Hạt Giống F1

#1
<div><strong style="color: #ff6600; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">Sản phẩm</strong></div><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">Ameriseed chuy&ecirc;n về hạt giống hoa chất lượng cao v&agrave; hạt giống rau Ch&acirc;u &Aacute;.</p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify"><span style="color: #ff6600"><strong>Hệ thống b&aacute;n h&agrave;ng.</strong></span></p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">Hệ thống ph&acirc;n phối Ameriseed rộng khắp được ph&acirc;n chia theo khu vực như sau:</p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #ff9900">Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;&nbsp;</span>-&nbsp;Th&aacute;i Lan, Việt Nam, L&agrave;o, Cambodia, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines</p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #ff9900">Đ&ocirc;ng &Aacute;&nbsp;</span>- Trung Quốc, H&agrave;n Quốc</p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #ff9900">Nam &Aacute;&nbsp;</span>- Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Selenga, Pakistan.</p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #ff9900">Trung Đ&ocirc;ng&nbsp;</span>- Saudi Arabia, Bahrain, Arab, Iran, Jodan</p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #ff9900">Ch&acirc;u Mỹ&nbsp;</span>&nbsp;- Mỹ, Canada</p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #ff9900">Ch&acirc;u &Acirc;u -</span></p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Việt Nam</p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify"><strong><span style="font-size: 11pt">C&Ocirc;NG TY TNHH FLORASIA VIỆT NAM.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Địa Chỉ: 23B .Đường số 3, Khu&nbsp; Phố 2, P. B&igrave;nh An, Quận2, Tp.HCM.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Điện Thoại: 08 &ndash;&nbsp; 62577490&nbsp; &ndash;&nbsp; 0938875399</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Webside: &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ameriseed.net/">www.ameriseed.net</a></span></strong></p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify">&nbsp;LH:</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH FLORASIA Việt Nam
- Địa chỉ: Địa Chỉ: 23B .Đường số 3, Khu Phố 2, P. Bình An, Quận2, Tp.HCM.
- Điện thoại: 08 – 62577490 - Fax: 08 – 62577491
- email: ngoc_chuong78@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH