Gạo đặt sản long an

#1
<p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #009900; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">DOANH NGHIỆP TƯ NH&Acirc;N MINH T&Acirc;M 3 l&agrave; một trong những doanh nghiệp h&agrave;ng đầu Chuy&ecirc;n mua b&aacute;n,gia c&ocirc;ng,xay x&aacute;c,k&yacute; gửi c&aacute;c loại l&uacute;a gạo đặc sản,th&ocirc;ng dụng-sản xuất,mua b&aacute;n c&aacute;c loại bao PP,Cho thu&ecirc; kho b&atilde;i nh&agrave; xưởng&hellip; với ng&agrave;nh h&agrave;ng chủ lực l&agrave; l&uacute;a, gạo,xay x&aacute;t v&agrave; sản xuất bao PP &nbsp;c&aacute;c loại. Hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động kinh doanh, MINH T&Acirc;M 3 rất tự h&agrave;o đ&atilde; được c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&oacute; t&iacute;nh từ thị trường LONG AN v&agrave; c&aacute;c tỉnh trong cả nước chấp nhận.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666"></span></p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #009900; border: 1pt none windowtext; padding: 0in"><br /> Với hệ thống kiểm so&aacute;t chất lượng chặt chẽ,qua nhiều kh&acirc;u kiểm tra nghi&ecirc;m ngặc,d&acirc;y chuyền m&aacute;y m&oacute;c tối t&acirc;n,hệ thống nh&agrave; m&aacute;y MINH T&Acirc;M 3 đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ cung cấp c&aacute;c sản phẩm gạo đạt ti&ecirc;u chuẩn chất lượng cao nhất v&agrave; dịch vụ chuy&ecirc;n nghiệp nhằm thỏa m&atilde;n nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng. MINH T&Acirc;M 3 kh&ocirc;ng ngừng cải tiến để đ&aacute;p ứng sự kỳ vọng, mong muốn ng&agrave;y c&agrave;ng cao của kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng như y&ecirc;u cầu ng&agrave;y c&agrave;ng khắt khe của thị trường.<br /> =&gt; Để đảm bảo gạo đạt ti&ecirc;u chuẩn &quot;Gạo Tốt,Gạo Ngon&quot;,MINH T&Acirc;M 3 đa h&agrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;i tất cả c&aacute;c sản phẩm gạo bằng t&uacute;i,bao. C&aacute;ch đ&oacute;ng g&oacute;i n&agrave;y sẽ hạn chế được sự x&acirc;m nhập của vi sinh vật v&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng g&acirc;y hại, do đ&oacute; c&oacute; thời gian bảo quản d&agrave;i hơn gạo đ&oacute;ng t&uacute;i tr&ecirc;n bao tải dứa hoặc ở chế độ bảo quản th&ocirc;ng thường.&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666"></span></p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #009900; border: 1pt none windowtext; padding: 0in"><br /> =&gt; Gạo th&agrave;nh phẩm sau khi được s&agrave;ng lọc xong sẽ được đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave;o t&uacute;i PE ngay, n&ecirc;n c&aacute;c chất dinh dưỡng trong hạt gạo kh&ocirc;ng bị mất, ch&iacute;nh v&igrave; vậy hương vị tự nhi&ecirc;n được tồn tại m&atilde;i.&nbsp;<br /> <br /> =&gt; Với quy tr&igrave;nh kh&eacute;p k&iacute;n n&agrave;y, MINH T&Acirc;M 3 sẽ mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng được một sản phẩm gạo m&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m gi&aacute; th&agrave;nh gạo tăng do đ&atilde; tiết kiệm được chi ph&iacute; trung gian, do đ&oacute; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng vẫn c&oacute; một sản phẩm gạo đạt ti&ecirc;u chuẩn dinh dưỡng v&agrave; đạt ti&ecirc;u Chuẩn Vệ Sinh An To&agrave;n Thực Phẩm m&agrave; chỉ phải chi trả với một mức gi&aacute; như gạo th&ocirc;ng thường b&agrave;y b&aacute;n ở ngo&agrave;i chợ.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666"></span></p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #009900; border: 1pt none windowtext; padding: 0in"><br /> <br /> MINH T&Acirc;M 3 rất tự h&agrave;o l&agrave; doanh nghiệp đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thị trường phục vụ c&aacute;c loại Gạo Đặc sản v&agrave; th&ocirc;ng dụng,Bao PP ,đẹp-bền-Gi&aacute; Cả Hợp L&yacute; .</span></p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #009900; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Muốn biết th&ecirc;m chi tiết về doanh nghiệp v&agrave; c&aacute;c loại sản phẩm gạo hay v&agrave;o </span></p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #009900; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">website: </span><strong><span style="font-size: 17pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">http://minhtam3.com</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #009900; border: 1pt none windowtext; padding: 0in"></span></p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #009900">&nbsp;<span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Địa chỉ:Ql 1A, Ấp 6,nhị th&agrave;nh,thủ thừa,long an</span></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #009900; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Điện thoại hỗ trợ mua h&agrave;ng:<br /> +072.3591.195</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666"></span></p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #009900; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">+072.3591.666</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666"></span></p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #009900; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">+0913.678.634</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666"></span></p> <p class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: chaugiatung
- Địa chỉ: long an
- Điện thoại: 01653902917 - Fax:
- email: chaugiatung2003@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH