Hóa Chất Ngành Phân Bón - 0937 236 475

anhtai_9974

Phụ Gia & Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
#1
<p>1 - Mono Amonium Phosphate - MAP - China - 9kg/bao</p><p>2 -&nbsp;Mono potassium phosphate - MKP - China - 25kg/bao</p><p>3 - K2CO3 - Korea - 25kg/bao</p><p>4 - K2SO4 - Taiwan - 25kg/bao &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C&Ocirc;NG TY TNHH H&Oacute;A CHẤT T&Acirc;N HƯNG PH&Uacute;</p><p>5 - Ph&acirc;n SA - China, Japan - 50kg/bao</p><p>6 - H3PO4 - China, Việt Nam - 35kg/can</p><p>7 - EDTA 2Na, 4Na - H&agrave; Lan, China - 25kg/bao &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NGUYỄN ANH T&Agrave;I</p><p>8 -&nbsp;Copper sulphate 25% - Nga, Việt Nam - 25kg/bao &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0937 236 475</p><p>9 - Ure &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - China - 50kg/bao</p><p>10 - DAP &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - China - 50kg/bao&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>v&agrave; c&ograve;n nhiều sản phẩm kh&aacute;c,</p><p>H&agrave;ng nhập khẩu nguy&ecirc;n đai nguy&ecirc;n kiện.&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH Hóa Chất Tân Hưng Phú
- Địa chỉ: 878B Ta Quang Buu, P5, Q8, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 6263 0963 Ext:105 - Fax: 08 6298 6036
- email: sales01@thpchemical.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH