Kính hiển vi sinh học

  • Thread starter thanvanbac86
  • Ngày gửi
T

thanvanbac86

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TR ẦN THỊ THU THANH
- Địa chỉ: 4/12 Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: ::: FaX 08 62570529
- email: mattest@lamviet.com
================================

<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="494"><tbody><tr style="height: 24px"> <td class="xl66" style="border-width: 0.5pt 0.5pt medium; border-style: solid solid none; border-color: windowtext windowtext #ece9d8; background-color: transparent; width: 494px; height: 24px"><strong><font face="VNI-Times" color="#008000">K&Iacute;NH HIE&Aring;N VI SINH HO&Iuml;C HAI MA&Eacute;T</font></strong></td></tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl67" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 24px"><strong><font face="VNI-Times" color="#008000">NHA&Otilde;N HIE&Auml;U: OPTIMA</font></strong></td></tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl67" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 24px"><strong><font face="VNI-Times" color="#008000">HA&Otilde;NG SA&Ucirc;N XUA&Aacute;T: Digisystem Laboratory - &Ntilde;A&Oslash;I LOAN</font></strong></td></tr> <tr style="height: 24px"> <td class="xl67" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 24px"><strong><font face="VNI-Times" color="#008000">MODEL: G-206</font></strong></td></tr> <tr style="height: 23px"> <td class="xl68" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 23px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- K&iacute;nh hie&aring;n vi sinh ho&iuml;c tho&acirc;ng du&iuml;ng cho pho&oslash;ng th&iacute; nghie&auml;m tr&ouml;&ocirc;&oslash;ng ho&iuml;c</font></font></td></tr> <tr style="height: 23px"> <td class="xl68" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 23px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- &Ntilde;a&iuml;t &ntilde;&ouml;&ocirc;&iuml;c h&igrave;nh a&ucirc;nh ro&otilde; ra&oslash;ng, quang tr&ouml;&ocirc;&oslash;ng ro&auml;ng, &ntilde;o&auml; t&ouml;&ocirc;ng pha&ucirc;n cao.</font></font></td></tr> <tr style="height: 23px"> <td class="xl68" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 23px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- Thie&aacute;t ke&aacute; giu&ugrave;p cho ng&ouml;&ocirc;&oslash;i va&auml;n ha&oslash;nh hoa&oslash;n toa&oslash;n thoa&ucirc;i ma&ugrave;i.</font></font></td></tr> <tr style="height: 23px"> <td class="xl68" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 23px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- Go&ugrave;c nghie&acirc;ng o&aacute;ng quan sa&ugrave;t: 45o</font></font></td></tr> <tr style="height: 23px"> <td class="xl68" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 23px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- Chie&agrave;u da&oslash;i o&aacute;ng quang ho&iuml;c: 160mm</font></font></td></tr> <tr style="height: 23px"> <td class="xl68" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 23px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- Nu&ugrave;t ch&aelig;nh tho&acirc; va&oslash; ch&aelig;nh tinh rie&acirc;ng</font></font></td></tr> <tr style="height: 46px"> <td class="xl68" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 46px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- K&iacute;ch th&ouml;&ocirc;&ugrave;c ba&oslash;n sa tr&ouml;&ocirc;&iuml;t: 125 x 125 mm, kha&ucirc; na&ecirc;ng di chuye&aring;n ba&oslash;n sa tr&ouml;&iuml;&ocirc;t theo hai ph&ouml;&ocirc;ng XY la&oslash; 60 x 30mm</font></font></td></tr> <tr style="height: 46px"> <td class="xl68" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 46px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- Tu&iuml; quang Abbe &ntilde;o&auml; m&ocirc;&ucirc; 1.25NA v&ocirc;&ugrave;i ma&oslash;ng cha&auml;p cho phe&ugrave;p &ntilde;ie&agrave;u ch&aelig;nh l&ouml;&ocirc;&iuml;ng a&ugrave;nh sa&ugrave;ng &ntilde;i qua</font></font></td></tr> <tr style="height: 23px"> <td class="xl68" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 23px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- Th&ograve; k&iacute;nh quang tr&ouml;&ocirc;&oslash;ng ro&auml;ng 10X</font></font></td></tr> <tr style="height: 46px"> <td class="xl68" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 46px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- Va&auml;t k&iacute;nh tie&acirc;u sa&eacute;c: 4X, 10X, 40X, 100X t&ouml;&ocirc;ng &ouml;&ugrave;ng v&ocirc;&ugrave;i &ntilde;o&auml; pho&ugrave;ng &ntilde;a&iuml;i to&aring;ng co&auml;ng la&oslash; 40, 100, 400, 1000 la&agrave;n</font></font></td></tr> <tr style="height: 23px"> <td class="xl68" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 23px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- Nguo&agrave;n &ntilde;e&oslash;n: Halogen 6V/15W</font></font></td></tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl67" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 25px"><strong><font face="VNI-Times" color="#008000">Cung ca&aacute;p ke&oslash;m theo:</font></strong></td></tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl68" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 25px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- Bao phu&ucirc; bu&iuml;i</font></font></td></tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl68" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 25px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- Lo&iuml;c a&ugrave;nh sa&ugrave;ng (Blue &amp; Green)</font></font></td></tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl68" style="border-width: medium 0.5pt; border-style: none solid; border-color: #ece9d8 windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 25px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- Da&agrave;u soi</font></font></td></tr> <tr style="height: 25px"> <td class="xl69" style="border-width: medium 0.5pt 0.5pt; border-style: none solid solid; border-color: #ece9d8 windowtext windowtext; background-color: transparent; width: 494px; height: 25px"><font face="VNI-Times"><font color="#008000">&nbsp;- Bo&ugrave;ng &ntilde;e&oslash;n thay the&aacute;.</font></font></td></tr></tbody></table>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH