hóa chất xừ lý lò hơi.

 • Thread starter rose79
 • Ngày gửi
R

rose79

Guest
#1
Kính thöa Quyù khaùch haøng,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Coâng ty Long Tröôøng Vuõ chuùng toâi xin traân troïng giôùi thieäu ñeán Quyù coâng ty veà nhöõng saûn phaåm vaø dòch vuï maø hieän nay chuùng toâi ñang thöïc hieän taïi Vieät <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place>.<o:p></o:p>
Coâng ty Long Tröôøng Vuõ chuùng toâi ñöôïc thaønh laäp töø nhöõng naêm ñaàu cuaû thieân nieân kæ môùi hoaït ñoäng trong lónh vöïc xöû lyù nöôùc vaø baûo veä moâi tröôøng. Vôùi toân chæ “chaát löôïng cho toàn taïi vaø phaùt trieån” vaø phöông chaâm“ khaùch haøng laø thöôïng ñeá”, chuùng toâi cam keát ñem ñeán Quyù khaùch haøng chaát löôïng saûn phaåm vaø dòch vuï hoaøn haûo nhaát trong caùch lónh vöïc sau:<o:p></o:p>
1.Thieát keá, laép ñaët, baûo trì:<o:p></o:p>
· Heä thoáng xöû lyù nöôùc th[FONT='Times New Roman','serif']ải, [/FONT]nöôùc saïch, nöôùc tinh khieát.
· Heä thoáng xöû lyù nöôùc cho caùc thieát bò coâng nghieäp nhö loø hôi, thaùp giaûi nhieät, heä thoáng laïnh…
· Heä thoáng chaâm vaø kieåm soùat hoùa chaát töï ñoäng cho loø hôi, thaùp giaûi nhieät, maùy laïnh, hoà bôi…
2. Cung caáp hoaù chaát:<o:p></o:p>
 • Hoaù chaát xöû lyù choáng aên moøn, caùu caën loø hôi, thaùp giaûi nhieät, maùy laøm laïnh.
 • Hoùa chaát choáng aên moøn treân ñöôøng hôi hoài veà cuûa heä thoáng loø hôi.
 • Hoùa chaát phuï gia choáng aên moøn trong quaù trình taåy röûa loø hôi, ñöôøng oáng baèng Axít.
 • Hoaù chaát suùc röûa caùu caën ngaên ngöøa taéc ngheõn ñöôøng oáng giaøn trao ñoåi nhieät.
 • Hoùa chaát taåy röûa giaøn trao ñoåi nhieät (maùy laïnh, AHU, FCU…)
 • Hoùa chaát khuû truøng, dieät vi khuaån, vi sinh cho hoà bôi…
 • Caùc loïai hoaù chaát xöû lyù nöôùc thaûi, nöôùc saïch (hoùa chaát keo tuï polymer, chaát trôï laéng PAC, than hoaït tính, nhöïa trao ñoåi ion, caùt thaïch anh,..), hoùa chaát cô baûn (NaOH, HCL, chlorine, pheøn…).
 • Hoùa chaát choáng vi sinh gaây taéc ngheõn heä thoáng thoaùt nöôùc ngöng tuï cuûa maùy laïnh.
 • Hoùa chaát taåy röûa maøng thaåm thaáu ngöôïc R.O
 • Hoùa chaát ngaên ngöøa taéc ngheõn maøng thaåm thaáu ngöôïc R.O
3. Cung caáp thieát bò<o:p></o:p>
 • Ñaàu ñieàu khieån taùi sinh heä thoáng laøm meàm töï ñoäng (Autotrol)
 • Thieát bò kieåm soaùt töï ñoäng noàng ñoä hoùa chaát khöû truøng trong hoà bôi.
 • Heä thoáng laøm meàm nöôùc töï ñoäng (softener system).
 • Thieát bò loïc nöôùc (loõi loïc nöôùc, haït nhöïa trao ñoåi ion, maøng R.O, boàn FRP… )
 • Bôïm ñònh löôïng hoùa chaát, heä thoáng chaâm hoaù chaát töï ñoäng.
 • Boàn loïc ña taàng (Multi level filter tank).

Vôùi ñoäi nguõ kyõ sö nhieät tinh, kinh nghieäm vaø ñöôïc söï hoã trôï cuûa caùc chuyeân gia nöôùc ngoaøi chuùng toâi saün saøng tö vaán mieãn phí cho quyù khaùch nhöõng coâng ngheä tieân tieán nhaát trong lónh vöïc xöû lyù nöôùc vaø cung caáp caùc saûn phaåm vôùi giaù caïnh tranh vaø caùc giaù trò gia taêng toát nhaát.
Chuùng toâi raát haân haïnh ñöôïc phuïc vuï quyù khaùch haøng.<o:p></o:p>
Traân troïng kính chaøo.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Ms. Hồng
Tel: 0978 727 207
Email: thihong1986@gmail.com
skype: hong_ltv
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH