• HÀ NỘI BAN GIỐNG CẦY HƯƠNG

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 8/10/10

  1. Trung Hai Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trung Hai
   - Địa chỉ: Thôn lòng Hồ xã kim sơn sơn tây Hà Nội
   - Tel, Fax: 0988032226
   - email: hai2404@yahoo.com.vn
   ================================

   <table style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bgcolor="#ffffff" border="0"><tbody><tr><td class="titleDangTin" style="width: 100%; height: 55px" class="titleDangTin"><table style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr><td style="width: 100%"><span class="titleNew">Giống Cầy Hương Thuần Chủng</span> <span class="titleLogged">(<strong>Lượt xem: 25</strong>)</span></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="width: 100%; height: 5px">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 100%; height: 5px">&nbsp;</td></tr><tr><td style="width: 100%; height: 13px"><div align="right"><table style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" border="0"><tbody><tr><td class="navItemMain" style="width: 100%; height: 15px" class="navItemMain"><p align="justify">&nbsp;</p><div align="center"><img alt="Giống Cầy Hương Thuần Chủng" hspace="5" src="http://agriviet.com/images/picture/cay-huong-giong-cay-huong-cay-huong-giong-(2743872).jpg" vspace="5" border="0" /></div><br /><br /><p><font color="#ff0000" size="4">K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con c&ocirc; b&aacute;c khắp mọi miền tổ quốc.T&ocirc;i muốn giới thiệu v&agrave; truyền lại cho những ai ham th&iacute;ch l&agrave;m gi&agrave;u từ 1 loại giống cầy hương th&igrave; li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo địa chỉ sau: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#0000ff">Trại 1</font> : X&oacute;m 1 Khối 10 Thị Trấn Thanh Chương Nghệ An ( C&aacute;ch bến xe 500M ) Tr&ecirc;n trục đường ch&iacute;nh &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#0000ff"><br />&nbsp; Trại 2</font> : Th&ocirc;n L&ograve;ng Hồ X&atilde; Kim Sơn Sơn T&acirc;y H&agrave; Nội &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#0000ff">ĐT</font> : 0988032226</font></p><p align="center"><font color="#ff0000" size="4">Hiện trại giống ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; quy m&ocirc; ph&aacute;t triển lớn v&agrave; thuần chủng được rất nhiều giống cầy hương khẻo mạnh chất kượng tốt.M&agrave; từ trang trại sinh sản ph&aacute;t triển l&ecirc;n c&oacute; giấy tờ nguồn gốc đầy đủ.C&oacute; đội ngũ l&agrave;nh nghề hưỡng dẫn quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i.Rất h&acirc;n hạnh ch&agrave;o đ&oacute;n b&agrave; con c&ocirc; b&aacute;c về thăm quan v&agrave; c&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; con đường l&agrave;m gi&agrave;u n&agrave;y nh&eacute;.</font></p><p align="center"><font color="#0000ff" size="4">Đ&acirc;y L&agrave; H&igrave;nh Ảnh Từ trang trại Giống Của Ch&uacute;ng T&ocirc;i</font> </p><p align="center"><font color="#ff0000" size="4" /></p><p><img title="tamtay.vn - photo - cay huong " alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1527_14ed5694_p1040529.jpg" width="600" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - cay huong " alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1531_37e1a41d_p1040532.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201" target="_blank" rel="nofollow" name="2809294"></a></p><div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - cay huong " alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1533_240710cf_p1040534.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201" target="_blank" rel="nofollow" name="2809295"></a></p><div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - cay huong " alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b153b_3ec86a10_p1040535.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201" target="_blank" rel="nofollow" name="2809296"></a></p><div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - cay huong " alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b153d_7ce1f72a_p1040536.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201" target="_blank" rel="nofollow" name="2809297"></a></p><div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - cay huong " alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1540_5701709a_p1040538.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201" target="_blank" rel="nofollow" name="2809298"></a></p><div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - cay huong " alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1542_12696b4e_p1040539.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201" target="_blank" rel="nofollow" name="2809299"></a></p><img title="tamtay.vn - photo - cay huong " alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1546_7b424642_p1040540.jpg" width="600" border="0" /> <div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - Cay huong " alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14c9_257ec044_p1040514.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809274"></a></p><div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - Cay huong " alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14cc_43af42f5_p1040516.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809275"></a></p><div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - Cay huong " alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14cf_771cdeac_p1040517.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809276"></a></p><div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - Cay huong " alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14d4_7ce837dc_p1040518.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809277"></a></p><div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - Cay huong " alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14d6_615c4687_p1040519.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809278"></a></p><div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - Cay huong " alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14d9_1af09c92_p1040520.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809279"></a></p><div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - Cay huong " alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14db_1a02288e_p1040523.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809280"></a></p><div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - Cay huong " alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14de_754f0290_p1040526.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809281"></a></p><div class="itemBlock underline"><img title="tamtay.vn - photo - Cay huong " alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14e0_6dee433e_p1040527.jpg" width="600" border="0" /></div><p><a href="http://www.muabanraovat.com/redirector.php?url=http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html" target="_blank" rel="nofollow" name="2809282"></a></p><img title="tamtay.vn - photo - Cay huong " alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14e3_1a0345ea_p1040528.jpg" width="600" border="0" /></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table>
    
   Đang tải...
  2. Phuonghau

   Phuonghau Guest

   Xin anh cho biết bao nhiêu tiền/cặp . Bao nhiêu tiền/kg ?
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...