• GRANULAR ZEOLITE CHẤT LƯỢNG TỐT

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 14/6/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: khoa_kinhdoanh
   - Địa chỉ: 248A NGUYỄN CÔNG TRỨ-P6-TP TUY HÒA-PHÚ YÊN
   - Tel, Fax: 057.3826541::: FaX 0573826541
   - email: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
   ================================

   <em>GRANULAR ZEOLITE<br /></em><span class="SpellE"><em>Th&agrave;nh</em></span><em> phần<span class="GramE">:SiO2:53.5</span></em><em>%,Al2O3:31.6%,Fe2O3:5,7%,CaO:7.3%</em><em><br /></em><span class="SpellE"><em>C&ocirc;ng</em></span><em> <span class="SpellE">dụng<span class="GramE">:Tăng</span></span></em><em> OXY ,<span class="SpellE">giải</span> <span class="SpellE">độc</span> NH3 <span class="SpellE">ph&ograve;ng</span> <span class="SpellE">ngừa</span> <span class="SpellE">c&aacute;c</span> <span class="SpellE">bệnh:T&ocirc;m</span> <span class="SpellE">k&eacute;o</span> <span class="SpellE">đ&agrave;n,nổi</span> <span class="SpellE">đầu,đỏ</span> <span class="SpellE">than,đen</span> <span class="SpellE">mang,đ&acirc;m</span> <span class="SpellE">đầu</span> <span class="SpellE">v&agrave;o</span> <span class="SpellE">bờ</span></em><em><br /></em><em><span /></em><em>-</em><span class="SpellE"><em>Hấp</em></span><em> <span class="SpellE">thụ</span> <span class="SpellE">c&aacute;c</span> <span class="SpellE">kh&iacute;</span> <span class="SpellE">độc</span> NH3<span class="GramE">,NO2,H2S.NO3</span>&hellip;<br /></em><em>-<span class="SpellE">Giảm</span> <span class="SpellE">v&agrave;</span> <span class="SpellE">l&agrave;m</span> <span class="SpellE">ph&acirc;n</span> <span class="SpellE">hủy</span> <span class="SpellE">c&aacute;c</span> <span class="SpellE">chất<span class="GramE">,loại</span></span> <span class="SpellE">chất</span> <span class="SpellE">bẩm</span> <span class="SpellE">thối</span> <span class="SpellE">rữa</span> ở <span class="SpellE">đ&aacute;y</span> <span class="SpellE">ao</span><br /></em><em>-<span class="SpellE">Ổn</span> <span class="SpellE">định</span> <span class="SpellE">độ</span> <span class="SpellE">pH<span class="GramE">,xử</span></span> <span class="SpellE">l&yacute;</span> <span class="SpellE">nguồn</span> <span class="SpellE">nước,l&agrave;m</span> <span class="SpellE">cho</span> <span class="SpellE">m&agrave;u</span> <span class="SpellE">nước</span> <span class="SpellE">đẹp</span><br /></em><em>-<span class="SpellE">Loại</span> <span class="SpellE">trừ</span> <span class="SpellE">tất</span> <span class="SpellE">cả</span> <span class="SpellE">c&aacute;c</span> <span class="SpellE">lọai</span> <span class="SpellE">độc</span> <span class="SpellE">tố</span> <span class="SpellE">ph&aacute;t</span> <span class="SpellE">sinh</span> <span class="SpellE">trong</span> <span class="SpellE">ao</span> <span class="SpellE">nu&ocirc;i</span><br /></em><em>-<span class="SpellE">Giảm</span> <span class="SpellE">chất</span> <span class="SpellE">độc</span> <span class="SpellE">trong</span> <span class="SpellE">ao</span> <span class="SpellE">khi</span> <span class="SpellE">sử</span> <span class="SpellE">dụng</span> <span class="SpellE">c&aacute;c</span> <span class="SpellE">loại</span> <span class="SpellE">h&oacute;a</span> <span class="SpellE">chất</span><br /></em><strong><em><span /></em></strong><strong><em>SẢN PHẨM KH&Ocirc;NG CHỨA C&Aacute;C LOẠI CHẤT CẤM SỬ DỤNG THEO QUYẾT ĐỊNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2005/QĐ-BTS NG&Agrave;Y 24/02/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ thủy sản<br /></em></strong><strong><em>DOANH NGHIỆP TƯ NH&Acirc;N SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI<br /></em></strong><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></strong><strong><em>KIM&nbsp; &nbsp;&nbsp;PHƯỚC<br /></em></strong><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em>GPĐKSXKD</em></strong><span class="GramE"><strong><em>:3601000494</em></strong></span><strong><em><br /></em></strong><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em>CBCLYC </em></strong><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="GramE">:144</span>/05/10/2005<br /></em></strong>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...