khí,bình và vỏ chai chứa khí co2 tại Bình Dương

  • Thread starter tanthoi08
  • Ngày gửi
T

tanthoi08

Guest
#1
<p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma; color: #003366; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0in; margin-right: -1in; margin-left: -0.5in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: #003366; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng Ty TNHH KH&Iacute; C&Ocirc;NG NGHIỆP TIẾN PH&Aacute;T</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right: -27pt; text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Địa chỉ: 362 Phạm Ngũ L&atilde;o, Phường Hiệp Th&agrave;nh, Thị X&atilde; Thủ&nbsp; Dầu Một, Tỉnh B&igrave;nh Dương</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 15pt; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">&nbsp;Kh&iacute; nito.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Kh&iacute; oxy.</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Kh&iacute; co2.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Kh&iacute; agron.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Kh&iacute; axetylen(đ&aacute;).</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Kh&iacute; oxy tinh khiết,si&ecirc;u tinh khiết (5.0) cung cấp cho ngh&agrave;nh y</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Kh&iacute; nito tinh khiết,(4.0) (5.0)</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Kh&iacute; phối trộn phục vụ cho c&aacute;c m&aacute;y c&ocirc;ng nghiệp,dịch cụ giải tr&iacute;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Đặc biệt c&ocirc;ng ty của ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp c&aacute;c loại b&igrave;nh chứa nito lỏng:</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: #993366; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Đặc điểm của 1 số bồn</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #993366; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">B&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đặc điểm:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> </span></em></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&bull; B&igrave;nh được l&agrave;m từ hợp kim nh&ocirc;m c&oacute; sức bền cao, trọng lượng si&ecirc;u nhẹ.<br /> &bull; B&igrave;nh c&oacute; thể kh&oacute;a mở nhờ cơ cấu nắp ở miệng b&igrave;nh theo y&ecirc;u cầu của người sử dụng.<br /> &bull; B&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c g&aacute;o đựng được m&atilde; ho&aacute; để dễ d&agrave;ng nhận diện<br /> &bull; B&igrave;nh c&oacute; t&uacute;i bảo vệ, tr&aacute;nh sự lắc, trượt trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng.<br /> <br /> </span><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #993300; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&aacute;c th&ocirc;ng số kỹ thuật của b&igrave;nh YDS-30</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Model: YDS-30</span></p> <p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Dung t&iacute;ch:&nbsp;31,5 l&iacute;t</span></p> <p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Đường k&iacute;nh cổ b&igrave;nh:&nbsp;50 mm</span></p> <p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Đường k&iacute;nh b&igrave;nh:&nbsp;446 mm</span></p> <p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Chiều cao b&igrave;nh:&nbsp;700mm</span></p> <p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Khối lượng b&igrave;nh rỗng:&nbsp;14,0 kg</span></p> <p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Khối lượng khi đầy nitơ:&nbsp;39.5 kg</span></p> <p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Lượng kh&iacute; hao hụt:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>0,11<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>l&iacute;t/ng&agrave;y</span></p> <p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Số g&aacute;o đựng mẫu: 3-6 chiếc</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">MỌI CHI TIẾT XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: #ff6600; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">: </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: navy; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Nguyễn Văn T&acirc;n</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: navy; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: navy; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: navy; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Số điện thoại :&nbsp;&nbsp; 0909127708</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: navy; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoặc Mail :&nbsp;&nbsp;&nbsp; tanthoi08@gmail.com</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; color: navy; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Tân
- Địa chỉ: 362 Phạm Ngũ Lão, Hiệp Thành ,Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Điện thoại: 0909127708 - Fax:
- email: tanthoi08@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH