Kinh nghiem Phong benh - Tri bệnh cho chim tri - 0918 49 5558

#1
<p>K&iacute;nh thưa b&agrave; con,</p><p>Trong c&aacute;c số b&agrave;i đ&atilde; đăng kỳ trước, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; gới thiệu c&aacute;c th&ocirc;ng tin về kỹ thuật l&agrave;m chuồng, kỹ thuật chăm s&oacute;c chim trĩ... Trong số n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cụ thể đi v&agrave;o giới thiệu Kinh nghiệm ph&ograve;ng bệnh v&agrave; trị bện cho chim trĩ.</p><p>Hiện nay thời điểm giao m&ugrave;a, n&oacute;ng lạnh, ẩm kh&ocirc; thất thường... l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh của c&aacute;c virut v&agrave; c&aacute; vi khuẩn bệnh ph&aacute;t triển. Do vậy&nbsp; kiến thức ph&ograve;ng bệnh v&agrave; trị bệnh cho chim trĩ l&agrave; rất cần thiết.</p><p>Xin được giới thiệu chi tiết th&ocirc;ng tin tại:<a href="http://hatthocvang.com/phong-benh-va-tri-benh-cho-chim-tri/goc_thong_tin1_0/83.aspx"> Click tại đ&acirc;y.</a></p><p>TH&Ocirc;NG TIN T&Oacute;M TẮT VỀ QUY TR&Igrave;NH PH&Ograve;NG BỆNH V&Agrave; TRỊ BỆNH CHO CHIM TRĨ</p><p>&nbsp;G&oacute;c khuyến n&ocirc;ng </p><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr> <td> <span /> <br /></td> </tr> <tr> <td> <div style="width: 750px"> <div style="width: 500px; float: left"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td class="TieuDe">&nbsp;</td></tr><tr><td align="right"><br /></td></tr><tr><td><br /><div><strong>Vệ sinh ph&ograve;ng bệnh</strong></div> <div style="text-align: justify">Khả năng chim Trĩ bị nhiễm, mắc c&aacute;c bệnh l&agrave; rất cao. Với phương ch&acirc;m ph&ograve;ng bệnh l&agrave; ch&iacute;nh, đảm bảo nghi&ecirc;m ngặt những quy định về vệ sinh ph&ograve;ng bệnh, sử dụng quy tr&igrave;nh vệ sinh ph&ograve;ng bệnh tuỳ thuộc v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh dịch tễ của từng địa phương. Phải quan s&aacute;t theo d&otilde;i đ&agrave;n chim thường xuy&ecirc;n như: Trạng th&aacute;i ăn, ngủ, thể trạng, &acirc;m thanh tiếng thở, chất b&agrave;i tiết v.v. để bất kỳ một dấu hiệu bất thường n&agrave;o đều được xử l&yacute; kịp thời. Cần thiết phải kiểm tra đ&agrave;n chim dựa tr&ecirc;n c&aacute;c đặc điểm h&agrave;ng ng&agrave;y như sau:[*] Lắng nghe &acirc;m thanh bất thường hoặc thiếu vắng &acirc;m thanh h&agrave;ng ng&agrave;y[*] Trạng th&aacute;i đ&agrave;n chim (uể oải hay hung hăng) [*] Ngửi để xem c&oacute; m&ugrave;i khai hay sự k&eacute;m th&ocirc;ng tho&aacute;ng. Trong chuồng chỉ nu&ocirc;i chim kh&ocirc;ng nu&ocirc;i chung với c&aacute;c động vật kh&aacute;c. Định kỳ diệt trừ c&aacute;c lo&agrave;i động vật gặm nhấm, chim hoang v&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&oacute; hại kh&aacute;c.</div> <div>&nbsp;</div> QUY TR&Igrave;NH PH&Ograve;NG BỆNH V&Agrave; TRỊ BỆNH CHO <strong>CHIM TRĨ ĐỎ </strong>KHOANG CỔ&amp;<strong> CHIM TRĨ XANH</strong> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 45px"> <div><strong>Stt</strong></div> </td> <td style="width: 248px"> <div><strong>Độ tuổi</strong></div> </td> <td style="width: 330px"> <div><strong>Quy tr&igrave;nh Ph&ograve;ng bệnh v&agrave; Trị bệnh</strong></div> </td> <td style="width: 195px"> <div><strong>Ghi ch&uacute;</strong></div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 45px"> <div>1</div> </td> <td style="width: 248px"> <div>Trứng chim (quả)</div> </td> <td valign="top" style="width: 330px"> <div>Cho ấp sớm tối thiểu sau 5 ng&agrave;y, Bảo quản nơi tho&aacute;ng m&aacute;t</div> </td> <td style="width: 195px"> <div><strong>&nbsp;</strong></div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 45px"> <div>2</div> </td> <td style="width: 248px"> <div>Chim non GIỐNG mới nở</div> </td> <td valign="top" style="width: 330px"> <div>Sử dụng c&aacute;c loại kh&aacute;ng sinh đặc trị <strong>&ldquo;Ecoli&rdquo;</strong> ho&agrave; v&agrave;o nước uống với liều lượng bằng 2 lần so với hướng dẫn tr&ecirc;n bao b&igrave;.</div> </td> <td style="width: 195px"> <div><em>(Sử dụng <strong>Vime-Coam; Coliquin</strong> &hellip;)</em></div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 45px"> <div>3</div> </td> <td style="width: 248px"> <div>Chim non 1 tuần tuổi</div> <div><em>(</em><em>từ 5 -7 ng&agrave;y tuổi)</em></div> </td> <td style="width: 330px"> <div>Nhỏ mắt, mũi <u>LẦN 1</u> bằng <strong>Vaccin lasota.</strong></div> </td> <td style="width: 195px"> <div>Mỗi con từ 1 &ndash; 2 giọt.</div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 45px"> <div>4</div> </td> <td style="width: 248px"> <div>Chim non 02 tuần tuổi</div> </td> <td valign="top" style="width: 330px"> <div>D&ugrave;ng <strong>Vaccin Gum</strong> cho uống</div> </td> <td style="width: 195px"> <div>&nbsp;</div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 45px"> <div>&nbsp;</div> </td> <td style="width: 248px"> <div>Chim non 03 tuần tuổi</div> </td> <td valign="top" style="width: 330px"> <div>Nhỏ mắt, mũi <u>LẦN 2</u>&nbsp;bằng <strong>Vaccin lasota.</strong></div> </td> <td style="width: 195px"> <div>Mỗi con từ 1 &ndash; 2 giọt.</div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 45px"> <div>5</div> </td> <td style="width: 248px"> <div>Chim nhỡ 01 th&aacute;ng tuổi</div> </td> <td valign="top" style="width: 330px"> <div><strong>&nbsp;</strong></div> </td> <td style="width: 195px"> <div><strong>&nbsp;</strong></div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 45px"> <div>6</div> </td> <td style="width: 248px"> <div>Chim nhỡ 02 th&aacute;ng tuổi</div> </td> <td valign="top" style="width: 330px"> <div><strong>&nbsp;</strong></div> </td> <td style="width: 195px"> <div><strong>&nbsp;</strong></div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 45px"> <div>7</div> </td> <td style="width: 248px"> <div>Chim lớn 03 th&aacute;ng tuổi</div> </td> <td valign="top" rowspan="6" style="width: 330px"> <div>Khi chim ở độ tuổi 2,5 th&aacute;ng <u>bắt đầu</u> <strong>Ti&ecirc;m chủng Newcastle</strong> v&agrave; <strong>Vaccin TỤ HUYẾT TR&Ugrave;NG. </strong></div> <div><strong><em>Sau đ&oacute; định kỳ 2,5 &ndash; 3 th&aacute;ng ti&ecirc;m chủng lại 1 lần. </em></strong></div> <div><em>Tụ huyết tr&ugrave;ng </em><em>xảy ra quanh năm nhưng thường tập trung nhất v&agrave;o những l&uacute;c giao m&ugrave;a như từ m&ugrave;a <strong>xu&acirc;n sang h&egrave;</strong> v&agrave; <strong>thu sang đ&ocirc;ng</strong> ở Miền Bắc. V&agrave; từ m&ugrave;a <strong>mưa sang m&ugrave;a kh&ocirc; (hoặc ngược lại)</strong> ở miển Nam. Bệnh c&oacute; thể l&acirc;y nhiễm trực tiếp từ gia cầm mắc bệnh sang gia cầm mẫn cảm hoặc qua gi&aacute;n tiếp như dụng cụ chăn nu&ocirc;i, c&ocirc;n tr&ugrave;ng, người chăn nu&ocirc;i&hellip;vv.</em></div> </td> <td rowspan="6" style="width: 195px"> <div><em>Vị tr&iacute; ti&ecirc;m : ti&ecirc;m dưới da v&agrave;o ức , lườn chim, kh&ocirc;ng ti&ecirc;m v&agrave;o bắp chim c&oacute; thể dẫn đến hiện tượng liệt chim nếu ti&ecirc;m kh&ocirc;ng đ&uacute;ng kỹ thuật</em></div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 45px"> <div>8</div> </td> <td style="width: 248px"> <div>Chim lớn 04 th&aacute;ng tuổi</div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 45px"> <div>9</div> </td> <td style="width: 248px"> <div>Chim lớn 05 th&aacute;ng tuổi</div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 45px"> <div>10</div> </td> <td style="width: 248px"> <div>Chim hậu bị 06 th&aacute;ng tuổi</div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 45px"> <div>11</div> </td> <td style="width: 248px"> <div>Chim hậu bị 07 th&aacute;ng tuồi</div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 45px"> <div>12</div> </td> <td style="width: 248px"> <div>Chim bố mẹ (đang đẻ trứng)</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="width: 818px"> <div><strong>Với c&aacute;c dạng c&uacute;m gia cầm , ti&ecirc;m ph&ograve;ng theo lịch cụ thể của từng địa phương</strong></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div><strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>TRỊ BỆNH: C&Aacute;C BỆNH THƯỜNG GẶP KHI NU&Ocirc;I TRĨ ĐỎ</strong></div> <div>&nbsp;</div> <u>Bệnh ti&ecirc;u chảy, Ecoli:</u> chủ yếu sảy ra sau qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển hoặc m&ocirc;i trường nu&ocirc;i kh&ocirc;ng đảm bảo: D&ugrave;ng Vaccin đặc trị Ecoli cho gia cầm ti&ecirc;m hoặc cho uống (liều lượng bằng 2,5 lần hướng dẫn tr&ecirc;n bao b&igrave;). <div style="text-align: justify"><u><br /> 1. Bệnh về đường h&ocirc; hấp</u>: <em>Biểu hiện:</em> (hen phổi, nấm phổi) Chim c&oacute; hiện tượng thở kh&ograve; kh&egrave;, chảy nước mũi, thở ng&aacute;p rồi chết. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do thay đổi thời tiết, hoặc mật đồ nu&ocirc;i d&agrave;y. <em>C&aacute;ch trị:</em> D&ugrave;ng thuốc đặc trị hen của g&agrave; nhỏ trực tiếp với liều d&ugrave;ng bằng 2 lần hướng dẫn sử dụng tr&ecirc;n bao b&igrave;. Điều chỉnh lại mật độ nu&ocirc;i, vệ sinh chuồng nu&ocirc;i bằng thuốc khử tr&ugrave;ng.<u><br /> 2. Bệnh đau mắt (sưng mặt):</u> <em>Biểu hiện: </em>Mắt chim c&oacute; m&agrave;ng đục nhắm lại, 1 trong hai b&ecirc;n m&aacute; sưng. Chim bị m&ugrave; dẫn đến kh&ocirc;ng thể tự ăn, uống được m&agrave; chết. <em>C&aacute;ch trị:</em> D&ugrave;ng thuốc nhỏ mắt của người nhỏ từ 3 &ndash; 5 giọt. Kết hợp với ti&ecirc;m nếu ph&aacute;t hiện trong mắt c&oacute; giun, s&aacute;n.</div> <div><u>3. C&aacute;c bệnh kh&aacute;c:</u> Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i chim trĩ thường mắc 1 số bệnh kh&aacute;c &iacute;t thấy biểu hiện tr&ecirc;n gia cầm th&ocirc;ng dụng. Để đảm bảo tỉ lệ nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; kh&acirc;u vệ sinh chuồng trại l&agrave; 1 yếu tố rất quan trọng. Đồng thời những c&aacute; nh&acirc;n mới g&acirc;y nu&ocirc;i n&ecirc;n đến trực tiếp c&aacute;c trang trại, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm nu&ocirc;i trĩ để tham khảo học tập kinh nghiệm.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></div></div></td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Hạt Thóc Vàng Việt Nam
- Địa chỉ: Số 55A, Lương Sử A, Quốc Tử Giám, Hà Nội
- Điện thoại: 0918495558 - Fax: 0974779368
- email: info@hatthocvang.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH