• giới thiệu doang nghiệp: cơ sở cá giống THANH SƠN

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 8/3/13

  1. Kim Khắc Nhà nông nghiệp dư

   <p><strong>CƠ SỞ C&Aacute; GIỐNG THANH</strong> SƠN<span style="text-decoration: underline" /><br /></p><p style="text-align: left"><a title="Cơ Sở C&aacute; Giống Thanh Sơn " href="http://cagiongthanhson.com"><strong>Cơ Sở C&aacute; Giống Thanh Sơn</strong></a> <a title="Cơ Sở C&aacute; Giống Thanh Sơn " href="http://cagiongthanhson.com"> </a> được th&agrave;nh lập đi v&agrave;o hoạt động năm từ năm 2007. Sau gần 5 năm hoạt động, Thanh Sơn đ&atilde; ho&agrave;n thiện vững chắc v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng với m&ocirc; h&igrave;nh nh&acirc;n giống c&aacute; tại Đồng Th&aacute;p cung cấp cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n cũng như cả nước một số lượng con giống kh&aacute; lớn.</p><p><span style="text-decoration: underline">Quy m&ocirc;:</span> Cơ sở c&oacute; hơn quy m&ocirc; đầu tư hơn 5 hecta ao nu&ocirc;i, từ ao nu&ocirc;i c&aacute; thịt đến ao nu&ocirc;i c&aacute; bố mẹ. Thanh Sơn đang nắm giữ hơn 8000 con giống bố mẹ l&agrave; <a title="c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm,c&aacute; l&oacute;c,c&aacute; n&agrave;ng hai, cở sở Thanh Sơn,c&aacute; n&agrave;ng hai,Kỹ thuật nu&ocirc;i,kinh nghiệm" href="http://cagiongthanhson.com">c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm</a> <a title="c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm,c&aacute; l&oacute;c,c&aacute; n&agrave;ng hai, cở sở Thanh Sơn,c&aacute; n&agrave;ng hai,Kỹ thuật nu&ocirc;i,kinh nghiệm" href="http://cagiongthanhson.com">,</a> 3000 con giống l&agrave; <a title="c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm,c&aacute; l&oacute;c,c&aacute; n&agrave;ng hai, cở sở Thanh Sơn,c&aacute; n&agrave;ng hai,Kỹ thuật nu&ocirc;i,kinh nghiệm" href="http://cagiongthanhson.com">c&aacute; l&oacute;c</a> <a title="c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm,c&aacute; l&oacute;c,c&aacute; n&agrave;ng hai, cở sở Thanh Sơn,c&aacute; n&agrave;ng hai,Kỹ thuật nu&ocirc;i,kinh nghiệm" href="http://cagiongthanhson.com">,&nbsp;</a> &hellip;<a rel="lightbox[920]" title="c&aacute; n&agrave;ng hai" class="cboxElement" href="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2013/02/20.jpg"><img width="600" height="360" border="0" alt="c&aacute; n&agrave;ng hai" title="c&aacute; n&agrave;ng hai" style="display: block" class="lazy size-full wp-image-923 aligncenter data-lazy-ready" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2013/02/20.jpg" /></a><br /></p><p><span style="text-decoration: underline">Cơ Sở Vật Chất:</span> Thanh Sơn ch&uacute; trọng việc đầu tư c&aacute;c thiết bị kỹ thuật phục vụ qu&aacute; tr&igrave;nh ương nu&ocirc;i con giống đạt năng suất sản lượng c&aacute; con đầu ra cao nhất. Từ hệ thống l&agrave;m m&aacute;t nước tr&ecirc;n bể nu&ocirc;i, hệ thống cung cấp oxi trong thời kỳ thụ tinh trứng đến khi h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute; con 5 đến 10 ng&agrave;y tuổi&hellip; gi&uacute;p cho con giống khỏe mạnh hơn, người nu&ocirc;i sẽ y&ecirc;n t&acirc;m hơn khi chọn mua con giống tại cở sở Thanh Sơn.</p><table border="0" class="mceItemTable"><tbody><tr><td style="text-align: center"><a rel="lightbox[920]" title="Giới Thiệu" class="cboxElement" href="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2013/02/104.jpg"><img width="300" height="179" border="0" alt="104" style="display: block" class="lazy alignleft size-medium wp-image-935 data-lazy-ready" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2013/02/104-300x179.jpg" /></a><br /></td><td><a rel="lightbox[920]" title="Giới Thiệu" class="cboxElement" href="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2013/02/co-so-vat-chat-thanh-son.jpg"><img width="300" height="179" border="0" alt="co so vat chat thanh son" style="display: block" class="lazy alignleft size-medium wp-image-942 data-lazy-ready" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2013/02/co-so-vat-chat-thanh-son-300x179.jpg" /></a><br /></td></tr><tr><td style="text-align: center"><a rel="lightbox[920]" title="Giới Thiệu" class="cboxElement" href="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2013/02/106.jpg"><img width="300" height="179" border="0" alt="co-so-vat-chat-ca-giong-thanh-son" style="display: block" class="lazy alignleft size-medium wp-image-941 data-lazy-ready" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2013/02/106-300x179.jpg" /></a><br /></td><td><a rel="lightbox[920]" title="c&aacute; n&agrave;ng hai" class="cboxElement" href="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2013/02/IMAG0625.jpg"><img width="300" height="179" border="0" alt="c&aacute; n&agrave;ng hai" title="c&aacute; n&agrave;ng hai" style="display: block" class="lazy alignleft size-medium wp-image-943 data-lazy-ready" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2013/02/IMAG0625-300x179.jpg" /></a><br /></td></tr></tbody></table><p><span style="text-decoration: underline"><em><a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-nuoi-ca-thac-lac-cuom/">Kỹ thuật nu&ocirc;i</a>:</em></span>&nbsp; Thanh Sơn đ&atilde; tr&atilde;i qua nhiều năm <a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/ky-thuat-san-xuat-giong-va-uong-nuoi-ca-loc/">kinh nghiệm</a> trong nu&ocirc;i trồng thủy sản, chăm s&oacute;c con giống qua nhiều gia đoạn từ kh&acirc;u vệ sinh ao nu&ocirc;i, kinh nghiệm kh&aacute;m chữa bệnh c&aacute;, thuốc chữa trị, thức ăn c&aacute;&hellip; được c&aacute;c kỷ sư chọn lọc kỹ c&agrave;ng v&agrave; b&agrave;i bản.</p><p>Để hướng tới kịp đ&aacute;p ứng cho thị trường trong nước v&agrave; xuất khẩu,Thanh Sơn mong muốn được sự li&ecirc;n kết từ c&aacute;c hộ nu&ocirc;i đến Doanh Nghiệp thu mua, n&acirc;ng cao chất lượng c&aacute; v&agrave; bảo đảm ổn định đầu v&agrave;o, đầu ra&hellip; cho người nu&ocirc;i,&nbsp;&aacute;p dụng chuyển giao kỷ thuật cho người nu&ocirc;i, đồng thời mở rộng th&ecirc;m c&aacute;c ao nh&acirc;n giống nhằm đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i trong tỉnh v&agrave; b&aacute;n con giống ra c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận. <br /></p><p>Chi tiết tại:<a title="c&aacute; giống , c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm ,c&aacute; n&agrave;ng hai" href="http://cagiongthanhson.com/">http://cagiongthanhson.com</a></p><p>Li&ecirc;n hệ : Mr THANH 0982 990 619 <br /></p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: ca giong thanh son
   - Địa chỉ: hong ngu - dong thap
   - Điện thoại: 0982990619 - Fax:
   - email: cagiongthanhson@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...