Kéo tỉa cành và Sofri Protein-bộ đôi sản phẩm hỗ trợ nhà nông

#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">K&Eacute;O TỈA C&Agrave;NH 2,5m &amp; CHẾ PHẨM SOFRI PROTEIN</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">BỘ Đ&Ocirc;I HO&Agrave;N HẢO CHO VƯỜN C&Acirc;Y ĂN TR&Aacute;I</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">1.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size: 16pt">K&eacute;o tỉa c&agrave;nh 2,5m:</span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">-&nbsp;Lưỡi sắc , bằng th&eacute;p tốt , cắt được c&agrave;nh d&agrave;y 10mm v&agrave; hơn thế nữa với những c&acirc;y c&oacute; c&agrave;nh mềm . </span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;- Phương thức sử dụng đơn giản, chỉ cần b&oacute;p nhẹ dạng như thắng xe đạp b&ecirc;n dưới l&agrave; đ&atilde; cắt c&agrave;nh ở tr&ecirc;n cao, rất nhẹ nh&agrave;ng, kh&ocirc;ng tốn nhiều sức lực như c&aacute;c dạng kh&aacute;c.</span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;-&nbsp;K&eacute;o d&agrave;i 2.5m, tầm cắt trong khoảng 4m, người sử dụng kh&ocirc;ng c&ograve;n phải d&ugrave;ng thang , d&ugrave;ng ghế tỉa c&agrave;nh hay h&aacute;i tr&aacute;i , chỉ cần đứng b&ecirc;n dưới l&agrave; c&oacute; thể tỉa theo &yacute; của m&igrave;nh.</span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;- Th&acirc;n k&eacute;o bằng nh&ocirc;m , trọng lượng nhẹ 2.5kg , dễ d&agrave;ng bảo quản , thởi gian sử dụng l&acirc;u d&agrave;i .</span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;-&nbsp;Gi&aacute; so với sản phẩm ngoại rẻ hơn nhiều , gọn nhẹ tiện dụng n&acirc;ng cao năng suất lao động .</span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;-Lồng h&aacute;i tr&aacute;i: xo&agrave;i sau khi cắt rơi v&agrave;o lồng , c&oacute; thể cắt nhiều tr&aacute;i rồi sau đ&oacute; mới lấy ra từ trong lồng. Ngo&agrave;i xo&agrave;i, c&ograve;n c&oacute; thể h&aacute;i c&aacute;c loại tr&aacute;i kh&aacute;c như khế, cam, qu&yacute;t, v&uacute; sữa, ổi&hellip;</span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Rất th&iacute;ch hợp trong việc thu hoạch tr&aacute;i c&acirc;y, tỉa c&agrave;nh, l&agrave;m sạch vườn tược sau mỗi vụ m&ugrave;a.</span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Chế phẩm diệt ong ruồi đục quả Sofri protein:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Theo đ&oacute;, men bia (từ nh&agrave; m&aacute;y bia FOSTER Tiền Giang) được đun n&oacute;ng 65-70<sup>o</sup>C để l&agrave;m bốc hơi cồn, chưng cất l&agrave;m giảm thể t&iacute;ch 50% để đạt độ pH từ 5,7-5,8 rồi tiếp tục được ph&acirc;n giải protein bằng enyme papain (0,2%) ở nhiệt độ dưới 70<sup>o</sup>C để tạo ra protein thuỷ ph&acirc;n. Tiếp theo protein thuỷ ph&acirc;n được bảo quản trong Potassium sorbate 0,25% để tạo ra th&agrave;nh phẩm protein thuỷ ph&acirc;n sử dụng như một loại mồi nhử dẫn dụ rất hấp dẫn ruồi trưởng th&agrave;nh ăn trước khi sinh sản. </span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Chế phẩm SOFRI PROTEIN được pha th&ecirc;m 5% thuốc trừ s&acirc;u để phun ph&ograve;ng trừ ruồi đục quả rất c&oacute; hiệu quả, c&oacute; thể bảo vệ được 95% sản lượng rau quả khỏi nạn ruồi đục với một lượng thuốc trừ s&acirc;u &iacute;t hơn 500 lần so với c&aacute;c phương ph&aacute;p kh&aacute;c, n&ecirc;n rất an to&agrave;n v&agrave; &iacute;t g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường. </span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Theo t&iacute;nh to&aacute;n của nh&agrave; sản xuất SOFRI PROTEIN, cứ 5 lần phun chế phẩm SOFRI PROTEIN tr&ecirc;n diện t&iacute;ch 250ha tiết kiệm được 300 triệu đồng. </span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">- Dạng th&agrave;nh phẩm</span></strong></p> <p style="margin-left: 66pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpFirst"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Loại 0.5 l&iacute;t d&ugrave;ng cho 0.5ha</span></strong></p> <p style="margin-left: 66pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpLast"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Loại 1.0 l&iacute;t d&ugrave;ng cho 1 ha</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;c lợi &iacute;ch trong tầm tay</span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Chế phẩm được phun thử nghiệm tr&ecirc;n diện rộng ở&nbsp;nhiều địa phương, tr&ecirc;n nhiều loại rau quả kh&aacute;c nhau, trong nhiều năm qua đạt kết quả rất tốt</span></strong></p> <p style="margin-left: 68.25pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpFirst"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Hiệu quả ti&ecirc;u diệt v&agrave; hạn chế g&acirc;y hại của ruồi cao</span></strong></p> <p style="margin-left: 68.25pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Tăng sản lượng v&agrave; chất lượng rau quả thu hoạch</span></strong></p> <p style="margin-left: 68.25pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Giảm chi ph&iacute; trong sản xuất do gi&aacute; th&agrave;nh rẻ</span></strong></p> <p style="margin-left: 68.25pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Bảo vệ được m&ocirc;i trường v&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&oacute; &iacute;ch</span></strong></p> <p style="margin-left: 68.25pt; text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpLast"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Kh&ocirc;ng c&oacute; dư lượng thuốc BVTV tr&ecirc;n sản phẩm </span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Th&aacute;ng 5/2006 chế phẩm SOFRI PROTEIN đ&atilde; được Hội đồng Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; PTNT c&ocirc;ng nhận l&agrave; tiến bộ kỹ thuật, cho ph&eacute;p sử dụng rộng r&atilde;i trong sản xuất.</span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">H&atilde;y chọn bộ đ&ocirc;i sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i ngay h&ocirc;m nay để c&ocirc;ng việc l&agrave;m vườn của c&aacute;c bạn trở n&ecirc;n nhẹ nh&agrave;ng hơn bao giờ hết.</span></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 14pt">Cửa h&agrave;ng N&Ocirc;NG AN PH&Uacute;: A62 BIS, ấp B&Igrave;NH ĐỨC, Xả B&igrave;nh Nh&acirc;m, thị x&atilde; Thuận An , tỉnh B&igrave;nh Dương</span></em></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> .( gần văn ph&ograve;ng luật sư Diễm Hương)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">Li&ecirc;n hệ : </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">+ A.Trực&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0935146069&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><a href="mailto:sinbadqt@yahoo.com"><strong><span style="font-size: 14pt">sinbadqt@yahoo.com</span></strong></a><strong><span style="font-size: 14pt" /></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">+ C.Ti&ecirc;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;0935505183&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">C&aacute;c chi nh&aacute;nh :</span></strong></p> <p style="margin-left: 21pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin-left: 21pt; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">T&acirc;n B&igrave;nh: 111/1, T&acirc;n Hải,&nbsp; Q.T&acirc;n B&igrave;nh, TpHCM. Gặp Anh Lộc 01669282986</span></strong></p> <p style="margin-left: 21pt; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">B&igrave;nh Thạnh: 27/206, Điện Bi&ecirc;n Phủ, P.15,Q.B&igrave;nh Thạnh, TpHCM. Gặp C.Thy 01265603358 / C.Thơm 0835144506</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c h&igrave;nh thức cung cấp :</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">B&aacute;n sỉ, lẻ, số lượng kh&ocirc;ng hạn chế.</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Nhận cung cấp TO&Agrave;N QUỐC</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Kinh nghi&ecirc;m chuyển h&agrave;ng xa bằng xe kh&aacute;ch, bưu điện, chuyển ph&aacute;t nhanh.</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Thanh to&aacute;n linh hoạt qua ng&acirc;n h&agrave;ng bằng t&agrave;i khoản hay bằng tiền mặt .</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng về việc sử dụng .</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">Gi&aacute; cả v&ocirc; c&ugrave;ng hợp l&iacute; b&ecirc;n cạnh dịch vụ tận t&igrave;nh.</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về c&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i xin vui l&ograve;ng truy cập: </span></strong><a href="http://www.adz.vn/nongdanvuitinh"><strong><span style="font-size: 16pt">http://www.adz.vn/nongdanvuitinh</span></strong></a><strong><span style="font-size: 14pt" /></strong></p> <p style="margin-left: 30pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></strong></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Mai Thy
- Địa chỉ: 27/206 điện biên phủ, phường 15, quận bình thạnh
- Điện thoại: 0835144506 - Fax: 01265603358
- email: nguyenmaithy93@gmail.com
 

#4
KÉO CẮT TỈA CÀNH TRÊN CAO
Nông An Phú là địa chỉ phân phối chính thức sản phẩm kéo cắt tỉa cành trên cao Phước Lộc – một sáng chế của chính người nông dân Việt Nam. Trong suốt 7 năm phân phối sản phẩm ra thị trường, chúng tôi luôn nhận được những phản hồi tốt đẹp từ phía khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng và quy trình chăm sóc khách hàng.
Kéo hiện có 2 kích thước với cá mức giá tương ứng:
-Kéo 2.5m: 300.000đ.
-Kéo 3m: 350.000đ.
Tầm cắt lên đến 4-5m, rất dễ dàng để tỉa cành bông giấy, các loại hoa leo trồng làm kiểng tại các gia đình ở thành phố. Mọi chi tiết xin liên hệ:
-Thành phố Hồ Chí Minh:
+27/206 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh.
Số điện thoại: 01265603358, gặp chị Thy; 0835144506, gặp chị Thơm.
+111/1 Tân Hải, Q.Tân Bình.
Số điện thoại: 01669282986, gặp anh Lộc.
-Bình Dương:
+Cửa hàng NÔNG AN PHÚ, A62 BIS, ấp BÌNH ĐỨC, xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An , tỉnh Bình Dương. (gần văn phòng luật sư Diễm Hương).
Số điện thoại: 0935505183, gặp chị Tiên.
Sản phẩm được cung cấp bởi Cty Dịch vụ Nông nghiệp Nông An Phú
Nông An Phú Agriculture Service Co.
N.A.P.A.S
Để biết thêm thông tin về những sản phẩm khác của chúng tôi xin vui lòng truy cập
http://www.adz.vn/nongdanvuitinhKÉO CẮT TỈA CÀNH TRÊN CAO
Nông An Phú là địa chỉ phân phối chính thức sản phẩm kéo cắt tỉa cành trên cao Phước Lộc – một sáng chế của chính người nông dân Việt Nam. Trong suốt 7 năm phân phối sản phẩm ra thị trường, chúng tôi luôn nhận được những phản hồi tốt đẹp từ phía khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng và quy trình chăm sóc khách hàng.
Kéo hiện có 2 kích thước với cá mức giá tương ứng:
-Kéo 2.5m: 300.000đ.
-Kéo 3m: 350.000đ.
Tầm cắt lên đến 4-5m, rất dễ dàng để tỉa cành bông giấy, các loại hoa leo trồng làm kiểng tại các gia đình ở thành phố. Mọi chi tiết xin liên hệ:
-Thành phố Hồ Chí Minh:
+27/206 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh.
Số điện thoại: 01265603358, gặp chị Thy; 0835144506, gặp chị Thơm.
+111/1 Tân Hải, Q.Tân Bình.
Số điện thoại: 01669282986, gặp anh Lộc.
-Bình Dương:
+Cửa hàng NÔNG AN PHÚ, A62 BIS, ấp BÌNH ĐỨC, xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An , tỉnh Bình Dương. (gần văn phòng luật sư Diễm Hương).
Số điện thoại: 0935505183, gặp chị Tiên.
Sản phẩm được cung cấp bởi Cty Dịch vụ Nông nghiệp Nông An Phú
Nông An Phú Agriculture Service Co.
N.A.P.A.S
Để biết thêm thông tin về những sản phẩm khác của chúng tôi xin vui lòng truy cập
http://www.adz.vn/nongdanvuitinh

 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH