Hoa Hồi Bình Liêu (cần bán)

#1
<div class="text-info"><p style="text-align: justify"><span style="font-size: small">C&acirc;y hồi - c&acirc;y đặc sản qu&yacute; được trồng nhiều nơi ở tỉnh Lạng Sơn v&agrave; v&ugrave;ng kh&iacute; hậu ph&ugrave; hợp tiếp gi&aacute;p với Lạng Sơn l&agrave; huyện B&igrave;nh Li&ecirc;u, Quảng Ninh</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small">Trong d&acirc;n gian quen gọi quả hồi l&agrave; hoa hồi, nhưng thực chất l&agrave; quả hồi (v&igrave; quả hồi c&oacute; nhiều c&aacute;nh rất giống hoa n&ecirc;n mới gọi l&agrave; hoa hồi), ở B&igrave;nh Li&ecirc;u m&ugrave;a thu hoạch hoa hồi l&agrave; v&agrave;o th&aacute;ng 4 &acirc;m lịch (hoa hồi c&oacute; 4 c&aacute;nh) v&agrave; th&aacute;ng 8 &acirc;m lịch (hoa hồi c&oacute; 8 c&aacute;nh) h&agrave;ng năm</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small">Hoa hồi (quả hồi) l&agrave; một loại dược liệu c&oacute; c&ocirc;ng dụng tốt với sức khỏe, l&agrave; một th&agrave;nh phần để chế biến rượu anis, hương liệu, l&agrave;m thuốc chữa bệnh. Đặc biệt, hoa hồi c&ograve;n l&agrave; nguy&ecirc;n liệu để chiết xuất thuốc Tamiflu (thuốc chống c&uacute;m đặc hiệu v&agrave; cho đến nay, Tổ chức Y tế thế giới vẫn coi Tamiflu l&agrave; thuốc điều trị c&oacute; hiệu quả đối với virus c&uacute;m H5N1 v&agrave; l&agrave; loại thuốc duy nhất hiện nay để chống lại dịch c&uacute;m H5N1)</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small">Ngo&agrave;i ra, hoa hồi c&ograve;n l&agrave; một loại gia vị đặc trưng kh&ocirc;ng thể thiếu trong nền ẩm thực Việt Nam với hương thơm tươi m&aacute;t v&agrave; khả năng giữ m&ugrave;i l&acirc;u, hoa hồi mang đến sự thoải m&aacute;i về tinh thần đồng thời c&oacute; những t&aacute;c dụng t&iacute;ch cực đến sức khoẻ, hoa hồi c&ograve;n được d&ugrave;ng như một loại thảo dược tạo hương thơm trong kh&ocirc;ng gian ng&ocirc;i nh&agrave; của bạn ...</span></p><p style="text-align: justify"><font size="3">Li&ecirc;n hệ sản phẩm tại <a href="http://binhlieu.com">HTX CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PH&Aacute;T TRIỂN XANH </a> </font><br /></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hợp tác xã Cổ phần Đầu tư Phát triển Xanh
- Địa chỉ: Thôn Cốc Lồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0922093666 - Fax:
- email: htxptxanh@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH