế hệ mới

#1
<p align="center" style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px">CHẤT CHỐNG NẤM MỐC THẾ HỆ MỚI</p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px">&nbsp;</p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px"><strong>Th&agrave;nh phần:</strong></p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px; margin-left: 9pt">Acid Propionic&nbsp;v&agrave; c&aacute;c muối acid hữu cơ với t&aacute; dược ổn định v&agrave; chất chống ăn m&ograve;n c&aacute;c dụng cụ d&acirc;y chuyền sản xuất thức ăn,</p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px; margin-left: 9pt">&nbsp;</p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px"><strong>C&ocirc;ng dụng:</strong></p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px; margin-left: 9pt">phụ gia dạng bột c&oacute; t&aacute;c dụng chống nấm mốc trong th&agrave;nh phần thức ăn, v&igrave; vậy n&oacute; bảo quản chất lượng dinh dưỡng v&agrave; độ tươi trong thực phẩm của gia s&uacute;c v&agrave; thủy sản. trong thời gian l&ecirc;n tới 90 ng&agrave;y, kh&ocirc;ng ăn m&ograve;n bề mặt kim loại so với c&aacute;c loại chống mốc th&ocirc;ng thường.</p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px; margin-left: 9pt">&nbsp;</p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px"><strong>Liều sử dụng:</strong></p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px; margin-left: 9pt">T&ugrave;y thuộc v&agrave;o th&agrave;nh phần v&agrave; mức độ bị nhiễm nấm mốc của nguy&ecirc;n liệu m&agrave; ch&uacute;ng ta sử dụng liều th&iacute;ch hợp.</p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px; margin-left: 9pt">Thường sử dụng liều: 0,5 kg/ 1,5tấn thức ăn.</p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px; margin-left: 9pt">&nbsp;</p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px"><strong>Bảo quản</strong></p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px; color: red"><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Để nơi tho&aacute;ng m&aacute;t. Tr&aacute;nh &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời</span></span></p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px; margin-left: 9pt">&nbsp;</p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px"><strong>Quy c&aacute;ch:</strong>&nbsp;Bao 25kg</p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px">&nbsp;</p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px"><strong>Nh&agrave; sản xuất: BETOLI &ndash; Mỹ</strong></p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px">&nbsp;</p><p style="font-family: Verdana; font-size: 13.333333015441895px">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH RỪNG BIỂN
- Địa chỉ: 18 Đường 3 P Tân Kiểng Q7
- Điện thoại: 08 37717705 - Fax: 0837712496
- email: Mangrovecoast@hcm.vnn.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH