giống baba gai

#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #222222">Gia đ&igrave;nh t&ocirc;i h&agrave;ng nằm đều ấp th&agrave;nh c&ocirc;ng bằng phương ph&aacute;p ấp theo tự nhi&ecirc;n.</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana"><br /> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #222222">Với số lượng đạt từ gần 1000 con giống baba gai mỗi năm.</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana"><br /> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #222222">V&igrave; điều kiện ấp baba l&agrave; tự nhi&ecirc;n l&ecirc;n con giống baba con rất khỏe mạnh.</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana"><br /> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #222222">Thời gian c&oacute; thể b&aacute;n giống từ th&aacute;ng 5 đến th&aacute;ng 10 dương lịch.</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana"><br /> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #222222">B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhưu cầu mua hoặc trao đổi kinh nghiệm th&igrave; li&ecirc;n hệ đến địa chỉ :</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana"><br /> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #222222">HT: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nguyễn Văn Tu&acirc;n</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana"><br /> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #222222">D/c: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; X&oacute;m C&agrave; Ph&ecirc; 1 - &nbsp;Minh Lập - Đồng Hỷ - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana"><br /> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #222222">DT : &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;01238278822&nbsp;</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana"><br /> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #222222">hoặc li&ecirc;n hệ qua mail : <a href="mailto:quyettientn@gmail.com">quyettientn@gmail.com</a></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quyết Tiến
- Địa chỉ: Thái Nguyên
- Điện thoại: 0979957144 - Fax:
- email: quyettientn@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH