giống,giống dược liệu,giống cây trồng,giống thuốc bắc,giống thuốc nam

  • Thread starter khogiong
  • Ngày gửi
K

khogiong

Guest
#1
<p><font size="4">K<font size="4">ho <font size="4">G</font>i<font size="4">ống <font size="4">l<font size="4">&agrave; nh<font size="4">&agrave; cung c<font size="4">ấp tin c<font size="4">ậy t<font size="4">ất c<font size="4">ả &amp; <font size="4">đ<font size="4">ầy <font size="4">đ<font size="4">ủ </font></font></font></font>c<font size="4">&aacute;c <font size="6">&quot;Hạt giống,c&acirc;y </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="6">giống</font><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="6"><em> từ c</em></font><font size="4"><font size="6"><em>&acirc;y</em></font><font size="4"><font size="6"><em> hoang dại đến kỳ hoa dị thảo</em>&quot;</font> c<font size="4">&acirc;y </font>d<font size="4">ư<font size="4">ợc li<font size="4">ệu,c<font size="4">&acirc;y c<font size="4">&ocirc;ng n<font size="4">&ocirc;ng nghi<font size="4">ệp<font size="4">,c<font size="4">&acirc;y ki<font size="4">ểng,c<font size="4">&acirc;y c<font size="4">ảnh<font size="4">,c<font size="4">&acirc;y tr<font size="4">ồng l<font size="4">&agrave;m h<font size="4">ảng r<font size="4">&agrave;o....c<font size="4">&oacute; xu<font size="4">ất x<font size="4">ứ,ngu<font size="4">ồn g<font size="4">ốc <font size="4">đ<font size="4">ảm b<font size="4">ảo <font size="4">đ<font size="4">&uacute;ng gi<font size="4">ống<font size="4">,<font size="4">đ<font size="4">&uacute;ng ch<font size="4">ủng lo<font size="4">ại(theo t<font size="4">&ecirc;n khoa h<font size="4">ọc),<font size="4">c<font size="4">&oacute; k<font size="4">&egrave;m k<font size="4">ỹ thu<font size="4">ật <font size="4">ư<font size="4">ơm tr<font size="4">ồng<font size="4">&amp;</font>ch<font size="4">ăm s<font size="4">&oacute;c.</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br /></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p><font size="3">-<font size="3">H</font>ạt&amp;c<font size="3">&acirc;y con:</font> c<font size="3">&acirc;y d<font size="3">ư<font size="3">ợc li<font size="3">ệu t<font size="3">ất c<font size="3">ả c<font size="3">&aacute;c mi<font size="3">ền(kim ng<font size="3">&acirc;n hoa,<font size="3">đ<font size="3">ảng s<font size="3">&acirc;m,<font size="3">đ<font size="3">ư<font size="3">ơng quy,b<font size="3">ạch ch<font size="3">ỉ,b<font size="3">ạch c<font size="3">ập,chi t<font size="3">ử,ng<font size="3">&atilde;i ngh<font size="3">ệ c<font size="3">&aacute;c lo<font size="3">ại...),c<font size="3">&aacute;c gi<font size="3">ống nh<font size="3">&acirc;n s<font size="3">&acirc;m,tam t<font size="3">h<font size="3">ất b<font size="3">ắc nam,c<font size="3">&acirc;y </font>qu<font size="3">ỷ ki<font size="3">ến s<font size="3">ầu</font></font></font>.v..v..</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p><font size="4">-C&acirc;y Trồng c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế ca<font size="4">o:</font></font></p><p><font size="5">-Bồ Ngh&oacute;t(3 loại:l&aacute; lớn.l&aacute; nhỏ,lai giữa l&aacute; lớn &amp;l&aacute; nhỏ).<br /></font></p><p><font size="5">-Rau Nh&oacute;t (3 loại:l&aacute; lớn.l&aacute; nhỏ,lai giữa l&aacute; lớn &amp;l&aacute; nhỏ).</font></p><p><font size="5">-Hẹ B&ocirc;ng&amp;l&aacute; (3 loại:l&aacute; lớn.l&aacute; nhỏ,lai giữa l&aacute; lớn &amp;l&aacute; nhỏ).</font></p><p><font size="5">-Quế vị(3 loại:l&aacute; lớn.l&aacute; nhỏ,lai giữa l&aacute; lớn &amp;l&aacute; nhỏ).</font></p><p><font size="5">-Rau om(3 loại:đỏ t&iacute;a l&aacute; lớn.l&aacute; nhỏ,lai giữa l&aacute; lớn &amp;l&aacute; nhỏ).</font></p><p><font size="5">-Rau Răm(3 loại:l&aacute; lớn.l&aacute; nhỏ,lai giữa l&aacute; lớn &amp;l&aacute; nhỏ).</font></p><p><font size="5">-Sả ((9 loại:sả t&iacute;a,sả xanh,sả trắng l&aacute; lớn.l&aacute; nhỏ,lai giữa l&aacute; lớn &amp;l&aacute; nhỏ).</font></p><p><font size="5">-c&acirc;y c&oacute;c rừng ăn l&aacute; </font></p><p><font size="5">-C&acirc;y sầu đ&acirc;u</font></p><p><font size="5">-C&acirc;y so đũa b&ocirc;ng trắng b&ocirc;ng đỏ tứ qu&yacute;,so đũa m&ugrave;a địa phương...</font></p><p>Tất cả c&aacute;c giống nội ngoại nhập qu&yacute; kh&aacute;ch cần li&ecirc;n hệ Hotline 24/24:(066)6508109 </p><p>Email:khogiong@gmail.com <br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tồn Giống
- Địa chỉ: 41 Trường Hòa(Long Hoa),Trường Tây,Hòa Thành,Tây Ninh
- Điện thoại: (066)6508109 - Fax:
- email: khogiong@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH