• kĩ thuật ấp trứng gà,và cách soi trứng

  Thảo luận trong 'Chăn nuôi' , 2/3/09

  1. Tôi muốn ấp trứng gà bằng lò ấp tự chế.trong quá trình ấp,bao nhiêu ngày thì soi trứng được ? dấu hiệu quả trứng nở được ?cách vệ sinh trứng trước khi ấp? bác nào biết cho xin ít kinh nghiệm,xin cám ơn nhiều;;;;)

   Thời gian để ấp trứng vịt là 28 ngày, ấp trứng ngan( vịt xiêm), ngỗng là 30 ngày, trứng cút là 17 ngày, trứng đà điểu là 43 ngày, trứng gà là 21 ngày. Tuy vậy có thể dao động: trứng nhỏ nỏ trước từ 5-10 giờ, trứng to nở muộn hơn so với quy định 5-10 giờ. Từ đặc điểm này, nếu có điều kiện cần phân loại trứng có khối lượng to , nhỏ khác nhau cho vào cúng khay để dễ theo dõi trứng nỏ tập trung, cùng lúc. Không nên áp chung các loại trứng gia cầm khác loài trong cùng một lò vì chế độ nhiệt của mỗi loài là khác nhau.

   [​IMG]
    
   Đang tải...
  2. apc

   apc <font face="Courier New" size="2" color="#2554C7">

   Bài viết:
   332
   Đã được thích:
   59
   Đây:
   Ngaøy ñaàu. Saùu gioôø sau khi aáp phoâi gaø daøi 5mm, hình thaønh neáp thaàn kinh treân daây soùng nguyeân thuûy. Sau 24 giôø neáp thaàn kinh taïo thaønh oáng thaàn kinh ( tubeneurale) vaø hình thaønh 5-6 ñoát thaân.
   Ngaøy thöù 2. Phoâi tieáp tuïc phaùt trieån taïo thaønh heä thoáng maïch maùu beân ngoaøi baøo thai.Baét ñaàu xuaátmaàm tim. Maïch maùu bao quanh loøng ñoû ( noaõn hoaøng). Chaát dinh döôõng cuûa noaõn hoaøng cung caáp cho phoâi.
   Ngaøy thöù 3. Baét ñaàu hình thaønh ñaàu, coå vaø ngöïc cuûa phoâi. Neáp ñuoâi vaø neáp caùnh lôùn leân hôïp vôùi neáp thaânsau cuûa phoâi. Töø ñoù maømg oái, maøng nhung phaân chia thaønh 2 maøng tuùi, maøng ôû ngoaøi laø maøng nhung; maøng ngaøy thöù 3, hình thaønh gan vaø phoåi.
   Ngaøy thöù 4. Phoâi coù daïng nhö ôû baøo thai ñoäng vaät baäc cao. Ñoä daøi phoâi-8mm.
   Ngaøy thöù 5. Phoâi phaùt trieån taêng daàn ñaït chieàu daøi 12mm. Nhìn beà ngoaøi, coù hình daùng cuûa loaøi chim.
   Ngaøy thöù 6. kích thöôùc cuûa phoâi ñaït 16mm. Maïch maùu phuû nhieàu quanh phoâi, troâng nhö maøng nheän. Vaøo ngaøy naøy tieán haønh kieåm tra sinh vaät laàn thöù nhaát ñeå loaïi tröùng cheát phoâi, bieåu hieän maïch maùu thaâm, phoâi khoâng giöõ ôû vò trí coá ñònh khi laéc nheï quaû tröùng.
   Ngaøy thöù ù7. Voøng roán bieåu moâ maøng oái bieán thaønh da phoâi. Trong maøn oái hình thaønh huyeát quaûn . Thaønh maøn oái xuaát hieän cô trôn ñeå maøng coù theå co boùp ñöôïc. Phoâi phaùt duïc trong moâi tröôøng nöôùc cuûa maøng oái. Nöôùc oái vöøa chöùa dinh döôõng, vöøa chöùa caû amoniac vaø axituric cuûa phoâi thaûi ra. Ñaõ hình thaønh oáng ruoät vaø daï daøy. Chaát dinh döôõng ñaõ qua ñoù.
   Ngaøy thöù 11. Phoâi daøi 2,54cm, ñaõ hình thaønhchaân.
   Ngaøy thöù 12. Huyeát quaûn cuûa tuùi noaõn hoaøng phaùt trieån maïnh, chuyeân vaän chuyeån chaát dinh döôõng ñeán phoâi. Thôøi kyø naøy laø quaù ñoä cuûa hoâ haáp tuùi nieäu. Teá baøo cô, gaân phaân boá khaép thaønh nieäu nang.
   Ngaøy thöù 13. Treân ñaàu phoâi gaø xuaát hieän loâng tô, moùng chaân vaø moû hioønh thaønh roõ.
   Ngaøy thöù 14. Phoâi lôùn chieám gaàn heát khoang tröùng, ñaõ cöû ñoäng, loâng phuû kính toaøn thaân.
   Ngaøy thöù 15 vaø 16. Kích thöôùc cuûa nieäu nang taêng leântöông öùng vôùi kích thöôùc cuûa phoâi. Protein ñöôïc phoâi söû duïng haàu nhö hoaøn toaøn. Soá loøng ñoû ñöôïc phoâi tieâu thuï gaàn heát. Söï hoâ haáp vaãn nhôø maïch maùu.
   Ngaøy thöù 17,18 vaø 19. Phoâi chieám toaøn boä khoái löôïng cuûa tröùng ( tröø buoàng khí).
   Ngaøy thöù 29. Moû cuûa phoâi gaø moå thuûng buoàng khí. Luùc naøy gaø con laáy oâxy qua ñöôøng hoâ haáp, phoåi vaø maïch maùu. Gaø con moå thuûng quaû tröùng.
   Ngaøy thöù 21. Vaøo ñaàu cuûa ngaøy naøy gaø baét ñaàu chui khoûi voû. Keát thuùc chu kyø aáp
    
   1 person likes this.
  3. apc

   apc <font face="Courier New" size="2" color="#2554C7">

   Bài viết:
   332
   Đã được thích:
   59
   1. Điều kiện để ấp trứng gia cầm
   a. Thời gian:
   Thời gian để ấp trứng vịt là 28 ngày, ấp trứng ngan( vịt xiêm), ngỗng là 30 ngày, trứng cút là 17 ngày, trứng đà điểu là 43 ngày, trứng gà là 21 ngày. Tuy vậy có thể dao động: trứng nhỏ nỏ trước từ 5-10 giờ, trứng to nở muộn hơn so với quy định 5-10 giờ. Từ đặc điểm này, nếu có điều kiện cần phân loại trứng có khối lượng to , nhỏ khác nhau cho vào cúng khay để dễ theo dõi trứng nỏ tập trung, cùng lúc. Không nên áp chung các loại trứng gia cầm khác loài trong cùng một lò vì chế độ nhiệt của mỗi loài là khác nhau.
   b. Nhiệt độ
   Trứng mới vào lò còn lạnh nên 3-4 ngày đầu cần cung cấp nhiệt độ cao hơn các giai đoạn ấp sau: Đối với trứng gà, trứng vịt và trứng ngan xấp xỉ 380C (phụ thuộc vào điều kiện từng nơi ấp), sau đó giảm nhiệt độ từ từ, đến 3-4 ngày trước khi nở nhiệtđộ giảm 0,5-10C. Trong những ngày nóng, cần hạ nhiệt độ phòng ấp bằn cách mở lò ấp, phun nước ấm( 35-360C), phun nước làm mát phòng ấp.
   c. Độ ẩm:
   Những ngày đầu tiên yêu cầu nhiệt độ cao, yêu cầu độ ẩm cũng cao để giảm bớt sự bốc hơi nướctrong trứng. Đến giữa thời kì ấp, do việc trao đổi chất của phôi tăng, lượng nước nội sinh tạo ra cần phải thoát ra ngoài trứng nên yêu cầu nhiệt độ lò ấp và phòng ấp giảm đi. Vào vài ngày cuối của thời kỳ ấp, sự trao đổi chất của phôi mạnh nhất, nhiệt độ của trứng tăng lên cao nhất nên nhiệt độ của lò ấp phải giảm nhưng đồng thời ẩm độ của lò phải tăng (phun nước ấm lên trứng )để vừa hạ nhiệt trứng vừa tánh gà nở bị sát vỏ và chết tắc.
   d. Không khí\
   Không khí rất cần cho sự tao đổi khí của phôi vì vậy lò ấp phải đủ thông thoáng, khí trong lò ấp phải được lưu thông đều. Đảo trứng cũng là cách để điều hoa nhiệt độ, ẩm độ và không khí tại mọi vị trí của quả trứng
    
   3 thành viên thích bài này.
  4. apc

   apc <font face="Courier New" size="2" color="#2554C7">

   Bài viết:
   332
   Đã được thích:
   59
   1. Soi trứng kiểm tra sự phát triển của phôi sau ngày ấp trứng
   Dụng cụ soi trứng gồm: Bóng đèn 60W, đặt trong một hộp gỗ, hộp carton kín, riêng mặt trước khoét một lỗ hình tròn đủ đẻ ánh sánh phát ra trùm kín trứng.
   Nếu soi với số lượng trứng lớn sử dụng thiết bị soi - thùng hình hộp, cao 0.7-0.8m. Năm mặt kín còn mặt trên để trống, đặt khít khay trứng định soi. Trong thùng có 1 bóng điện công suất 100W. Hiện nay cũng đã có máy soi trứng và loại trứng tự động. Kiểm tra 1/10 số khay ấp.
   a. Đặc điểm của phôi phát triển tốt sau 6 ngày ấp
   - Phôi lớn nằm chìm sâu trong lòng đỏ, chỗ phôi nằm có màu trắng đục mờ, túi nước ối lớn lên quanh phôi.
   -Bên ngoài túi nước ối có hệ thống mạch máu của lòng đỏ, mạch máu phân bố giống như mạng nhện. Vì vậy trứng có màu hồng.
   - Khi soi phải xoay trứng hơi mạnh mới thấy phôi.
   b. Đặc điểm của phôi phát triển yếu ,chết sau 6 ngày ấp
   - Nếu trứng trong suốt , xoay trứng thấy lòng đỏ và lòng trắng trộn lẫn là trứng không phôi.
   - Phôi nhẹ nằm lên sát mặt vỏ trứng, nhìn rõ tâm phôi.
   - Túi nước ối nhỏ.
   - Hệ thống mạch máu phát triển yếu, mờ nhạt.
   - Đôi khi buồng khí khá lớn.
   - Trứng bị chết phôi, khi xoay trứng phôi di động nhanh, có vết đen nằm sát buồng khí, mạch máu sẫm, vòng máu chạy ngang.
   c. Nguyện nhân chết phôi
   - Trứng bảo quản không tốt, quá lâu.
   - Chăm sóc nuôi dưỡng đàn gà sinh sản kém: bị thiếu vitamin A, D,E,B kéo dài, thiếu khoáng vi lượng.
   - Chế độ ấp không thích hợp, nhiệt quá cao.
   Sau khi soi, loại bỏ trứng không phôi, chết phôi, tính tỉ lệnh trứng không phôi, chết phôi.
   2. Soi trứng kiểm tra sự phát triển của phôi sau 11 ngày ấp
   a. Phương pháp: Đây là lần kiểm tra sinh vật học thứ 2 từ khi trứng vào ấp. Các bước tiến hành như sau:
   Lấy khay trứng trong máy ra, đưa vào phòng kiểm tra , yêu cầu phòng phải tối, kín gió.
   - Đặt khay trứng về phía phải đèn soi, bên trái đặt khay ấp không có trứng.Trước mặt người soi đặt trứng bằng nhựa.
   - Loại bỏ trứng chết phôi, trứng dập và dặt vào khay nhựa.
   - Sau khi soi hết một khay, kiểm đém số trứng chết phôi, tính số trứng phôi sống, xếp lại và đặt vào máy.
   - Đối với trứng ấp 11 ngày phải soi đầu nhon của trứng, cần chú ý xem màng niệu nang đã khép kín chưa.
   b. Đặc điếm nhận biết phôi bị chết trong giai đoạn 11 ngày ấp
   - Phôi không chuyển động.
   - Trứng có màu nâu sẫm, do mạch máu bị vỡ, máu đen.
   - Sờ vỏ trứng lạnh.
   - Phôi yếu biểu hiện niệu nang bị hở, phôi nhỏ, chuyển động yếu.
   Cần chú ý, soi trứng phải nhanh, để đưa vào máy ngay kẻo trứng bị mất nhiệt. Phòng soi trứng phải đảm bảo ấm, sạch và không bật quạt máy.
    
   2 thành viên thích bài này.
  5. apc

   apc <font face="Courier New" size="2" color="#2554C7">

   Bài viết:
   332
   Đã được thích:
   59
   có nhiều lắm
   bác cho biết đc mail tôi gửi toàn bộ cho
    
  6. cám ơn bác Quản Hiệp;;hòm thư ,nguyenhanh2006_hn@yahoo.com

   tôi ở hà nội ,nếu không làm phiền ,bác cho xin số đ.t để tôi trực tiếp liên hệ,tôi rất thích chăn nuôi.cám ơn bác nhiều;;;

   tôi cho ấp bằng lò tự chế,23 ngày mới nở,khi nở ra con rất yếu ,có con choãi chân không đi được, đó là nguyên nhân gì ,tại sao ? xin bác cho biết . xin cám ơn;;;
    
  7. apc

   apc <font face="Courier New" size="2" color="#2554C7">

   Bài viết:
   332
   Đã được thích:
   59
   23 ngày mới nỏ có nghĩa là nhiệt độ ấp không đủ, có lẽ <37 độ.Bác nên thường xuyên kiểm tra nhiệt độ lò ấp. mặt khác bác nên xem những con gà bị yếu chân nằm ở vị trí nào của máy, có thể máy phân bố nhiệt không đều
    
  8. apc

   apc <font face="Courier New" size="2" color="#2554C7">

   Bài viết:
   332
   Đã được thích:
   59
   tôi vừa gửi tl nhưng khong dc
   bác còn địa chỉ mail nào nữa không
   số đt của tôi là:0988847072 tôi ở tpHCM
    
  9. khucthuydu

   khucthuydu Administrator

   Bài viết:
   2.256
   Đã được thích:
   1.880
   bạn xem bài hướng dẫn sau >>> http://agriviet.com/home/showthread.php?t=22

   Và gửi lên diễn đàn để mọi người cùng tham khảo đi bạn. Nhiều người cũng rất muốn tìm hiểu về vấn đề này. Gửi lên diễn đàn nhanh và thuận tiện hơn.
    
   1 person likes this.
  10. cám ơn bác khucthuydu,thục tình tôi rất muốn pos hình lên diễn đàn ,để anh em tham khảo ,phổ biến kinh nghiệm phòng chữa,nhưng tôi là người mới sử dụng máy tính, chưa biết hết ,tôi rất ham chăn nuôi,rất muốn biết kinh nghiệm ,không dấu rốt,nhiều câu hỏi hơi ngớ ngẩn,mong bà con trên diễn đàn bỏ qua cho ,xin cảm ơn nhiều
    
  11. Chào bác Quản Hiệp.tôi mượn địa chỉ khác Bác thử gửi xem có được không? luulinhct2006@yahoo.com
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...