GIỐNG GÀ VỊT

#1
<em><font face="Times New Roman">K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /></font></em><p><font face="Times New Roman" size="5" /></p><p><font face="Times New Roman" size="5" /></p><p class="MsoNormal"><font size="5"><font face="Times New Roman"><strong>Cơ sở HUYỀN TRANG</strong> ch&uacute;ng t&ocirc;i xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">L&agrave; cơ sở chuy&ecirc;n kinh doanh <strong><u>giống c&acirc;y trồng,giống vật nu&ocirc;i</u></strong> theo m&ocirc; h&igrave;nh đa chủng loại.Tiếp cận với c&aacute;c đối tượng N&ocirc;ng Nghiệp kh&aacute;c nhau </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp 3 sản phẩm ch&iacute;nh:</font></p><font face="Times New Roman"><strong><font size="5">1.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><u><font size="5">Giống g&agrave; vịt c&aacute;c loại <br /></font></u></strong></font><p><font face="Times New Roman" size="5" /></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">L&agrave; cơ sở cung ấp giống g&agrave; vịt được ấp ở c&aacute;c l&ograve; ấp lớn</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">Nhận cung cấp số lượng lớn <div><font size="3"><font color="blue"><strong>G&agrave; ai cập</strong> <strong>3 m&aacute;u</strong>)<br />- <strong>G&agrave; Hơ M&ocirc;ng.</strong><br /></font></font><strong><font size="3"><font color="blue">- G&agrave; ta </font></font></strong><br /><strong><font size="3"><font color="blue">- G&agrave; t&agrave;u v&agrave;ng lai l&ograve;i<br /><em>- G&agrave; trắng ( si&ecirc;u thịt )<br />- G&agrave; ri lai</em></font></font></strong><br /><div><font size="3"><font color="blue">Vịt s&uacute;p pơ( si&ecirc;u thịt )</font></font><br /><font size="3"><font color="blue">- Vịt bầu c&aacute;nh trắng ( si&ecirc;u thịt )</font></font><br /><font size="3"><font color="blue">- Vịt si&ecirc;u trứng( hướng trứng , tỷ lệ đẻ cao , trứng to )</font></font><br /><font size="3"><font color="blue">- Ngan Ph&aacute;p si&ecirc;u </font></font><br /><br /><br /></div></div></font></p><p>&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">Giao dịch qua t&agrave;i khoản hoặc trực tiếp</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">C&oacute; tư vấn chăn nu&ocirc;i cụ thể</font></p><font face="Times New Roman"><strong><font size="5">2.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><u><font size="5">Cung cấp giống c&acirc;y ăn quả, c&acirc;y cảnh<br /></font></u></strong></font><p><font face="Times New Roman" size="5" /></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">C&acirc;y giống được ươm tại c&aacute;c vườn ươm của trường đại học n&ocirc;ng nghiệp h&agrave; nội</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">Số lượng lớn,chất lượng đảm bảo</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5" /></p><font face="Times New Roman"><strong><font size="5">3.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><u><font size="5">Giun quế v&agrave; c&aacute;c sản phẩm của giun quế<br /></font></u></strong></font><strong><u><p><font face="Times New Roman" size="5" /></p></u></strong><font face="Times New Roman">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp giun quế v&agrave; c&aacute;c sản phẩm của giun quế<br /></font><font face="Times New Roman">hiện nay cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp giun quế v&agrave; c&aacute;c sản phẩm của giun quế<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>4. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n </u></strong><strong><u>cung cấp bộ điều khiển m&aacute;y ấp trứng g&agrave; vịt</u></strong> &nbsp;c&aacute;c loại<br /></font><font face="Times New Roman">ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp bộ điều khiển nhiệt,bộ điều khiển đảo,nhiệt kế c&ocirc;ng tắc vvv..<br /></font><font face="Times New Roman">gi&aacute; cả hợp l&yacute; thuận tiện v&agrave; uy t&iacute;n<br /></font><p><font face="Times New Roman" size="3">TI&Ecirc;U CH&Iacute;: THUẬN TI&Ecirc;N, PHONG&nbsp; PH&Uacute;, V&Agrave; HIỆU QUẢ CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3" /></p><font face="Times New Roman">H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA&nbsp; NH&Acirc;N VI&Ecirc;N PHỤC VỤ KH&Aacute;CH H&Agrave;NG 0977662227 HOẶC 01628718357<br /></font><p><font face="Times New Roman" /></p><p><font face="Times New Roman" size="5" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trương thế quyết
- Địa chỉ: phú xuyên hà nội
- Điện thoại: 01674518070 - Fax:
- email: thequyetpro@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH