• Kinh nghiệm nuôi cá nàng hai

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 4/3/13

  1. Kim Khắc Nhà nông nghiệp dư

   <h1 class="title"><font size="3">Kinh nghiệm nu&ocirc;i c&aacute; n&agrave;ng hai ở Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long</font></h1> <p>C&aacute; <strong>th&aacute;c l&aacute;c cườm</strong> (hay c&ograve;n gọi l&agrave; <strong><a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-nuoi-ca-thac-lac-cuom/">c&aacute; n&agrave;ng hai</a></strong>, c&aacute; đao, c&aacute; cườm) l&agrave; loại c&aacute; qu&yacute; hiếm nằm trong s&aacute;ch đỏ Việt Nam v&agrave; l&agrave; loại c&aacute; nu&ocirc;i mới, chưa phổ biến (trừ tỉnh Hậu Giang đ&atilde; c&oacute; thương hiệu ri&ecirc;ng).</p> <p style="text-align: justify">C&aacute; <strong><strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong></strong> trong tự nhi&ecirc;n thường sống ở v&ugrave;ng k&ecirc;nh, rạch, ao đầm, ruộng trũng c&oacute; thể chịu được nước c&oacute; lượng oxy thấp, v&igrave; n&oacute; c&oacute; cơ quan h&ocirc; hấp phụ. Trong điều kiện tự nhi&ecirc;n,&nbsp;<strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong> thường sống ở v&ugrave;ng tầng giữa v&agrave; đ&aacute;y của mực nước.&nbsp;<strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong> th&iacute;ch sống trong m&ocirc;i trường c&oacute; nhiều thực vật thủy sinh lớn, nước trung t&iacute;nh c&oacute; độ pH từ 6,5 &ndash; 7, nhiệt độ th&iacute;ch hợp 26 &ndash; 28oC, tuổi thọ tr&ecirc;n 10 năm tuổi v&agrave; k&iacute;ch thước c&oacute; thể tr&ecirc;n 90 cm. M&ugrave;a nước lớn&nbsp;<strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong> đi v&agrave;o đồng ruộng ngập nước để sinh sống, m&ugrave;a kh&ocirc; c&aacute; ra s&ocirc;ng rạch lớn, c&aacute;c vực nước s&acirc;u.</p> <p><strong><a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-nuoi-ca-thac-lac-cuom/">C&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm</a></strong> c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Notopterus chitala. Tr&ecirc;n thế giới,&nbsp;<strong>th&aacute;c l&aacute;c cườm</strong> ph&acirc;n bố nhiều ở c&aacute;c nước như L&agrave;o, Campuchia, Th&aacute;i Lan, Miến Điện&hellip; Ở nước ta,&nbsp;<strong>th&aacute;c l&aacute;c cườm</strong> sống từ khu vực miền Trung trở v&agrave;o. Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long rất th&iacute;ch nghi với c&aacute; <strong>th&aacute;c l&aacute;c cườm</strong>, đặc biệt l&agrave; những nơi c&oacute; nhiều lung b&agrave;o, trũng.</p> <p><strong>C&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm</strong> c&oacute; chất lượng thịt ngon, c&oacute; thể chế biến ra nhiều m&oacute;n ăn cao cấp phục vụ nhu cầu ti&ecirc;u thụ nội địa v&agrave; xuất khẩu. Trong tự nhi&ecirc;n&nbsp;<strong>th&aacute;c l&aacute;c cườm</strong> bị khai th&aacute;c qu&aacute; mức n&ecirc;n c&agrave;ng c&oacute; nguy cơ cạn kiệt. Hiện nay c&aacute;c cơ sở sản xuất c&aacute; giống đ&atilde; cho sinh sản nh&acirc;n tạo được, n&ecirc;n người nu&ocirc;i c&oacute; thể chủ động mua giống tại c&aacute;c trại c&aacute; giống.</p><p><strong>H&igrave;nh th&aacute;i:</strong> C&aacute; c&oacute; th&acirc;n h&igrave;nh d&agrave;i, dẹp b&ecirc;n, c&agrave;ng về ph&iacute;a bụng c&agrave;ng mỏng, lưng g&ugrave;, đường b&ecirc;n li&ecirc;n tục. V&acirc;y lưng nhỏ nằm lệch về ph&iacute;a sau. Gốc v&acirc;y hậu m&ocirc;n rất d&agrave;i nối liền với v&acirc;y đu&ocirc;i, v&acirc;y đu&ocirc;i tr&ecirc;n kh&ocirc;ng chẻ. Mặt lưng của th&acirc;n, đầu c&oacute; m&agrave;u xanh r&ecirc;u, hai b&ecirc;n h&ocirc;ng v&agrave; bụng m&agrave;u trắng. C&oacute; một h&agrave;ng chấm đen to tr&ograve;n c&oacute; m&eacute;p trắng chạy dọc theo ph&iacute;a tr&ecirc;n gốc v&acirc;y hậu m&ocirc;n ở phần đu&ocirc;i.</p> <p><strong>C&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm</strong> l&agrave; lo&agrave;i c&aacute; ăn tạp, nghi&ecirc;ng về thức ăn c&oacute; nguồn gốc động vật như c&ocirc;n tr&ugrave;ng, gi&aacute;p x&aacute;c, nhuyễn thể, c&aacute; con, phi&ecirc;u sinh vật, rễ thực vật thủy sinh.</p> <p><strong>Sinh sản:</strong><br /> C&aacute;&nbsp;<strong>th&aacute;c l&aacute;c cườm</strong> đẻ nhiều đợt/năm. M&ugrave;a sinh sản từ th&aacute;ng 5-10, mỗi lần đẻ từ 300-1.000 trứng/c&aacute; thể c&aacute;i. C&aacute;&nbsp;<strong>th&aacute;c l&aacute;c cườm</strong> sinh sản khi đạt trọng lượng 300-400g, chiều d&agrave;i 45-45cm, tuổi sinh sản từ năm thứ 3. Sức sinh sản của c&aacute;&nbsp;<strong>th&aacute;c l&aacute;c cườm</strong> phụ thuộc v&agrave;o c&aacute; yếu tố nội tại v&agrave; m&ocirc;i trường, ở nhiệt độ 28-32oC trứng nở sau 4-5 ng&agrave;y.</p> <p><strong>Chuẩn bị ao nu&ocirc;i:</strong><br /> Ao nu&ocirc;i c&aacute;&nbsp;<strong>th&aacute;c l&aacute;c cườm</strong> tốt nhất l&agrave; gần nguồn s&ocirc;ng ch&iacute;nh, nước ngọt c&oacute; thể cung cấp dễ d&agrave;ng. Ao cần c&oacute; bờ chắc chắn, bờ ao cần cao hơn đỉnh lũ &iacute;t nhất 50 cm. T&ugrave;y cỡ ao lớn nhỏ m&agrave; đặt 2-3 ống bọng để cấp v&agrave; tho&aacute;t nước, lấp hết c&aacute;c lỗ mọi quanh bờ, độ s&acirc;u nước từ 1,2-1,5m. Nhiệt độ nước th&iacute;ch hợp từ 26-30oC, pH từ 7-8,5, lượng &ocirc; xy h&ograve;a tan &gt; 3 mg/lit</p> <p><strong> Cải tạo ao nu&ocirc;i:</strong><br /> Trước khi nu&ocirc;i cần t&aacute;t cạn ao, v&eacute;t hết lớp b&ugrave;n đ&aacute;y, diệt tạp, b&oacute;n v&ocirc;i với lượng 10-15 kg/100 m2, phơi kh&ocirc; đ&aacute;y ao khoảng 1 tuần, cho nước v&agrave;o từ 5-7 ng&agrave;y mới thả c&aacute; giống, nước cần phải qua lưới lọc để ngăn c&aacute; tạp v&agrave; c&aacute; dữ.</p> <p><strong>Chuẩn bị giống:</strong><br /> Con giống cần phải mua ở c&aacute;c trại giống c&oacute; uy t&iacute;n, c&aacute; con c&oacute; k&iacute;ch thước đều, kh&ocirc;ng bị s&acirc;y s&aacute;t. C&aacute; <strong>th&aacute;c l&aacute;c cườm</strong>&nbsp; khỏe tập trung th&agrave;nh từng nh&oacute;m, n&uacute;p trong gi&aacute; thể, kh&ocirc;ng bơi rời rạc.</p> <p><strong>Thả c&aacute;:</strong><br /> <strong>C&aacute; n&agrave;ng hai</strong> n&ecirc;n thả v&agrave;o l&uacute;c s&aacute;ng sớm hoặc chiều m&aacute;t. Trước khi thả&nbsp;<strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong> cần ng&acirc;m bao đựng c&aacute; trong ao từ 15-20 ph&uacute;t để tr&aacute;nh cho c&aacute; khỏi bị sốc do nhiệt độ m&ocirc;i trường v&agrave; nước ao thay đổi. Trong ao cần đặt một số gi&aacute; thể cho c&aacute; tr&uacute; v&agrave; n&ecirc;n thả c&aacute; ở những vị tr&iacute; n&agrave;y,&nbsp;<strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong> mới thả thường tập trung quanh gi&aacute; thể n&ecirc;n dễ quan s&aacute;t v&agrave; theo d&otilde;i. Mật độ thả từ 5-10 con/m2, c&oacute; thể thả chung nu&ocirc;i gh&eacute;p với c&aacute; sặc rằn từ 5-10%.</p> <p><strong>Cho c&aacute; ăn:</strong><br /> <strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong> nhỏ rửa sạch, băm nhỏ, c&aacute; tạp c&oacute; thể xay nhỏ v&agrave; trộn với chất kết d&iacute;nh từ 1-2% để tr&aacute;nh thức ăn bị r&atilde;. Thức ăn cần vo th&agrave;nh vi&ecirc;n, đặt v&agrave;o s&agrave;n ăn để theo d&otilde;i điều chỉnh lượng thức ăn h&agrave;ng ng&agrave;y. Cho&nbsp;<strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong> ăn bổ sung thức ăn vi&ecirc;n c&ocirc;ng nghiệp. S&agrave;n ăn cần đặt ở nơi <strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong> hay tập trung (ch&agrave; hay gi&aacute; thể). Cho&nbsp;<strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong> ăn 2 lần/ng&agrave;y. Do c&aacute; hoạt động mạnh v&agrave;o ban đ&ecirc;m n&ecirc;n buổi s&aacute;ng chỉ cho ăn 1/3 khẩu phần, buổi chiều cho ăn 2/3 khẩu phần. Lượng thức ăn h&agrave;ng ng&agrave;y bằng 10-15% trọng lượng c&aacute; l&uacute;c 1-3 th&aacute;ng sau khi thả v&agrave; 5-7% từ 3-10 th&aacute;ng sau khi nu&ocirc;i.</p> <p><strong>Chăm s&oacute;c:</strong><br /> T&ugrave;y theo m&agrave;u nước của ao m&agrave; c&oacute; chế độ thay nước, lượng nước thay mỗi lần l&agrave; 1/3. Thường xuy&ecirc;n bổ xung vitamin C v&agrave; premix cho <strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong>. Thỉnh thoảng trộn tỏi v&agrave;o thức ăn cho c&aacute; với lượng 50-100 g/10kg thức ăn li&ecirc;n tục trong 3 ng&agrave;y.</p> <p>C&aacute; nu&ocirc;i tốt một năm c&oacute; thể đạt trọng lượng 1,0-1,5 kg, khi đạt k&iacute;ch cỡ n&agrave;y c&oacute; thể thu hoạch c&aacute;.</p><p>Chi tiết tai:<a title="cung cấp c&aacute; giống c&aacute;c loại : c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm, c&aacute; l&oacute;c , c&aacute; sặc rằn,..." href="http://cagiongthanhson.com"> http://cagiongthanhson.com</a></p><p>li&ecirc;n hệ: Mr THANH -0982 990 619 </p><p>email: cagiongthanhson@gmail.com<br /></p><p><strong><br /></strong></p><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: ca giong thanh son
   - Địa chỉ: hong ngu - dong thap
   - Điện thoại: 0982990619 - Fax:
   - email: cagiongthanhson@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...