Godaco sx & cc sp cá tra giá tăng, nghêu, sò, ốc, mực, bạch tuộc

  • Thread starter Nguyá»…n Đức PhÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Đức Phương

Guest
#1
<div class="MsoNormal"> <font size="3"><strong><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">C&Ocirc;NG TY TNHH-TM G&Ograve; Đ&Agrave;NG</span></strong></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Địa chỉ: 202/13 đường C&ocirc; Bắc, Quận 1, Tp.Hồ Ch&iacute; Minh, Việt Nam</span></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Địa chỉ nh&agrave; m&aacute;y: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long</span></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Địa chỉ v&ugrave;ng nu&ocirc;i: Bến Tre, Vĩnh Long</span></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ĐT: </span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">+84-8-38378356</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">. Fax: </span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">+84-8-38374734</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" /></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">E-mail 1: </span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="mailto:godacoexport@hcm.fpt.vn">godacoexport@hcm.fpt.vn</a></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" /></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">E-mail 2: </span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="mailto:godacoseafood@yahoo.com">godacoseafood@yahoo.com.</a></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" /></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Skype: godaco-phuong</span></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Di động/ viber: +</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">84-902968990</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Phụ tr&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng: Mr.Nguyễn Đức Phương</span></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><em><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Chứng nhận quản l&iacute; chất lượng: ISO 9001, HACCP, GMP, HALAL, SQF, BRC, IFS, GLOBAL GAP (00015-FCFXK-0002/ 4050373548162), MSC, US FDA (10415610494), ASC..</span></em></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><em><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">M&atilde; số nh&agrave; m&aacute;y được EU cấp: :&nbsp; DL 354, DL 380 &amp; DL 476&nbsp;</span></em></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><br /></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><br /></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">C&ocirc;ng ty TNHH-TM G&ograve; Đ&agrave;ng (thương hiệu: Godaco, m&atilde; số nh&agrave; m&aacute;y: DL 354, DL 380 &amp; DL 476), được th&agrave;nh lập năm 1998, đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động xuất khẩu thủy sản từ giữa năm 2000 v&agrave; bắt đầu sản xuất 1 số mặt h&agrave;ng thủy sản đ&ocirc;ng lạnh như ngh&ecirc;u trắng, ngh&ecirc;u lụa, s&ograve; l&ocirc;ng, bạch tuộc, mực n&uacute;t, mực ống... từ năm 2004. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; mở rộng sản xuất v&agrave; nu&ocirc;i c&aacute; tra từ năm 2006. Qua nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu v&agrave; sản xuất c&aacute;c mặt h&agrave;ng thủy sản, hệ thống quản l&iacute; chất lượng đ&atilde; được cải thiện đ&aacute;ng kể để đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu về chất lượng ng&agrave;y c&agrave;ng nghi&ecirc;m ngặt của c&aacute;c thị trường tr&ecirc;n thế giới. Tới nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đạt c&aacute;c chứng nhận về hệ thống quản l&iacute; chất lượng như: ISO 9001, HACCP, GMP, HALAL, SQF, BRC, IFS, GLOBAL GAP, MSC (d&agrave;nh cho sản phẩm ngh&ecirc;u), ASC...Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 3 nh&agrave; m&aacute;y chế biến thủy sản đ&ocirc;ng lạnh, 1 nh&agrave; m&aacute;y chế biến thức ăn cho c&aacute; tra v&agrave; 1 nh&agrave; m&aacute;y phụ phẩm chế biến dầu c&aacute; &amp; bột c&aacute; với đội ngũ c&ocirc;ng nhận vi&ecirc;n được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản tr&ecirc;n 2.000 người. Tổng c&ocirc;ng suất nh&agrave; m&aacute;y l&ecirc;n khoảng 2,500 tấn/ th&aacute;ng v&agrave; sẽ tăng l&ecirc;n gấp đ&ocirc;i khi 1 nh&agrave; m&aacute;y chế biến mới của ch&uacute;ng t&ocirc;i đi v&agrave;o hoạt động v&agrave;o qu&iacute; 3 năm 2013. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; khả năng cung cấp dầu c&aacute; &amp; bột c&aacute; mỗi loại từ 500 tấn đến 2,000 tấn/ th&aacute;ng.</span></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><br /></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">C&aacute;c sản phẩm chủ lực của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i bao gồm: ngh&ecirc;u, s&ograve; l&ocirc;ng, c&aacute; tra v&agrave; 1 số lo&agrave;i thủy sản kh&aacute;c được c&aacute;c thị trường Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Ch&acirc;u &Acirc;u, Trung Đ&ocirc;ng, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Hoa Kỳ, Canada, &Uacute;c .... ưa chuộng.</span></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><br /></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang tr&ecirc;n đường ho&agrave;n thiện ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh s&aacute;ch &amp; quản l&iacute; chất lượng để mang đến c&aacute;c đối t&aacute;c, c&aacute;c nh&agrave; nhập khẩu, c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n phối, c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;n lẻ v&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng những sản phẩm c&oacute; chất lượng tốt nhất với gi&aacute; cả hợp l&iacute; nhất, 1 c&aacute;ch nhanh nhất &amp; hiệu quả nhất.</span></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><br /></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">C&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i gồm c&oacute; như sau:</span></font></div><font size="3"> </font><ol><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Ngh&ecirc;u trắng nguy&ecirc;n con đ&ocirc;ng lạnh</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Ngh&ecirc;u n&acirc;u nguy&ecirc;n con đ&ocirc;ng lạnh</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Ngh&ecirc;u lụa thịt đ&ocirc;ng lạnh</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- S&ograve; l&ocirc;ng thịt luộc đ&ocirc;ng lạnh</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- S&ograve; l&ocirc;ng xẻ bướm</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- S&ograve; huyết nguy&ecirc;n con đ&ocirc;ng lạnh</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; l&oacute;c fillet ti&ecirc;u chuẩn ăn sống</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; l&oacute;c nguy&ecirc;n con bỏ nội tạng, cạo vẩy</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra fillet ti&ecirc;u chuẩn ăn sống</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra fillet ti&ecirc;u chuẩn nấu ch&iacute;n trước khi ăn</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra nguy&ecirc;n con bỏ đầu, bỏ nội tạng</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra nguy&ecirc;n con bỏ nội tạng</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra xẻ bướm</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra cắt khoanh</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra cắt hạt lựu</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra &eacute;p khu&ocirc;n h&igrave;nh ng&oacute;n tay</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra &eacute;p khu&ocirc;n h&igrave;nh oval</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra cắt phần</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span />- C&aacute; tra vụng</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra fillet cắt sợi</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- D&egrave; c&aacute; tra</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra fillet tẩm bột</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra ướp gia vị, hương vị</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra cắt phần tẩm bột</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra cắt h&igrave;nh thoi tẩm bột</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra h&igrave;nh ng&oacute;n tay tẩm bột</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra x&uacute;c x&iacute;ch tẩm bột</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra cắt phần tẩm bột Tempura</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra h&igrave;nh ng&oacute;n tay tẩm bột Tempura</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra xi&ecirc;n que</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra xi&ecirc;n que với ớt xanh, ớt đỏ</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&agrave; chua dồn thịt c&aacute; tra</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">-<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> Khổ qua dồn thịt c&aacute; tra</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra cuộn h&igrave;nh hoa hồng</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra x&uacute;c x&iacute;ch</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra v&ograve; vi&ecirc;n</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Chạo c&aacute; tra</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal">&nbsp;</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; tra h&igrave;nh b&aacute;nh hạnh nh&acirc;n</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Đầu c&aacute; tra</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Bao tử c&aacute; tra</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Bong b&oacute;ng c&aacute; tra</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Gan c&aacute; tra</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Ức c&aacute; tra</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Bột c&aacute; tra </span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Dầu c&aacute; tra</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Da c&aacute; tra</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Bạch tuộc l&agrave;m sạch 1 da / 2 da</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Bạch tuộc cắt 5-7 Cm</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Bạch tuộc cắt 2 r&acirc;u</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Maza kẽm cắt</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Mực n&uacute;t l&agrave;m sạch</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Mực n&uacute;t xi&ecirc;n que</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Mực cắt tr&aacute;i th&ocirc;ng</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal">&nbsp;</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Mực ống cắt khoanh</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Đầu mực ống</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Đầu mực nang</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Mực ống bỏ nội tạng</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Mực ống l&agrave;m sạch (đầu gắn tube)</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Mực ống nguy&ecirc;n con đ&ocirc;ng tr&ecirc;n t&agrave;u</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- D&egrave; c&aacute; đuối</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; đuối cắt sợi</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Ốc đinh</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Chả gi&ograve;</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Hải sản thập cẩm</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- Ghẹ cắt đ&ocirc;i</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal" /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- T&ocirc;m sắt thịt (t&ocirc;m sắt PD)</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; bạc m&aacute;</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; nục nguy&ecirc;n con</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; hố nguy&ecirc;n con bỏ bội tạng, bỏ đầu, bỏ đu&ocirc;i</span></font></li><li><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">- C&aacute; hố cắt kh&uacute;c</span></font></li></ol><font size="3"> </font><div style="margin-left: 0.25in" class="MsoNormal"> <font size="3"><br /></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn được hợp t&aacute;c với tất cả c&aacute;c nh&agrave; nhập khẩu, c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n phối ở nước ngo&agrave;i, c&aacute;c si&ecirc;u thị / nh&agrave; h&agrave;ng / kh&aacute;ch sạn nước ngo&agrave;i, c&aacute;c đại diện trong v&agrave; ngo&agrave;i nước cũng như c&aacute;c nh&agrave; xuất khẩu ở Việt Nam hay tất c&aacute;c c&aacute;c đối t&aacute;c c&oacute; quan t&acirc;m đến sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i hay c&aacute;c sản phẩm c&oacute; li&ecirc;n quan tr&ecirc;n tinh thần hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i c&ugrave;ng c&oacute; lợi.</span></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><br /></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n hoan ngh&ecirc;nh mọi thư hỏi h&agrave;ng hay bất kỳ thắc mắc n&agrave;o của qu&iacute; kh&aacute;ch!</span></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Cảm ơn qu&iacute; kh&aacute;ch đ&atilde; quan t&acirc;m đến sản phẩm của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng như d&agrave;nh sự ủng hộ cho ch&uacute;ng t&ocirc;i!</span></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><br /></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Tr&acirc;n trọng!</span></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><br /></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Nguyễn Đức P<font size="3">hươ</font>ng</span></font></div><font size="3"> </font><div class="MsoNormal"> <font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Tp. Sale G&ograve; Đ&agrave;ng tại Tp.HCM</span></font></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đức Phương
- Địa chỉ: 202/13 Cô Bắc, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 0902968990 - Fax:
- email: godacoseafood@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH