Giới thiệu phân bón vi sinh

  • Thread starter Hoài Thu
  • Ngày gửi
H

Hoài Thu

Guest
#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><p>Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thử nghiệm v&agrave; sản xuất 2 loai ph&acirc;n vi sinh:</p><p>1. Ph&acirc;n vi sinh dạng nước, loại ph&acirc;n n&agrave;y c&oacute; đầy đủ h&agrave;m lượng c&aacute;c kho&aacute;ng chất cần thiết cho c&acirc;y trồng, c&acirc;y ăn quả, n&oacute; cải tạo độ xốp cho đất rất t&ocirc;t, giảm được một h&agrave;m lượng lớn ph&acirc;n b&oacute;n ho&aacute; học, giứp c&acirc;y ph&aacute;t triển hiệu quả đạt chất lượng tối đa v&agrave; năng suất v&agrave; chất lượng tốt hơn.</p><p>- Cỏ&nbsp;(n&ocirc;ng nghiệp, cỏ cảnh...), c&acirc;y giống(ươm), rau, ch&egrave;...: Gi&uacute;p tạo rễ, độ tơi xốp cho đất, hấp thu tối đa c&aacute;c loại kho&aacute;ng chất, giảm &ocirc; nhiểm m&ocirc;i trường...</p><p>- C&acirc;y ăn tr&aacute;i: D&ugrave;ng trong giai đoạn tr&aacute;i non tới gần thu hoạch l&agrave;m tăng độ ngọt cho tr&aacute;i, ph&ograve;ng ngừa một số bệnh nấm...</p><p>2. Ph&acirc;n HA -&nbsp;K: Dạng nước gi&uacute;p c&acirc;y&nbsp;trồng hấp thu tối&nbsp;đa c&aacute;c loại kho&aacute;ng chất, cải tạo độ tơi xốp cho đất, tăng năng suất c&acirc;y trồng, tăng chất lượng c&acirc;y trồng.</p><p>Sản phẩm đ&atilde; được thử nghiệm thực tế tr&ecirc;n c&acirc;y trồng cho kết quả tốt.</p><p>kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: Ho&agrave;i Thu, số điện thoại:0978550209</p><br /><br /><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/83143-Gioi-thieu-san-pham#ixzz1ornwa2QP">http://agriviet.com/home/threads/83143-Gioi-thieu-san-pham#ixzz1ornwa2QP</a></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Thị Hoài Thu
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 0978550209 - Fax:
- email: hoaithu_bmt@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH