• GREENVI - Giải pháp môi trường xanh

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 2/7/11

  1. <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN GIẢI PH&Aacute;P M&Ocirc;I TRƯỜNG XANH</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">GREENVI CORP.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Với sứ mệnh mang đến sự ph&aacute;t triển bền vững cho c&aacute;c doanh nghiệp ph&ugrave; hợp với c&aacute;c y&ecirc;u cầu ng&agrave;y c&agrave;ng cao về m&ocirc;i trường, GREENVI sẽ đ&aacute;p ứng tốt nhất <strong>mọi giải ph&aacute;p chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; ph&aacute;p l&yacute; về m&ocirc;i trườn</strong>g để doanh nghiệp tập trung to&agrave;n lực cho sản xuất.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Lĩnh vực của ch&uacute;ng t&ocirc;i bao gồm</span></u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">:</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">1.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Tư vấn quản l&yacute; m&ocirc;i trường cho doanh nghiệp</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">2.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Huấn luyện, đ&agrave;o tạo nh&acirc;n sự quản l&yacute; m&ocirc;i trường</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">3.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Gi&aacute;m s&aacute;t chất lượng m&ocirc;i trường</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">4.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Thiết kế, x&acirc;y dựng hệ thống nước cấp, nước thải, kh&iacute; thải</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">5.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Giấy ph&eacute;p m&ocirc;i trường</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường (ĐTM), cam kết bảo vệ m&ocirc;i trường</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Đề &aacute;n bảo vệ m&ocirc;i trường</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Giấy ph&eacute;p nhập khẩu phế liệu</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Giấy ph&eacute;p thu gom, vận chuyển, xử l&yacute; chất thải c&ocirc;ng nghiệp nguy hại</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Giấy ph&eacute;p xả thải, giấy ph&eacute;p khai th&aacute;c nước ngầm</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Đăng k&yacute; sổ chủ nguồn thải</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">FOR YOUR BUSINESS - FOR OUR ENVIRONMENT</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><em><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">Li&ecirc;n hệ</span></u></em><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">:</span></u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif"> <strong><span style="color: #00b050">GREENVI CORP</span></strong>. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng, Phường Đa Kao, Quận 1, TpHCM</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><u>Điện thoại</u></em>: 08 3820 8108</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><u>Email</u></em>: giangthuhang0106@gmail.com</span></p>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Giang Thị Thu Hằng
   - Địa chỉ: 138 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
   - Tel, Fax: 08 3820 8108 ::: FaX
   - email: giangthuhang0106@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...