KHAI GIẢNG LỚP GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV

  • Thread starter haidangvdict
  • Ngày gửi
H

haidangvdict

Guest
#1
<br />VIỆN Đ&Agrave;O TẠO V&Agrave; BỒI DƯỠNG C&Aacute;N BỘ X&Acirc;Y DỰNG (VDICT)<br />Địa chỉ: 23B/167 T&acirc;y Sơn &ndash; Đống Đa &ndash; H&agrave; Nội<br />Website:&nbsp;www.xaydungvina.com <br />Email:&nbsp;dang.xaydungvina@gmail.com<br />Yahoo: mckenlytb_a10_90@yahoo.com&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />HOTLINE: 0983 560 133 (Hải Đăng)<br /><br />HOT:&nbsp; KHAI GIẢNG LỚP GI&Aacute;M S&Aacute;T THI C&Ocirc;NG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV (XD D&Acirc;N DỤNG, C&Ocirc;NG NGHIỆP, HẠ TẦNG KỸ THUẬT ; GIAO TH&Ocirc;NG; THUỶ LỢI)TH&Aacute;NG 01/2013<br />GI&Aacute; : 1.700.000 Đ / 3LV<br />ƯU Đ&Atilde;I GI&Aacute; : CHO SINH VI&Ecirc;N<br /><br />Căn cứ:<br />- Theo th&ocirc;ng tư 10/2010/TT &ndash; BKH ng&agrave;y 13/05/2010<br />- Nghị định 85/2009/NĐ &ndash; CP ng&agrave;y 15/10/2009<br />- Th&ocirc;ng tư số 25 /2009/TT-BXD ng&agrave;y 29 /7/2009 của Bộ X&acirc;y dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA v&agrave; GSTC x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh<br /><br />&nbsp;*&nbsp;&nbsp; Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu tập huấn của nhiều c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức Viện Đ&agrave;o tạo v&agrave; Bồi dưỡng c&aacute;n bộ x&acirc;y dựng li&ecirc;n tục mở c&aacute;c Kh&oacute;a học quản l&yacute; dự &aacute;n tại TP H&agrave; Nội, kho&aacute; học nhằm cập nhật kiến thức ph&aacute;p luật, Ch&iacute;nh s&aacute;ch về đầu tư, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ nghiệp vụ.<br />Đối tượng: Th&agrave;nh vi&ecirc;n ban gi&aacute;m đốc, C&aacute;n bộ Kế to&aacute;n, quản l&yacute; đấu thầu, Quản l&yacute; x&acirc;y lắp, C&aacute;n bộ Kế hoạch, Tổ chuy&ecirc;n gia v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu...<br />Mục ti&ecirc;u kh&oacute;a học: Bổ sung c&aacute;c kiến thức về Quản l&yacute; Đấu thầu, Luật Đấu thầu, nghị định 85, c&aacute;c phương thức đấu thầu NCB, ICB, CQ, ICQ, phần Q&amp;A về đấu thầu; L&ecirc;n lịch biểu triển khai dự &aacute;n, Quản l&yacute; v&agrave; đảm bảo chất lượng Dự &aacute;n.<br />&nbsp;*&nbsp;&nbsp; Đội ngũ giảng vi&ecirc;n: L&atilde;nh đạo, c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n của Viện Kinh tế X&acirc;y dựng <br />*&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bộ X&acirc;y dựng, Vụ Kinh tế X&acirc;y dựng, Cục Quản l&yacute; Đấu thầu - Bộ Kế Hoạch v&agrave; Đầu Tư c&ugrave;ng c&aacute;c chuy&ecirc;n gia tư vấn đ&atilde; tham gia chấm nhiều g&oacute;i thầu&hellip;<br />*&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phương ph&aacute;p: Giảng vi&ecirc;n thuyết tr&igrave;nh v&agrave; đưa ra t&igrave;nh huống để học vi&ecirc;n c&ugrave;ng trao đổi,<br /><br />Thời gian: Khai giảng v&agrave;o l&uacute;c 18h, Ng&agrave;y 15/ 01/2013<br />Địa điểm: Trường trung cấp nghề C&ocirc;ng Đo&agrave;n<br />Số 23/167 T&acirc;y Sơn, Đống Đa, H&agrave; Nội.<br /><br />Thủ tục đăng k&yacute;: <br />Hồ sơ đăng k&iacute; nhập học bao gồm:<br />- 2 ảnh (3x4)<br />- CMT ph&ocirc; t&ocirc;<br />- Bản tốt nghiệp bằng Đại học, cao đẳng, trung cấp,...photocopy <br /><br />HOT&lt;Ưu đ&atilde;i&gt;: <br />- Giảm 20% học ph&iacute; cho tổ chức, nh&oacute;m đăng k&yacute; học từ 5 người trở l&ecirc;n.<br />- Giảm 15% học ph&iacute; cho nh&oacute;m đăng k&yacute; học từ 3 người trở l&ecirc;n.<br />- Giảm 15% cho học vi&ecirc;n l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thuộc<br />- Giảm 10% học ph&iacute; cho học vi&ecirc;n nhập học trước ng&agrave;y khai giảng 10 ng&agrave;y.<br />HOT: Hỗ trợ chứng chỉ h&agrave;nh nghề sau kh&oacute;a học cho c&aacute;c học vi&ecirc;n do Sở x&acirc;y dựng cấp<br /><br />C&aacute;c tin tức, kh&oacute;a học li&ecirc;n quan: <br /><br />LỊCH C&Aacute;C LỚP KH&Aacute;C <br /><br />1. Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp chứng nhận 3 lĩnh vực<br />2. Lập dự to&aacute;n v&agrave; đo b&oacute;c khối lượng c&ocirc;ng tr&igrave;nh <br />3. Bồi dưỡng nghiệp vụ định gi&aacute; x&acirc;y dựng<br />4. Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng<br />5. Chứng nhận an to&agrave;n lao động<br />6. Hướng dẫn phương thức điều chỉnh gi&aacute; v&agrave; hoạt động x&acirc;y dựng do biến động gi&aacute; nguy&ecirc;n liệu, nhi&ecirc;n liệu v&agrave; vật liệu x&acirc;y dựng<br />7. Tư vấn, đ&aacute;nh gi&aacute; dự &aacute;n đầu tư<br />M&ocirc;i giới, định gi&aacute;, s&agrave;n giao dịch bất động sản<br />C&aacute;c bạn c&oacute; thể download t&agrave;i liệu về c&aacute;c kh&oacute;a học tại link:<br /><br />http://www.xaydungvina.com/Pages/231/Par.../thu-vien.aspx<br />Kh&oacute;a học, H&agrave; Nội, mọi th&ocirc;ng tin cần thắc mắc li&ecirc;n hệ Mr Đăng 0983 560 133<br /><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr ĐĂNG
- Địa chỉ: Tây Sơn -đống đa -Hà nội
- Điện thoại: 0983560133 - Fax:
- email: dang.xaydungvina@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH