• kho lạnh

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 30/11/11

  1. hungdldn2011 Guest

   <strong style="color: #3b454f; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px"><p style="margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 13pt; color: black">ĐIỆN LẠNH PH&Uacute; H&Ugrave;NG<br /></span></strong></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 13pt; color: black">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&acirc;n hạnh cung cấp c&aacute;c dịch vụ sau:</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; color: black">+&nbsp;&nbsp;Lắp đặt trọn g&oacute;i c&aacute;c hệ thống kho lạnh thương nghiệp, kho lạnh c&ocirc;ng nghiệp sức chứa từ 1 tấn - 100.000 tấn h&agrave;ng, đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch đặt h&agrave;ng.</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; color: black">+&nbsp;&nbsp;Cung cấp c&aacute;c phụ t&ugrave;ng thiết bị kho lạnh, cụm m&aacute;y n&eacute;n, panel, d&agrave;n lạnh Coperland, Mycom, bitzer,hitachi,mitsubishi..</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; color: black">+&nbsp;&nbsp;Chuy&ecirc;n sửa chữa kho lạnh, m&aacute;y lạnh c&ocirc;ng nghiệp, m&aacute;y lạnh d&acirc;n dụng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; color: black">&nbsp;</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; color: black">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; thực hiện nhiều dự &aacute;n lớn nhỏ tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, trong tất cả c&aacute;c lĩnh vực như:</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; color: black">+Kho m&aacute;t, kho trữ đ&ocirc;ng</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; color: black">+Hầm cấp đ&ocirc;ng gi&oacute;, tủ đ&ocirc;ng tiếp x&uacute;c, tủ đ&ocirc;ng gi&oacute; thủy sản</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; color: black">+Kho m&aacute;t bảo quản rau quả, tr&aacute;i c&acirc;y</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; color: black">+Băng chuyền cấp đ&ocirc;ng IQF<br /></span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; color: black"><br /></span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; color: black"><img width="263" style="max-width: 750px" src="http://img535.imageshack.us/img535/2919/39285141.jpg" border="0" /></span><strong><strong><em><span style="font-size: 15pt; color: black"><img style="max-width: 750px; width: 301px; height: 225px" src="http://img148.imageshack.us/img148/1305/88187781.jpg" border="0" /></span></em></strong></strong></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; margin-left: 0in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; color: black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&ocirc;ng ty&nbsp;</span><strong><strong><span style="font-size: 13pt; color: black">ch&uacute;ng t&ocirc;i</span></strong></strong><span style="font-size: 13pt; color: black">&nbsp;cam kết mang đến c&aacute;c sản phẩm dịch vụ uy t&iacute;n, chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả cạnh tranh nhất. Lu&ocirc;n coi sự h&agrave;i l&ograve;ng của qu&yacute; c&ocirc;ng ty l&agrave; mục ti&ecirc;u của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></p><p style="margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><strong><em><span style="font-size: 15pt; color: black">VỚI GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH V&Agrave; DỊCH VỤ UY T&Iacute;N CHẤT LƯỢNG&nbsp;</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 15pt; color: black">RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG!!</span></em></strong></p><p style="margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><strong><span style="font-size: 13pt; color: black">ĐỂ BIẾT TH&Ecirc;M CHI TIẾT XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ :</span></strong></p><p style="margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><strong><span style="font-size: 13pt; color: black">KS H&ugrave;ng<br /></span></strong></p><p style="margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><strong><span style="font-size: 13pt; color: black">Hotline:&nbsp;<span style="background-color: #ff0033">0905.984.919</span></span></strong></p><p style="margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><strong><span style="font-size: 13pt; color: black">Email:&nbsp;<a style="color: #000000; font: normal normal normal 11px/normal Tahoma, Arial, Verdana; text-decoration: none; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px" href="mailto:ha.thuy113@gmail.com"></a></span></strong><strong><span style="font-size: 13pt; color: black" /></strong><strong><span style="font-size: 13pt; color: fuchsia">dienlanhphuhung@gmail.com</span></strong><span style="font-size: 13pt; color: black" /></p><p style="margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><strong><span style="font-size: 13pt; color: black">Fax: (0511)3 691 784&nbsp;&nbsp;</span></strong></p><p style="margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><strong><span style="font-size: 13pt; color: black">Địa chỉ: l&ocirc; b2-4 kcn Dịch vụ thủy sản Thọ Quang</span></strong><strong><span style="font-size: 13pt; color: black" /></strong></p><p style="margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="color: black">&nbsp;</span></p></strong>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: đàm văn hùng
   - Địa chỉ: lô b2-4 kcn thủy sản đà nẵng
   - Điện thoại: 0905984919 - Fax:
   - email: dienlanhphuhung@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...