• Hàng HOT - BẠCH XÀ

  Thảo luận trong 'Thú cưng' , 1/10/10

  1. caremvn

   caremvn Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   558
   Đã được thích:
   171
   Tôi tin a Q, và nhiều người nữa... hãy xem lại ai ở đây là người không tin ??? Đúng là


  2. Mục-Tử

   Mục-Tử Nhanong.Com THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   3.217
   Đã được thích:
   4.636
   <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>VI</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Hình có chỗ cháy, ngĩa là Tấm hình được chụp Flash. Và đánh trực diện. đánh trực diện bóng đổ phải ở phía sau con rắn.
   vết trắng nhờ nhợ. không bờ mép lại ở phía trước và phía dưới con rắn. không thể là bóng đổ của con rắn được. mà giống như cái gì chảy từ thân con rắn ra
   nhưng vẫn Hình không nói được điều gì nhiều đâu,
  3. loantam

   loantam Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   955
   Đã được thích:
   159
   Mình nghĩ chuyện này chẳng có gì phức tạp cả ... Nếu tôi chưa thấy con rắn bạch thực tế ở ngoài thì tôi có quyền nghi ngờ ... Anh Q nói là đây là rắn thật nên có nhã ý mời lên trại để xem .. tai nghe mắt thấy rõ ràng ... Diễn đàn mà chúng ta đều có quyền nghi ngờ và chủ thớt có quyền đưa ra bằng chứng để xác thưc mà ... Có gì đâu mà các bác nói ngựa non háo đa gì tùm lum ... Em có đôi lời góp ý vậy .. có điều chi sơ suất các bác bỏ qua dùm em
  4. quoctayninh

   quoctayninh Học làm nông dân

   Bài viết:
   60
   Đã được thích:
   16
   Em oãi với các bác quá rồi, kiểu này lần sau chắc không dám post hình lên diễn đàn nữa quá. Thôi vầy cho chắc ăn nha: Đây là địa chỉ của em

   ĐC: 02 Long Hải, Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh
   ĐT: 066.2212060
   DĐ: 0909773858 (Quốc)

   Các bác trong diễn đàn ai có rảnh thì em mời làm 1 chuyến tham quan trang trại của em ở Tây Ninh luôn. Người ta nói trăm nghe không bằng 1 thấy, nên em nghĩ là mình không cần nói nhiều nữa mà phải để thực tế chứng minh.

   Ở các hình trên có thể dùng kỹ thuật Photoshop để đổi màu, nhưng nếu như nhìn ngoài thực tế thì mới tin là thật. Trong diễn đàn này từ qua đến giờ e chỉ thấy mỗi bác Xuân Vũ là người tin và am hiểu về rắn bạch này thôi.

   Vậy nha, thân mời các anh chị e trong diễn đàn ai rảnh thì xuống mình tham quan 1 chuyến cho vui.

   À quên, nói trước là em không có bán mấy con rắn này đâu nha, hàng này e sưu tầm cũng oãi lắm đó, đi năn nĩ người ta muốn gảy lưỡi mới mua được từng con về. Các bác xuống thì em cho xem chơi, nhưng bán thì em không bán đâu. Đợi khi gây giống được rồi tính sau.:D
   Last edited: 2/10/10
  5. Mục-Tử

   Mục-Tử Nhanong.Com THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   3.217
   Đã được thích:
   4.636
   Bác quoctayninh đừng buồn. càng ngi ngờ nhiều cũng có ngĩa là các món bác đang có là càng hiếm lắm đấy, dễ gì kiếm được cả bầy như thế,
   Các khu du lịch,các vườn hoa lớn thường đều có 1 vài chuồng động vật hiếm..
   Họ mà biết bầy rắn của bác, họ mò đến cho xem, rồi xem lúc đó bác giữ được không...
   Đầm sen khoảng hai chục năm trước có 1 con trăn màu vàng chanh lớn, ( con cái)...
   Rồi 1 ngày có 1 người đăng hình trên báo ( KHPT) khoe con trăn đực màu vàng chanh..của mình
   Sau đó 1 người đăng báo đề ngị mua con trăn đực này với giá cao lắm..để mang về cho con trăn ở đầm sen có đôi lứa
   Ông chủ không bán dù giá đã rất cao
   rồi có 1 ngày trên báo đăng tin, con trăn đực bị trưng mua
   để thả về...thiên nhiên
   Rồi lại đến 1 ngày, tình cờ vào đầm sen,trong cái chuồng của con trăn màu vàng hồi nào chỉ có 1 con..bây giò có 2 con

   nhìn hai đứa chúng nó nằm bên nhau, tự nhiên trong bụng tôi thấy vui vui
   và bây giò...thị trường thấy trăn màu vàng chanh có khá không phải là hàng cực hiếm nữa, hổng bít có phải chúng là con cháu của cặp trăn vàng chanh từ đầm sen không
  6. Thuy-canh

   Thuy-canh Nhanong.Com THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   5.473
   Đã được thích:
   2.316
   Thưa bạn loantam,
   Vậy là tui đã làm buồn lòng bạn rùi. Đó đúng là lỗi tại tui nói năng không rõ-ràng.
   Chẳng là vầy. Tui nhìn cháu LamGiaLinh mà nhớ cái hình ảnh láu-táu "Ngựa non háu đá" của tui ngày xưa. Nhưng những người loại nầy không độc, tui dám bảo-đảm như vậy.
   Cháu LamGiaLinh, cực chẳng đã chú phải nhăc đến cháu. Nếu cháu biết chú thương cháu như một đứa con (nếu được phép), hay hoặc như một đứa cháu gái xinh-xắn dễ thương thì cháu sẽ không trách chú. Nếu trách thì... la lên nha!
   ***
   Các loài vật bị hỗn-loạn nhiễm-sắc-thể thường thấy lắm. Ra tiệm cá kiểng thì mua được mấy con cá nầy : trắng, mắt đỏ. Rắn, cua đinh, cá biển, cá nước ngọt cũng đủ mặt. Động-vật trên bờ thì mình thấy cũng nhiều con bị "mất màu", thành không màu (trắng). Nhưng không có con thú nào (không kể chim), mà trắng bị mất màu thành đen, hay gần gũi nhất, không thể thấy có động-vật nào có màu Xanh. Có khi có mà tui không biết chăng?
   Thân.
  7. nuoide

   nuoide thanquangninh.vn THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   2.700
   Đã được thích:
   1.174
   Lên mấy trang sinh vật cảnh của nước ngoài . Hàng bạch tạng rất nhiều . Thậm chí họ còn lập cả trại chỉ để sản xuất hàng bạch tạng để bán .

   Trong topic này . Có người hiểu nhưng cũng có người cố tình không chịu hiểu chỉ để .... Chán ghê ::p . Khổ thân anh Quốc . và anh A Z phải lập hẳn 1 bài mới để giới thiệu về bạch tạng ...

   http://agriviet.com/home/showthread.php?t=31104
  8. quoctayninh

   quoctayninh Học làm nông dân

   Bài viết:
   60
   Đã được thích:
   16
   Đúng như bạn nói, dạo này cũng có nhiều người điện thoại cũng như đến tận trại của để hỏi mua lại 4 con rắn này, nhưng mình không bán vì mình cũng là người thích sưu tầm mấy giống rắn hiếm. Mình đang có dự định tìm mua thêm con giống để về cho sinh sản.
   Cái gì cũng vậy, có đam mê mới cảm thấy thích thú. Mình đi mua 4 con này cũng đổ mồ hôi chứ chẳng chơi, mỗi lần nghe chỗ nào có 1 con rắn bạch là mình chạy lại ngay để xem, sau đó làm quen, nhậu nhẹt, cafe lung tung vài lần mới năn nỉ xin mua lại :D. Trong 4 con này thì chỉ có 1 con là mình mua dễ dàng nhất vì người ta sợ hay kiêng kỵ gì đó nên rắn mới nở ra là họ bán ngay còn lại 3 con kia thì ... ôi thôi :1^:.

   Anh chị em trong diễn đàn có ai biết chỗ nào có rắn bạch nữa thì giới thiệu giúp cho mình nha. Thanks.
  9. Xuan Vu

   Xuan Vu Nhanong.Com THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   5.619
   Đã được thích:
   3.945
   Quốc à, ngày mai anh về Tây Ninh nè , nếu anh liên lạc được với em của anh, anh sẽ cho Quốc biết chổ bán rắn bạch, em anh cho cáp cặp đẻ ra cũng hơn nhiều đó, rắn của em anh là bạch kim, con bạch tạng thì nhiều lắm. Thôi kệ ai nói gì thì nói mình có hay không là mình tự biết thôi Quốc à. Bạch tạng Quốc có mua không. Riêng anh, bạch gì cũng không nuôi, vì bà xã anh cho là kỵ MẠNG nên anh không nuôi. Loại rắn trắng này vô giá với người thích, mà không có giá với người không thích, cũng như cây kiểng nó có giá trị với người chơi kiểng , còn đối với người không chơi kiểng thì nó là CÂY CỦI. ĐỊA CHỈ RẮN BẠCH THÌ TÔI BIẾT NHIỀU, NHƯNG KHÔNG DÁM CHỈ, VÌ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ RẮN, LÝ DO; LÀ HỌ SỢ MẤT TRỘM THÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Last edited: 3/10/10
  10. Thuy-canh

   Thuy-canh Nhanong.Com THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   5.473
   Đã được thích:
   2.316
   Xuân-Vũ không chịu chỉ, vậy nếu rắn có bị mất trộm thì kiếm... Tây Độc Xuân-Vũ!
   Tui nghĩ chúng ta nên nói 1 tiếng xin lỗi với bạn quoctayninh. Khi người chủ rắn tức bạn quoctayninh, bạn diễn-đàn của chúng ta, mấy lần xác-nhận đó là màu thật, hơn thế nữa, còn mời đến chơi để tự mình đánh giá thì rõ-ràng chúng ta phải ngưng ngay chuyện nghi-ngờ (nếu có), cho tới sau khi đã "tự mắt mình thấy, tự tay mình sờ" cái đã...
   Xin lỗi và cám ơn bạn quoctayninh về thái-độ hòa-nhả của bạn.
   Thân ái.
  11. Xuan Vu

   Xuan Vu Nhanong.Com THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   5.619
   Đã được thích:
   3.945
   ANH TRUNG ƠI !!! Anh quên rồi sao, cái đêm mà tui với rình suốt đêm đó có được con nào đâu
   Mủôi đốt muốn chết ,mà anh cũng rình
  12. LamGiaLinh

   LamGiaLinh Guest

   giờ thì Lâm Gia Linh này mới hiểu vì sao First9 lại bị tẩy chay khỏi diễn đàn.
   1 mình muốn nói lên sự thật , muốn nói điều đó là sai nhưng lại bị số đông áp đảo .
   Linh cũng cảm thấy rất lạ tại sao bên ngoài Hiếu là 1 người khá hiền lành , lại dễ thương , có học thức và công việc ổn định , phải nói là một người rất là ... không biết nói sao , nhưng rất đáng để làm 1 người bạn chứ không phải là 1 kẻ đồi bại hay đáng bị tẩy chay , cũng không phải là 1 kẻ dâm đãng chỉ biết gửi hình nude

   Lâm Gia Linh này ngoài đời rất hiền , nhưng rất ghét những cái điều giả dối , gia đình cũng tạo điều kiến cho giao tiếp ký kết hợp đồng nên con mắt nhìn người của Linh rất đáng tin cậy

   nếu có 1 lúc nào đó bạn cầm 1 con mèo ra đường , nhưng tất cả nói đó là con chó , chỉ 1 mình bạn cãi vối số đông thì bạn sẽ hiểu tâm trạng của Hiếu

   dù chỉ tiếp xúc 1 lần ,nhưng Linh thấy Hiếu thật đáng trân trọng hơn tất cả những người ở đây
   đúng như anh nuoide nói Hiếu khá ốm , đúng là phải truyền máu theo định kỳ
   trong các anh , các bác ở đây nếu người nào bị các cơn đau hành hạ như Hiếu mà có thể tốt nghiệp đại học , có thể bương chải với đời mà lại giữ được cái vẻ hồn nhiên , vui vẻ với cuộc sống .

   Lâm Gia Linh này không xích mích với bất kỳ ai trong diễn đàn , cũng chẳng bên ai nhưng rõ ràng là QuocTayNinh không thật khi gửi bài , nhưng không hối cải , lại được khá nhiều thành viên bao che nếu cứ như vậy sau này diễn đàn sẽ thành nơi chơi riên của 1 nhóm người chứ không còn là nơi để mọi người trao đổi kiến thức.
   1 person likes this.
  13. Thuy-canh

   Thuy-canh Nhanong.Com THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   5.473
   Đã được thích:
   2.316
   Hoan-hô! Một phát-biểu mạnh-dạn, thẳng-thắn!
   Chú tin là nếu chú thấy con mèo của Linh, chú cũng nói đó là con mèo. Cháu dám cho chú "thấy tận mắt, sờ tận tay" con mèo của Linh không?
   Cũng vậy, có bạn nào làm một chuyến đến thăm bạn quoctayninh cho biết sự-tình, thì giúp dùm 1 tay!
   Trong khi chờ đợi, chúng ta nếu muốn tranh-luận thì đưa các luận-cứ ra, nhưng chỉ-trích nhau là không nên.
   Thân ái.
   ---------------
   Thêm,
   Cháu Linh, cháu có điều chưa rõ, nên mới phát-biểu như trên. Và chú, chú nhận thấy chú là người có trách-nhiệm để nói cho cháu biết : Về việc First9, cháu sai hoàn-toàn. Đây là ý chú :
   - Chú không nói First9 là người xấu.
   - Nhưng hành-động của First9 thật đáng để bị áp-dụng luật-lệ của Diễn-đàn.
   - Chú, chính chú là người muốn "đẩy" First9 khỏi Diễn-đàn. Và khi làm vậy, chú cũng xác-quyết, nếu chú sai, thì kỷ-luật đó sẽ ứng lại cho chú : Chú phải "biến mất" khỏi Diễn-đàn.
   - Mới đây, cũng chính chú đề-nghị First9 tiếp tay với BQT. Tuy chưa chắc đề-nghị của chú khả-thi, nhưng điều đó chứng tỏ chú có tẩy chay First9 đâu! Chú cũng không có gì đố-kỵ First9.

   Hì hì, chú thích cháu bước chân trên đường đời một cách mạnh-dạn, tự-tin như cháu đang là. Chờ thêm vài năm nữa, chín-chắn hơn chút thì có thể sẽ là một nhà kinh-doanh lớn. Hì hì, nhưng bây giờ thì chưa.
   Nếu First9 không còn vào Diễn-đàn nữa, thì chú nhờ cháu chuyển lời thăm sức khỏe chú ấy. Nhắn dùm chú ấy, mình bệnh chứ không phải người khác bệnh, vẫn hiên-ngang như thường. Nhắn chú ấy, thời-gian chú bệnh còn dài hơn tuổi đời chú ấy nhiều. Chú rất cảm-thông First9.
   Cám ơn cháu.
   Last edited: 3/10/10
   1 person likes this.
  14. Tap_Tanh_Chan_Nuoi

   Tap_Tanh_Chan_Nuoi Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   919
   Đã được thích:
   59
   Last edited: 3/10/10
  15. khucthuydu

   khucthuydu Administrator BQT WEBSITE

   Bài viết:
   2.079
   Đã được thích:
   1.335

   @LamgiaLinh: Chuyện của F9 không nằm trong topic này nếu bàn sâu là lệch nội dung nên Chúng ta stop vấn đề F9 tại đây., và không phải chỉ mình bạn đã gặp F9 or biết những thông tin đó (tìm bài của Chị Yến Hello). Ai cũng khẳng đinh F9 là người tốt tuy nhiên cách thể hiện trên Agriviet không hợp với quy định Website, Cũng như ngoài cuộc sống bạn vẫn là công dân tốt nhưng ko được tham gia CLB đua xe chẳng hạn, đơn giản vậy thôi.

   Vấn đề con rắn : Bạn cho rằng 100% là không thật và mọi người hùa vào bao che cho chủ topic thì bạn sai hoàn toàn. Sự suy nghĩ của bạn chưa đủ chín chắn. Ở đây là tranh luận là quan điểm của mỗi người đúng hay sai đều được thoải mái(miễn ko dùng lời lẽ quá đáng),có quan điểm trái chiều như vậy thì mới được gọi là diễn đàn. Một diễn đàn càng nhiều tranh luận càng thành công.

   Do mọi người có cảm giác tin vào bác XV nhiều hơn do bác có nhiều kinh nghiệm trong nghề nuôi rắn, đồng thời chủ nhân bài viết sẳn sàng mời chúng ta đến xem tận nơi nên giai đoạn về sau mọi người có chiều hướng tin nó có thật ===> bạn bị cô lập. Trong trường hợp Đã có địa chỉ rỏ ràng và chủ TOPIC tha thiết mong muốn mọi người "thấy tận mắt, sờ tận tay", Nếu chúng ta chưa đi thì chúng ta ko thể nào khẳng định hình đó là giả được, Chỉ có thể nghi ngờ mà thôi. Cách tốt nhất là bạn hãy dành 1 chuyến picnic đi Tây Ninh, chắc chắn bạn sẽ hết ấm ức và ngộ ra được nhiều điều, ngoài ra chủ trại rắn chắc chắn sẽ dành cho bạn nhiều bất ngờ.
  16. loantam

   loantam Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   955
   Đã được thích:
   159
   chuyện to rồi đó ... Vậy mới biết con Bạch Xà của bạn Quốc đang được nhiều người quan tâm lắm .. Có thể vì nó là hàng hiếm ... Bây giờ mà chạy lên Tây Ninh để kiểm chứng mấy con Bạch Xà mà bạn Quốc không có bán thì cũng mắc công lắm .. Để khỏi cho bà con nông dân nghi ngờ nữa thì bạn Quốc có thể gởi đến diễn đàn vài tấm hình nữa hay không ... Bà con nông dân vừa được thõa mản lại xóa đi mối nghi ngờ ... Tôi thiết nghĩ diễn đàn hay mỗi topic mà có nhiều ý kiến khác nhau thì rất là hay vì chúng ta có thể nhỉn vấn đề với nhiều góc cạnh khác nhau mà ...
  17. Xuan Vu

   Xuan Vu Nhanong.Com THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   5.619
   Đã được thích:
   3.945
   Hảy gọi sdt 0907938476. có 2 con rắn bạch(bạch tạng) nặng 800g/con. Giá 2 con =10 triệu đồng Việt Nam
   Tôi là Xuân Vũ
   Tôi thêm tí nửa, không những có 2 con mà còn nhiều hơn
   Last edited: 3/10/10
  18. Htm333

   Htm333 Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   221
   Đã được thích:
   14
   May hom nay cung them thit ran,lau qua roi ko duoc an con ran nao. Bay gio o ngoai thien nhien it ran qua,lau lau moi gap 1 con ma kho bat qua. Ran bach an co nen thuoc gi ko ma gia dat qua vay bac XuanVu?
   @lamgialinh: o day moi nguoi binh dang ma ban,dung nghi nhieu la ai an hiep ban,chang qua la y kien tin that thi nhieu,ko tin thi it,vay thoi ban a. Vi du minh noi minh bi khung,nguoi tin thi nhieu ma ko tin thi it hehe,ai cung co quyen tin hoac ko tin. Vay thoi ban a!
  19. Xuan Vu

   Xuan Vu Nhanong.Com THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   5.619
   Đã được thích:
   3.945
   Chả hiểu biết gì, về dược liệu trong thịt rắn bạch cả, nhưng tôi đã nói nếu ai thích thì giá cao ngất ngưởng, còn không thích thì chẳng thèm sờ đến làm chi
  20. caremvn

   caremvn Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   558
   Đã được thích:
   171
   Thịt rắn nó rất nên thuốc ... chuyên trị bịnh thèm thịt rắn... hehe
   ----
   Cái này thì tôi tin nè .. hi hi... ::p