Giải pháp quản lý, xác định vật nuôi, con giống, động vật hoang dã

#1
<p><em>T&ocirc;i biết bạn đang gặp kh&oacute; khăn trong việc quản l&yacute;, theo d&otilde;i, ph&acirc;n biệt vật nu&ocirc;i.</em></p><p>C&ocirc;ng ty<strong> TNHH TM-DV-CN Ho&agrave;ng Gia</strong> Xin giới thiệu giải ph&aacute;p quản l&yacute; th&ocirc;ng tin, ph&acirc;n biệt,&nbsp;phả hệ con giống, động vật hoang d&atilde;.</p><p>Đ&acirc;y l&agrave; giải ph&aacute;p hiệu quả, thủ tục đơn giản, nhanh ch&oacute;ng, kh&ocirc;ng g&acirc;y đau đớn cho vật nu&ocirc;i. Chip <strong>15 chữ số (<em>số bạc tỷ</em>)</strong> C&oacute;<strong> gi&aacute; trị to&agrave;n cầu. Lớp vỏ thuỷ tinh, k&iacute;ch thước hạt gạo.</strong></p><p>Gi&uacute;p <strong>lưu trữ th&ocirc;ng tin, phả hệ</strong> vật nu&ocirc;i</p><p>Gi&uacute;p <strong>quảng b&aacute; tr&ecirc;n Internet</strong> to&agrave;n quốc.</p><p>Gi&uacute;p<strong> x&aacute;c định</strong> con giống,<strong> tr&aacute;nh lẫn lộn</strong></p><p>Bộ Chip gồm:<strong>Thiết bị cấy+Chip</strong></p><p>Thiết bị d&ograve; m&atilde; số: <strong>Thiết bị d&ograve; th&ocirc;ng minh</strong></p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:<strong><em> Mr.Đ&ocirc;ng Dương: 01697 219 913</em></strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đông Dương
- Địa chỉ: Biên Hoà-Đồng Nai
- Điện thoại: 01697 219 913 - Fax:
- email: duongnd.hoanggia@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH