• In ấn bao bì hộp giấy

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 8/7/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Bùi Thị Diệu Hiền
   - Địa chỉ: 247 Bàu Cát, P.12, Tân Bình
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email: btdieuhien07583@yahoo.com
   ================================

   <font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i tr&acirc;n trọng được phục vụ Qu&yacute; kh&aacute;ch một số nghiệp vụ sau<strong>:<br /></strong></font><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>&nbsp;Thiết kế in ofset: </u><br /></font></font></em></strong><font face="Times New Roman"><strong><em>T</em></strong><strong><em>ờ rơi , cataloge, tem treo, &aacute;p ph&iacute;ch..<br /></em></strong></font><strong><em><font face="Times New Roman">Lịch, s&aacute;ch, b&aacute;o, tạp ch&iacute;.<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">C&aacute;c ấn phẩm văn ph&ograve;ng..<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">Hộp giấy<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">Bao b&igrave; cao cấp, in oset bồi carton 3, 5 lớp<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">Giấy ti&ecirc;u đf, biểu mẫu văn ph&ograve;ng, danh thiếp<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">Bao b&igrave; c&aacute;c loại tr&ecirc;n mọi chất liệu giấy<br /></font></em></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></em></strong><font face="Times New Roman"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thiết kế đẹp - g</em></strong><strong><em>i&aacute; cạnh tranh &ndash; giao h&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng<br /></em></strong></font><strong><em><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /></font></strong><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH H&ugrave;ng Khang<br /></font><font face="Times New Roman">247 B&agrave;u C&aacute;t, P. 12, T&acirc;n B&igrave;nh<br /></font><strong><font face="Times New Roman">Bộ phận kinh doanh<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">B&ugrave;i Thị Diệu Hiền<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">ĐT: 0932.164.826<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Mail: btdieuhien075@yahoo.com<br /></font></strong><strong>&nbsp;&nbsp; </strong><em><br /></em>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...