• giới thiệu giống mới

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 18/7/09

  1. <v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path>ffice:eek:ffice" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1029" style="margin-top: 15.25pt; z-index: 4; margin-left: 13.05pt; width: 31.95pt; position: absolute; height: 46.9pt;" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image001.png"></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p>


   COÂNG ffice:smarttags" /><st2:personname w:st="on"><st1:givenname w:st="on">TY</st1:givenname> <st1:middlename w:st="on">GIOÁNG</st1:middlename> <st1:sn w:st="on">CAÂY</st1:sn></st2:personname> TROÀNG <st2:personname w:st="on"><st1:givenname w:st="on">NOÂNG</st1:givenname> <st1:sn w:st="on">HÖÕU</st1:sn></st2:personname><o:p></o:p>
   Ñòa chæ:Long An – Long Thaønh – Ñoàng Nai<o:p></o:p>
   ÑT:0613.844630-547787-5244491 Fax: 0631.844750<o:p></o:p>
   VP Pleiku - Gia Lai: 67 Hai Baø Tröng – Pleiku – Gia Lai.<o:p></o:p>
   ÑT: 0593.723.188 Fax: 0593.723.189
   Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc ôùt Cay A Höông (2116)<o:p></o:p>
   <o:p></o:p>
   <o:p></o:p>
    
   Đang tải...
  2. khucthuydu

   khucthuydu Administrator

   Bài viết:
   2.259
   Đã được thích:
   1.904
   BQT website có việc cần trao đổi với quý công ty trong việc quảng bá sản phẩm nhằm giúp công ty bán sản phẩm tốt hơn ( hoàn toàn miễn phí)

   Xin công ty liên lạc về số 0948101010 or để lại số điện thoại di động để được hướng dẫn.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...