Gà Sao

  • Thread starter Trại Gà Bình định
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trại Gà Bình định

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại Gà Bình định
- Địa chỉ: : Thị Trấn Bồng Sơn –Hoài Nhơn – Bình định .
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: : HoaHau05082007@yahoo.com.vn
================================

<font face="Times New Roman"><strong>Trại G&agrave; B&igrave;nh định</strong><br /></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<strong><br /></strong></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Địa chỉ : Thị Trấn Bồng Sơn &ndash;Ho&agrave;i Nhơn &ndash; B&igrave;nh định .<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m đối t&aacute;c l&agrave; c&ocirc;ng Ty , cửa h&agrave;ng&nbsp; để tiến h&agrave;nh sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối thịt gia cầm nhằm mang lại nguồn thực phẩm sạch trong nước &nbsp;&nbsp;<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">1.Chuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; ta , g&agrave; sao , g&agrave; H M&ocirc;ng&nbsp; với gi&aacute; cả tốt nhất cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i&nbsp; <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">2.Hổ Trợ vận chuyển cho kh&aacute;ch h&agrave;ng ở xa <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">3. Chất lượng&nbsp; con giống đảm bảo uy t&iacute;n<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">4. Hỗ trợ kỹ thuật, nu&ocirc;i dưỡng ,&nbsp; &uacute;m chuồng , t&agrave;i liệu chăm s&oacute;c , nu&ocirc;i dưỡng&nbsp;<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">5 . Cung Cấp g&agrave; thịt c&aacute;c loại cho hệ thống nh&agrave; h&agrave;ng ,si&ecirc;u thị , cửa h&agrave;ng , chợ, <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">7. Cung cấp cho&nbsp; đối tượng b&aacute;n lẻ với gi&aacute; ưu đ&atilde;i <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">6. Cung cấp g&agrave; tươi sạch cho hệ thống nh&agrave; h&agrave;ng c&oacute; xuất ho&aacute; đơn GTGT . <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Gi&aacute; tham khảo : g&agrave; con 23,000đ/con &ndash; &Uacute;m g&agrave; ở tất cả c&aacute;c ng&agrave;y tuổi <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">G&agrave; thịt 70,000 đ./ kg <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Giảm gi&aacute; khi kh&aacute;ch h&agrave;ng mua số lượng lớn . <br /></font></font><font face="Times New Roman"><strong>Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;đ&atilde; tiến h&agrave;nh giảm tối thiểu chi ch&iacute; trung gian nhằm phục vụ&nbsp;kh&aacute;ch h&agrave;ng với gi&aacute; tốt&nbsp;nhất&nbsp;tr&ecirc;n thị trường . H&atilde;y&nbsp;li&ecirc;n&nbsp;hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số<font size="3"> &nbsp;</font></strong><br /></font><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Sđt : 0937.345,564- Chi Hậu&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3">Email : </font><a href="mailto:HoaHau05082007@yahoo.com.vn"><font face="Times New Roman" size="3">HoaHau05082007@yahoo.com.vn</font></a><br /></strong><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Nick&nbsp;&nbsp;&nbsp; : HoaHau05082007</strong><br /></font></font><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Số b&agrave;n : 056.627.6597- C&ocirc; Lợi<br /></font></font></strong>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH