• HCM ban Dui giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 27/8/12

  1. donggoco99 Nhà nông nghiệp dư

   <font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font size="5">Ky&otilde;&nbsp; Thua&auml;t&nbsp; Nuo&acirc;i Du&ugrave;i&nbsp; Sinh&nbsp; Sa&ucirc;n<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h3 align="center"><font face="Times New Roman"><em>Kỹ thuật ch</em>ăn<em> nu&ocirc;i d&uacute;i sinh s</em>ản, kỹ thuật chăn nu&ocirc;i d&uacute;i nhỏ, kỹ thuật chăn nu&ocirc;i d&uacute;i thưởng th&agrave;nh, Kỹ thuật chăn nu&ocirc;i d&uacute;i thịt.<br /></font></h3><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">C&oacute; 2 loại d&uacute;i chủ yếu được ph&acirc;n biệt bởi k&iacute;ch cỡ v&agrave; m&agrave;u sắc. Ch&uacute;ng đều c&oacute; th&acirc;n h&igrave;nh ngắn, mắt nhỏ, tai nhỏ v&agrave; đu&ocirc;i ngắn. Ch&acirc;n ngắn v&agrave; c&oacute; m&oacute;ng vuốt. Răng rất khỏe, th&iacute;ch hợp cho việc đ&agrave;o hang v&agrave; gặm thức ăn. D&uacute;i trưởng th&agrave;nh c&oacute; chiều d&agrave;i th&acirc;n 25 &ndash; 35 cm. Chiều d&agrave;i đu&ocirc;i 10 &ndash; 12 cm, đu&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; l&ocirc;ng. Trọng lượng 0,7 &ndash;2.5kg/con. Con D&uacute;i c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Atherrurus macrourus, họ với nh&iacute;m Hisricidae, bộ gặm nhấm Rodentica, nh&oacute;m th&uacute;.<strong><br /></strong></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Thức ăn: Trong tự nhi&ecirc;n, d&uacute;i ăn chủ yếu rễ tre v&agrave; măng tre. Ngo&agrave;i ra, d&uacute;i c&ograve;n ăn&nbsp; c&acirc;y ng&ocirc;, c&aacute;c loại hạt, củ, quả, th&acirc;n c&acirc;y m&iacute;a&hellip; Khi nu&ocirc;i trong m&ocirc;i trường nh&acirc;n tạo, cho d&uacute;i ăn m&iacute;a v&agrave; c&aacute;c loại củ, quả (dạng th&ocirc;) l&agrave; chủ yếu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tập t&iacute;nh: Trong tự nhi&ecirc;n, d&uacute;i sống chủ yếu ở rừng tre, tụ tập th&agrave;nh từng bầy, c&oacute; con đầu đ&agrave;n. Ch&uacute;ng t&igrave;m kiếm thức ăn v&agrave;o ban đ&ecirc;m, ban ng&agrave;y ngủ trong hang.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m chuồng trại: Mỗi &ocirc; chuồng rộng khoảng 5m<sup>2</sup>, x&acirc;y tường cao 0.8 - 1m (d&uacute;i leo tr&egrave;o k&eacute;m), b&ecirc;n trong t&ocirc; xi măng thật l&aacute;ng, nền b&ecirc; t&ocirc;ng thật chắc. Trong chuồng đặt khoảng 5 &ndash; 7 ống cống nhỏ, đường k&iacute;nh 20 cm, d&agrave;i 30 &ndash; 50 cm. Với mỗi &ocirc; rộng 5m<sup>2</sup> c&oacute; thể nu&ocirc;i 10 con (7c&aacute;i, 3đực). M&aacute;i che lợp l&aacute;, đảm bảo th&ocirc;ng tho&aacute;ng nhưng &iacute;t &aacute;nh s&aacute;ng rọi v&agrave;o chuồng. Bố tr&iacute; l&agrave;m chuồng ở khu y&ecirc;n tĩnh. Chưa ph&aacute;t hiện dịch bệnh xảy ra tr&ecirc;n d&uacute;i khi nu&ocirc;i. Mỗi năm d&uacute;i đẻ 2 &ndash; 4 lứa, mỗi lứa 2-4 con, nu&ocirc;i con rất giỏi, hao hụt &iacute;t. N&ecirc;n cho d&uacute;i ăn đầy đủ để ch&uacute;ng kh&ocirc;ng cắn nhau v&agrave; ph&aacute; chuồng nu&ocirc;i.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thị trường: D&uacute;i được xếp v&agrave;o loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, m&aacute;t, gi&agrave;u đạm. Gi&aacute; d&uacute;i thương phẩm(c&ograve;n sống nguy&ecirc;n con) tr&ecirc;n thị trường th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh hiện nay c&oacute; gi&aacute; từ 300.000 - 400.000 đồng/kg. D&uacute;i l&agrave; con nu&ocirc;i mới, dễ nu&ocirc;i, chi ph&iacute; đầu tư thấp (chuồng trại, con giống, thức ăn), &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, v&ograve;ng xoay vốn nhanh, &iacute;t rủi ro, lợi nhuận kh&aacute;. Nu&ocirc;i d&uacute;i cũng l&agrave; chương tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế hộ gia đ&igrave;nh v&agrave; bảo tồn quỹ gen v&agrave; đa dạng con giống &nbsp;ở Việt Nam.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đầu ti&ecirc;n chọn cặp bố mẹ ưng &yacute; nhốt ri&ecirc;ng khoảng 15 ng&agrave;y. Sau đ&oacute;, bắt ri&ecirc;ng từng con ra Khoảng một th&aacute;ng d&uacute;i mẹ sẽ sinh sản. Khi d&uacute;i mẹ sinh sản xong ta phải để cho d&uacute;i y&ecirc;n tĩnh, kh&ocirc;ng n&ecirc;n xem d&uacute;i thường xuy&ecirc;n, hạn chế dọn dẹp chuồng cho đến khi con con mở mắt. Bởi v&igrave; khi con c&ograve;n nhỏ d&uacute;i mẹ hay tha con ra khỏi ổ mỗi khi c&oacute; người. Khi d&uacute;i đẻ n&ecirc;n cho d&uacute;i ăn đầy đủ thức ăn: tre, m&iacute;a v&agrave; đặc biệt l&agrave; tinh bột như khoai lang, bắp &hellip; Nhưng khi d&uacute;i con được khoảng 45 ng&agrave;y n&ecirc;n nhốt ri&ecirc;ng ra để chuẩn bị cho d&uacute;i mẹ đẻ lứa sau. L&uacute;c n&agrave;y kh&ocirc;ng n&ecirc;n cho ăn nhiều tinh bột v&igrave; d&uacute;i sẽ mập ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. N&ecirc;n khống chế d&uacute;i mẹ ở mức dưới 2 kg. Một năm d&uacute;i đẻ 4 lứa. D&uacute;i con th&igrave; ta nhốt ri&ecirc;ng ra v&agrave; nu&ocirc;i tập thể để khỏi tốn chuồng. Đến khoảng 7 th&aacute;ng ta bắt đầu chọn giống. Số d&uacute;i qu&aacute; mập hay qu&aacute; ốm ta b&aacute;n thịt. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n tiếc m&agrave; giữ lại v&igrave; số d&uacute;i n&agrave;y sinh sản kh&ocirc;ng tốt. Nhớ chọn giống giữa 2 d&ograve;ng kh&aacute;c nhau để tr&aacute;nh tr&ugrave;ng huyết. Khi c&oacute; c&ugrave;ng bố mẹ sẽ tạo ra gen đồng hợp tử về gen lặn c&oacute; hại về sau. Khi tạo 2 d&ograve;ng kh&aacute;c nhau tạo ưu thế lai, con sẽ lớn v&agrave; tốt hơn bố mẹ..<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Hiện nay m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n. Con D&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n đang c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng khan hiếm dần do bị con người săn bắt. Cho n&ecirc;n, lượng D&uacute;i kh&ocirc;ng đủ cung cấp cho thị trường. D&uacute;i được xếp v&agrave;o loại thức ăn đặc sản, thịt thơm ngon, m&aacute;t, gi&agrave;u đạm. Trước nhu cầu của thị trường, b&agrave; con ở c&aacute;c quận huyện ngoại th&agrave;nh ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chung, v&agrave; huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; đưa con giống n&agrave;y v&agrave;o nu&ocirc;i, tuy nhi&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i con D&uacute;i xuất hiện chưa nhiều ... Để gi&uacute;p b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tham khảo v&agrave; c&oacute; thể tổ chức nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản nu&ocirc;i con D&uacute;i như sau:<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">1. Chuồng trại v&agrave; dụng cụ nu&ocirc;i:<br /></font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Con D&uacute;i th&iacute;ch &aacute;nh s&aacute;ng t&aacute;n xạ, cho n&ecirc;n chuồng nu&ocirc;i ta n&ecirc;n l&agrave;m nửa s&aacute;ng, nửa tối, kh&ocirc;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp, tr&aacute;nh mưa tạt, gi&oacute; l&ugrave;a v&agrave; nắng n&oacute;ng, đảm bảo kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t. Nền v&agrave; s&acirc;n chuồng n&ecirc;n l&aacute;ng bằng b&ecirc; t&ocirc;ng dốc 1-2%, d&agrave;y 8-10cm để D&uacute;i kh&ocirc;ng đ&agrave;o hang v&agrave; chui ra ngo&agrave;i... Xung quanh r&agrave;o bằng lưới &ocirc; vu&ocirc;ng hoặc lưới B40, cao 1,0-1,5 m, ph&iacute;a trước c&oacute; cửa ra v&agrave;o thuận lợi. Mỗi &ocirc; chuồng nu&ocirc;i 1 đến 2 con chỉ cần khoảng 0,6 - 1m<sup>2</sup>. <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Trong tự nhi&ecirc;n con D&uacute;i hay ở hang n&ecirc;n ta cũng c&oacute; thể l&agrave;m hang nh&acirc;n tạo cho ch&uacute;ng (bằng t&ocirc;n uốn cong hoặc bằng ống cống đường k&iacute;nh 30 - 40cm) v&agrave; để ở một g&oacute;c chuồng để tiện vệ sinh.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="5"><font face="Times New Roman"> </font></font><font size="5"><font face="Times New Roman"> </font></font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>2. Thức ăn</strong><strong>:<br /></strong></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Thức ăn của d&uacute;i phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng, bao gồm tất cả c&aacute;c loại rau, củ, quả, rễ c&acirc;y, mầm c&acirc;y ngọt b&ugrave;i đắng ch&aacute;t&hellip; thức ăn tinh hỗn hợp, thức ăn bổ sung kho&aacute;ng, sinh tố&hellip;, thức ăn động vật gồm: c&ocirc;n tr&ugrave;ng, ốc, giun đất... Thức ăn Trong tự nhi&ecirc;n, d&uacute;i ăn chủ yếu rễ tre v&agrave; măng tre. Ngo&agrave;i ra, d&uacute;i c&ograve;n ăn c&aacute;c loại hạt, củ, quả, th&acirc;n c&acirc;y m&iacute;a... <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Khi nu&ocirc;i trong m&ocirc;i trường nh&acirc;n tạo thức ăn: c&acirc;y họ nh&agrave; tre (măng b&aacute;t độ, tre, tr&uacute;c, bương, tre b&aacute;nh tẻ &hellip;) kh&ocirc;ng ăn l&aacute;, c&acirc;y họ nh&agrave; m&iacute;a (c&aacute;c loại m&iacute;a, th&acirc;n c&acirc;y ng&ocirc; &hellip; ) n&oacute; chỉ ăn phần th&acirc;n cứng kh&ocirc;ng ăn l&aacute; (đ&acirc;y l&agrave; hai loại thức ăn h&agrave;ng ng&agrave;y bắt buộc phải c&oacute; khi nu&ocirc;i D&uacute;i) v&agrave; n&oacute; ăn một số loại thức ăn kh&aacute;c như: củ khoai lang, củ sắn, hạt ng&ocirc; (đ&acirc;y l&agrave; phần thức ăn bổ sung cho D&uacute;i trong qu&aacute; tr&igrave;nh mang thai v&agrave; nu&ocirc;i con, v&agrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i thương phẩm). <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Nhưng thức ăn chủ yếu vẫn l&agrave; m&iacute;a, tre, ng&ocirc;, khoai lang&hellip;<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"> </font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong><em><u><font face="Times New Roman">Thức ăn chủ yếu của D&uacute;i sinh sản<br /></font></u></em></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><u><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></u></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể điều chỉnh lượng thức ăn bằng c&aacute;ch quan s&aacute;t, nếu sau 12 giờ cho ăn thấy D&uacute;i ăn hết th&igrave; bổ sung th&ecirc;m, ngược lại nếu thức ăn c&ograve;n thừa nhiều th&igrave; giảm bớt những lần cho ăn sau. Khi cho ăn đủ thức ăn &nbsp;củ, quả tươi th&igrave; D&uacute;i kh&ocirc;ng cần uống nước hoặc uống &iacute;t nước. Thức ăn c&ograve;n thừa sau 12 giờ bị v&agrave;ng &uacute;a, chua, mốc phải loại bỏ đi. Đảm bảo cho D&uacute;i c&oacute; thức ăn tươi, xanh, sạch đề ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy, D&uacute;i sẽ khỏe mạnh v&agrave; &iacute;t dịch bệnh... D&uacute;i thường chịu r&eacute;t tốt hơn chịu n&oacute;ng, nếu n&oacute;ng tr&ecirc;n 35<sup>0</sup>C, cần c&oacute; quạt th&ocirc;ng gi&oacute; cho tho&aacute;ng m&aacute;t.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>3. Kỹ thuật nu&ocirc;i D&uacute;i sinh sản</strong><strong>:<br /></strong></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">a) Chuồng nu&ocirc;i: Mỗi &ocirc; chuồng rộng khoảng 0,6m, d&agrave;i 0,8 &ndash; 1m x&acirc;y tường cao 70cm b&ecirc;n trong t&ocirc; xi măng thật l&aacute;ng hoặc ốp gạch men (gạch loại), nền b&ecirc; t&ocirc;ng hoặc l&aacute;t gạch. Đ&acirc;y l&agrave; chuồng thiết kế cho nu&ocirc;i sinh sản, mỗi &ocirc; chuồng d&ugrave;ng cho một con.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="5"><font face="Times New Roman"> </font></font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong><em><u><font face="Times New Roman">H&igrave;nh ảnh chuồng nu&ocirc;i minh họa<br /></font></u></em></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">b) Kỹ thuật chọn D&uacute;i bố mẹ: <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Mỗi năm d&uacute;i đẻ 2- 4 lứa, mỗi lứa 2-4 con, nu&ocirc;i con rất giỏi, hao hụt &iacute;t. N&ecirc;n cho d&uacute;i ăn đầy đủ v&agrave; đ&uacute;ng khẩu phần trước, trong v&agrave; sau khi sinh. <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Đầu ti&ecirc;n chọn cặp bố mẹ ưng &yacute; nhốt ri&ecirc;ng khoảng 15 ng&agrave;y. Sau đ&oacute;, bắt ri&ecirc;ng từ con đực ra. Khoảng &nbsp;một th&aacute;ng sau D&uacute;i mẹ sẽ sinh sản.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;Khi D&uacute;i mẹ sinh sản xong cần phải giữ y&ecirc;n tĩnh, kh&ocirc;ng n&ecirc;n xem D&uacute;i thường xuy&ecirc;n, hạn chế dọn dẹp chuồng cho đến khi con con mở mắt. Bởi v&igrave; khi con c&ograve;n nhỏ D&uacute;i mẹ hay tha con ra khỏi tổ mỗi khi c&oacute; người.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Khi D&uacute;i đẻ n&ecirc;n cho D&uacute;i ăn đầy đủ thức ăn: tre, m&iacute;a v&agrave; đặc biệt l&agrave; tinh bột như khoai lang, hạt bắp &hellip;<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Khi D&uacute;i con được khoảng 45 ng&agrave;y n&ecirc;n t&aacute;ch D&uacute;i con ra nu&ocirc;i ri&ecirc;ng để chuẩn bị cho D&uacute;i mẹ đẻ lứa sau. L&uacute;c n&agrave;y kh&ocirc;ng n&ecirc;n cho D&uacute;i mẹ &nbsp;ăn nhiều tinh bột v&igrave; D&uacute;i sẽ mập ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. N&ecirc;n khống chế trọng lượng D&uacute;i mẹ ở mức dưới 2 kg/con.&nbsp; Cần phải kiểm so&aacute;t việc sinh sản của D&uacute;i, kh&ocirc;ng n&ecirc;n cho D&uacute;i sinh sản qu&aacute; nhiều (cho d&uacute;i đẻ 3 lứa/năm l&agrave; vừa).<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;N&ecirc;n t&aacute;ch D&uacute;i con ra nu&ocirc;i ri&ecirc;ng khoảng 7 th&aacute;ng tiến h&agrave;nh chọn giống. Số D&uacute;i qu&aacute; mập hay qu&aacute; ốm ta b&aacute;n thịt. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n tiếc m&agrave; giữ lại v&igrave; số D&uacute;i n&agrave;y sinh sản kh&ocirc;ng tốt. Tốt nhất chọn giống giữa 2 d&ograve;ng kh&aacute;c nhau để tr&aacute;nh tr&ugrave;ng huyết v&igrave; D&uacute;i c&ugrave;ng bố mẹ sẽ tạo ra gen đồng hợp tử về gen lặn c&oacute; hại về sau. Khi tạo 2 d&ograve;ng kh&aacute;c nhau tạo ưu thế lai, con sẽ lớn v&agrave; tốt hơn bố mẹ.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">D&uacute;i c&aacute;i mang thai 45 ng&agrave;y. L&uacute;c mới ra đời d&uacute;i con kh&ocirc;ng c&oacute; l&ocirc;ng v&agrave; chưa mở mắt. Khoảng 15 ng&agrave;y sau khi sinh d&uacute;i con mở mắt v&agrave; v&agrave;i tuần sau sẽ mọc l&ocirc;ng. Sau 01 th&aacute;ng ở với mẹ, d&uacute;i con trưởng th&agrave;nh v&agrave; bắt đầu ăn được thức ăn như tre, m&iacute;a&hellip;tuy nhi&ecirc;n n&ecirc;n sử dụng loại tre b&aacute;nh tẻ v&igrave; răng n&oacute; chưa khoẻ, l&uacute;c n&agrave;y n&oacute; tự sống độc lập. Sau khi t&aacute;ch con th&igrave; n&ecirc;n ngừng cho D&uacute;i mẹ ăn một ng&agrave;y v&agrave; sau 3 ng&agrave;y th&igrave; kiểm tra v&agrave; gh&eacute;p đ&ocirc;i với D&uacute;i đực. <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><em><font face="Times New Roman">Một số ch&uacute; &yacute; khi chăm s&oacute;c D&uacute;i sinh sản: Kiểm tra D&uacute;i c&aacute;i động dục: x&aacute;ch đu&ocirc;i con D&uacute;i c&aacute;i l&ecirc;n kiểm tra nếu thấy bộ phận sinh dục của n&oacute; c&oacute; m&agrave;u hơi hồng, đưa tay l&ecirc;n vuốt nhẹ thấy n&oacute; hơi lồi ra, c&oacute; thể ướt bộ phận sinh dục l&agrave; con c&aacute;i c&oacute; biểu hiện động dục. <br /></font></em></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Tiến h&agrave;nh gh&eacute;p đ&ocirc;i: chọn con đực ( n&ecirc;n chọn con đực c&oacute; k&iacute;ch thước tương đương con c&aacute;i hoặc to hơn một &iacute;t ) thả v&agrave;o chuồng con c&aacute;i v&agrave; quan s&aacute;t nếu thấy con đực v&agrave; con c&aacute;i quấn qu&yacute;t với nhau th&igrave; để nguy&ecirc;n như vậy, nếu thấy con đực v&agrave; con c&aacute;i gằm gh&egrave; nhau th&igrave; thay con kh&aacute;c. Ch&uacute; &yacute; sau 4 ng&agrave;y tiến h&agrave;nh quan s&aacute;t con c&aacute;i nếu thấy con c&aacute;i c&oacute; biểu hiện v&uacute; hơi căng, bộ phận sinh dục bắt đầu se lại th&igrave; con c&aacute;i đ&atilde; được đực. Nếu chưa quan s&aacute;t quen th&igrave; tốt nhất để con đực v&agrave; con c&agrave;i ở với nhau trong v&ograve;ng 15 ng&agrave;y hoặc thấy con đực v&agrave; con c&aacute;i c&oacute; biểu hiện gằm gh&egrave; nhau th&igrave; t&aacute;ch ra.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><em><font face="Times New Roman">Ch&uacute; &yacute;: Khi gh&eacute;p đ&ocirc;i con đực với con c&aacute;i m&agrave; đ&atilde; hợp nhau th&igrave; đ&aacute;nh dấu lại v&agrave; lần giao phối sau n&ecirc;n sử dụng lại con đực. Mỗi con đực c&oacute; thể quản l&yacute; được tối đa l&agrave; 4 con c&aacute;i tuy nhi&ecirc;n điều n&agrave;y c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o kinh nghiệm của người nu&ocirc;i v&agrave; chu kỳ sinh sản của c&aacute;c con c&aacute;i. V&igrave; vậy khi bắt đầu nu&ocirc;i n&ecirc;n sử dụng một đực một c&aacute;i, sau khi đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm th&igrave; tăng dần số con c&aacute;i l&ecirc;n. <br /></font></em></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>Chăm s&oacute;c D&uacute;i mang thai v&agrave; sinh con</strong>: sau khi con c&aacute;i được đực th&igrave; ch&uacute; &yacute; chế độ cho ăn: phải đủ tre, m&iacute;a, v&agrave; bổ xung th&ecirc;m ng&ocirc; hoặc khoai lang, n&ecirc;n cho ăn c&aacute;ch ng&agrave;y ăn khoai lang v&agrave; ng&agrave;y cho ăn hạt ng&ocirc; kh&ocirc; để đảm bảo D&uacute;i dễ ti&ecirc;u h&oacute;a.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="5"><font face="Times New Roman"> </font></font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong><em><u>Sau 01 th&aacute;ng ở với mẹ, d&uacute;i con trưởng th&agrave;nh v&agrave; bắt đầu ăn được thức ăn như tre, m&iacute;a,&hellip; </u></em></strong><strong><u><br /></u></strong></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font size="5"><font face="Times New Roman"> </font></font><strong><em><u><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></u></em></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> <br /> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong><em><u><font face="Times New Roman">Chuồng nu&ocirc;i sinh sản minh họa<br /></font></u></em></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>4. Kỹ thuật nu&ocirc;i D&uacute;i thương phẩm</strong><strong>: <br /></strong></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">a) Chuồng nu&ocirc;i <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">L&agrave;m chuồng nu&ocirc;i thương phẩm, mỗi &ocirc; chuồng rộng khoảng 2m<sup>2</sup> trở l&ecirc;n, x&acirc;y tường cao 70 - 80 cm trở l&ecirc;n (d&uacute;i leo tr&egrave;o k&eacute;m), b&ecirc;n trong t&ocirc; xi măng hoặc ốp gạch men (gạch loại), nền b&ecirc; t&ocirc;ng hoặc l&aacute;t gạch. Trong chuồng đặt khoảng c&aacute;c ống cống nhỏ hoặc nhiều c&aacute;c gốc c&acirc;y, số lượng n&agrave;y phụ thuộc v&agrave;o mật độ đ&agrave;n nu&ocirc;i thương phẩm ch&uacute; &yacute; mật độ c&agrave;ng nhiều th&igrave; cần nhiều c&aacute;c ống v&agrave; c&aacute;c loại gốc c&acirc;y để ch&uacute;ng ch&uacute; ẩn, tr&aacute;nh nhau để kh&ocirc;ng cắn nhau&hellip;<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><span /><br /></font>&nbsp;</p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="5"><font face="Times New Roman"> </font></font><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><em><u><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></u></em></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><em><u>L&agrave;m chuồng nu&ocirc;i thương phẩm, mỗi &ocirc; chuồng rộng khoảng 2 m<sup>2</sup> trở l&ecirc;n, x&acirc;y tường cao 70 cm trở l&ecirc;n, b&ecirc;n trong t&ocirc; xi măng hoặc ốp gạch men (gạch loại), nền b&ecirc; t&ocirc;ng hoặc l&aacute;t gạch.</u></em><u><br /></u></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Ch&uacute; &yacute;: C&oacute; thể sử dụng chuồng nu&ocirc;i thương phẩm để nu&ocirc;i sinh sản tuy nhi&ecirc;n người nu&ocirc;i D&uacute;i cần phải nhận biết được khi n&agrave;o con D&uacute;i c&aacute;i mang thai v&agrave; phải t&aacute;ch n&oacute; ra trước khi n&oacute; sinh sản, nếu kh&ocirc;ng khi sinh sẽ bị con kh&aacute;c ăn con hoặc c&oacute; thể n&oacute; cũng ăn con. Khi sử dụng chuồng nu&ocirc;i thương phẩm để nu&ocirc;i sinh sản th&igrave; người nu&ocirc;i phải chấp nhận hao hụt đ&agrave;n bố mẹ do trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i ch&uacute;ng sẽ cắn nhau c&oacute; thể sẽ bị chết. <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Khi thiết kế chuồng nu&ocirc;i cần ch&uacute; &yacute; trong chuồng phải được m&aacute;t về m&ugrave;a h&egrave;, nếu m&aacute;i che lợp l&aacute;, đảm bảo th&ocirc;ng tho&aacute;ng nhưng &iacute;t &aacute;nh s&aacute;ng rọi v&agrave;o chuồng. Bố tr&iacute; l&agrave;m chuồng ở khu y&ecirc;n tĩnh.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">b) Kỹ thuật nu&ocirc;i D&uacute;i thương phẩm - Cần ch&uacute; &yacute; phải cho ăn đủ thức ăn để ch&aacute;nh khi đ&oacute;i ch&uacute;ng cắn nhau. Ngo&agrave;i ra cần bố tr&iacute; c&aacute;c vật ch&uacute; ngụ sao cho ph&ugrave; hợp để hạn chế tối đa ch&uacute;ng cắn nhau.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">*Về khẩu phần thức ăn trung b&igrave;nh cho 1 con/ng&agrave;y như sau:<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">- D&uacute;i 2-3 th&aacute;ng tuổi: 50-100g củ quả; 5-10g thức ăn hỗn hợp v&agrave; 5-10g l&uacute;a, ng&ocirc;, đậu c&aacute;c loại.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">- D&uacute;i 3-6 th&aacute;ng tuổi: 100-250g&nbsp; củ quả;10-15g thức ăn hỗn hợp, 5-15g thức ăn hạt th&oacute;c v&agrave; 3-10g kh&ocirc; dầu lạc.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">- D&uacute;i 6-9 th&aacute;ng tuổi: 250-350g củ quả; 15-30g thức ăn hỗn hợp; 15-30g thức ăn hạt c&aacute;c loại v&agrave; 10-20g kh&ocirc; dầu lạc.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">C&oacute; thể thay kh&ocirc; dầu lạc bằng giun đất, c&ocirc;n tr&ugrave;ng (kiến, mối, s&acirc;u bọ...), thức ăn tinh hỗn hợp c&oacute; thể d&ugrave;ng thức ăn vi&ecirc;n cho g&agrave; con, vịt con một th&aacute;ng tuổi của c&aacute;c h&atilde;ng chế biến thức ăn.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Chưa ph&aacute;t hiện dịch bệnh xảy ra tr&ecirc;n d&uacute;i khi nu&ocirc;i. Tuy nhi&ecirc;n nếu cho ăn kh&ocirc;ng đủ tre, m&iacute;a, th&igrave; D&uacute;i sẽ bị d&agrave;i răng v&agrave; thiếu nước sẽ bị chết hoặc để D&uacute;i cắn nhau kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện n&oacute; cũng rất dễ bị chết.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>5</strong><strong>. Thu hoạch<br /></strong></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Trước khi b&aacute;n thịt 30 - 40 ng&agrave;y, vỗ b&eacute;o cho D&uacute;i ăn bằng cơm, tấm gạo, bắp xay 60-70% trộn với 30-40% thức ăn đậm đặc hoặc thức ăn tinh hỗn hợp loại d&ugrave;ng cho g&agrave; con, vịt con một th&aacute;ng tuổi. D&uacute;i tăng trọng rất nhanh v&agrave; b&eacute;o khỏe, c&oacute; thể đạt 0,4-0,5kg/th&aacute;ng, b&aacute;n được gi&aacute; v&agrave; cho hiệu quả kinh tế rất cao.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>6. Bệnh của d&uacute;i v&agrave; c&aacute;ch ph&ograve;ng ngừa</strong><br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Để ph&ograve;ng bệnh cho d&uacute;i, chuồng trại phải đảm bảo kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t, tr&aacute;nh mưa tạt, gi&oacute; l&ugrave;a, nắng n&oacute;ng v&agrave; kh&ocirc;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp,... Con d&uacute;i l&agrave; động vật hoang d&atilde;, mới được thuần h&oacute;a, sức đề kh&aacute;ng rất mạnh n&ecirc;n &iacute;t dịch bệnh. Tuy nhi&ecirc;n, d&uacute;i vẫn bị một số bệnh th&ocirc;ng thường như bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da, bệnh đường ruột&hellip;<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ Bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da: Do ve, bọ (1 lo&agrave;i k&yacute; sinh) cắn g&acirc;y n&ecirc;n ghẻ lở, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc kh&aacute;ng sinh (thuốc t&iacute;m) b&ocirc;i hoặc d&uacute;i tự liếm cũng c&oacute; thể khỏi. Để ph&ograve;ng bệnh, ta n&ecirc;n định kỳ vệ sinh s&aacute;t tr&ugrave;ng, tẩy uế chuồng trại v&agrave; xung quanh &iacute;t nhất 1 lần/tuần.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">+ Bệnh đường ruột: Thường do khẩu phần thức ăn cung cấp kh&ocirc;ng đầy đủ th&agrave;nh phần v&agrave; gi&aacute; trị dinh dưỡng n&ecirc;n d&uacute;i c&oacute; thể bị ti&ecirc;u chảy. Trong trường hợp đ&oacute;, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc điều trị ti&ecirc;u chảy hoặc bổ sung th&ecirc;m thức ăn, nước uống đắng, ch&aacute;t như ổi xanh, c&agrave; rốt, rễ cau, rễ dừa... Để ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy, kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng c&aacute;c loại thức ăn h&ocirc;i thối, ẩm mốc, khẩu phần thức ăn phải phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Bệnh về mắt, khi mắt D&uacute;i c&oacute; ngh&egrave;n xung quanh hoặc mắt bị đỏ th&igrave; ta d&ugrave;ng thuốc nhỏ mắt cho trẻ em nho 1 giọt v&agrave;o mắt D&uacute;i ng&agrave;y 2 lần trong 3 ng&agrave;y th&igrave; sẽ khỏi<em>.( Lưu &yacute;: nếu chuồng trại m&agrave; c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp rọi v&agrave;o mắt D&uacute;i với mật độ d&agrave;y đặc th&igrave; D&uacute;i c&oacute; thể bị m&ugrave; vĩnh viễn).<br /></em></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Bệnh sổ mũi ở D&uacute;i: trường hợp D&uacute;i hay bị nhảy mũi li&ecirc;n tục với số lượng nhiều lần k&egrave;m theo nước mũi chảy d&agrave;i th&agrave;nh sợi th&igrave; ta n&ecirc;n bắt D&uacute;i ra khỏi chuồng, nhốt v&agrave;o lồng sắt&nbsp; c&aacute;ch đất v&agrave;i ng&agrave;y th&igrave; D&uacute;i sẽ tự hết.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">B&agrave;i viết tr&ecirc;n đ&acirc;y chỉ tổng hợp những kỹ thuật nu&ocirc;i cơ bản, hy vọng sẽ nhận được nhiều &yacute; kiến đ&oacute;ng g<font size="5">&oacute;p của c&aacute;c bạn trong &nbsp;nghề nu&ocirc;i d&uacute;i. Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!<br /></font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>Tra&iuml;i &nbsp;Du&ugrave;i&nbsp; Gio&aacute;ng &nbsp;&Ntilde;o&acirc;ng&nbsp; Nam</strong><strong><br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Cung cấp d&uacute;i giống, kỹ thuật chăn nu&ocirc;i d&uacute;i, bao ti&ecirc;u đầu ra<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Li&ecirc;n hệ: Trại chăn nu&ocirc;i d&uacute;i Đ&ocirc;ng Nam <br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Địa chỉ:<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Trại 1:&nbsp; Địa chỉ B7/26 Ấp 2,&nbsp; X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n,&nbsp; Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh,&nbsp; Tp.HCM<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trại 2: Địa chỉ B19/5 Ấp 3B, X&atilde; B&igrave;nh Hưng, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Tp.HCM<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trại 3: Phường Linh Xu&acirc;n, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">ĐT: 01203030281 gặp Thật <br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Email: duidongnam2012@yahoo.com.vn<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">&nbsp;<u>http://www.vatgia.com/raovat/6229/5262609/mua-ban-dui-giong-o-thanh-pho-ho-chi-minh.html</u> &nbsp; <br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h3 align="center"><em>Ch&uacute;c b&agrave; con ch</em><em><font face="Times New Roman">ă</font></em><em>n nu</em><em><font face="Times New Roman">&ocirc;</font></em><em>i d&uacute;i th&agrave;nh </em><em><font face="Times New Roman">đạ</font></em><em>t.<br /></em></h3><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Hữu Thật
   - Địa chỉ: Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM
   - Điện thoại: 01203030281 - Fax: 0989515121
   - email: duidongnam2012@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...
  2. taynguyen

   taynguyen Sống là để cho đi

   Bài viết:
   791
   Đã được thích:
   289
   Nghề nghiệp:
   Nông dân
   để cái giá đi bác..chúc bác đắt hàng
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...