Giống thủy Sản

  • Thread starter pham van nam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

pham van nam

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: pham van nam
- Địa chỉ: Ha Tiến Hà Trung Thanh Hóa
- Tel, Fax: ::: FaX 01234081942
- email: mangvietnamvn@yahoo.com
================================

<font size="2"><strong>Trung t&acirc;m Kinh doanh Ếch Giống &amp; c&aacute; l&oacute;c b&ocirc;ng- C&ocirc;ng ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu APIMEX</strong> l&agrave; đơn vị sản xuất, ph&acirc;n phối ếch giống vấc l&oacute;c b&ocirc;ng ti&ecirc;u thụ ếch thịt h&agrave;ng đầu tại c&aacute;c tỉnh Miền Bắc. L&agrave; đơn vị c&oacute; mạng lưới kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng lớn tr&ecirc;n cả nước, c&aacute;c c&ocirc;ng ty xuất khẩu h&agrave;ng n&ocirc;ng sản..., ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể hỗ trợ nh&agrave; n&ocirc;ng trong việc cung cấp giống ếch &amp; c&aacute; l&oacute;c&nbsp;, tư vấn c&aacute;ch chăn nu&ocirc;i v&agrave; bao ti&ecirc;u sản phẩm (nếu ếch thương phẩm đạt ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng)....<br /></font><br /><font size="2">Trại kinh doanh 1: B&aacute;i Sơn, H&agrave; Tiến, H&agrave; Trung, Thanh H&oacute;a (<span style="text-decoration: underline"><strong>01234.08.1942</strong></span> - Anh Nam)<br />Website: </font><a href="http://www.apimex.net/nongsan/echgiong" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#003399" size="2">www.apimex.net/nongsan/echgiong</font></a><font size="2">&nbsp; -&nbsp; </font><a href="http://www.nongthon.net/nong-san-lam-san-thuy-hai-san-dac-san" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#003399" size="2">www.nongthon.net/nong-san-lam-san-thuy-hai-san-dac-san</font></a><br /><font size="2">..............................................................................................................<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />C&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, đơn vị nhập khẩu c&oacute; nhu cầu, xin li&ecirc;n hệ: <strong>(0123.408.1942)</strong> để nhận th&ecirc;m th&ocirc;ng tin.</font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH