kubota hướng đi phát triển nông nghiệp

#1
<font size="4">Nước ta c&oacute; kh&iacute; hậu thuận lợi , đất đai mầu mỡ c&ugrave;ng với truyền thống n&ocirc;ng nghiệp l&acirc;u đời thuận lợi cho ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp, tuy nhi&ecirc;n nền n&ocirc;ng nghiệp nước ta c&ograve;n chưa thực sự phất triển so với tiềm năng hiện c&oacute;.do kỹ thuật c&ocirc;ng nghệ nước ta c&ograve;n lạc hậu.tiếp thu tinh hoa c&ocirc;ng nghệ hiện đại của nước ngo&agrave;i h&atilde;ng sản xuất m&aacute;y nổi tiếng nhật bản kubota đ&atilde; c&oacute; mặt tại nước ta.để đem đến hướng ph&aacute;t triển mới cho n&ocirc;ng nghiệp vi&ecirc;t nam <br />Với c&aacute;c loại m&aacute;y c&agrave;y, xới đất kubota L1500, L501, L1801,L1802,L2002,L2201,L2202,L2602...c&ocirc;ng su&acirc;t 24,34,45 m&atilde; lực với c&aacute;c t&iacute;nh năng ưu việt ph&ugrave; hợp với đa phần c&aacute;c loại đồng đất của ch&uacute;ng ta <br />M&aacute;y gặt l&uacute;a li&ecirc;n ho&agrave;n với c&ocirc;ng suất l&ecirc;n đến 50-60 ha/ vụ ph&ugrave; hợp với mọi loại địa h&igrave;nh mang đến hiệu quả kinh tế tăng nhanh giảm được sức người cũng như sức của, của n&ocirc;ng d&acirc;n <br />Người n&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; thể tiến h&agrave;nh trồng l&uacute;a m&agrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n phải mất nhiều sức lao động từ kh&acirc;u l&agrave;m đất cho đến thu hoạch. Tạo n&ecirc;n một hướng ph&aacute;t triển mới trong sản xuất n&ocirc;ng nghiệp. <br /><br />C&ocirc;ng ty cổ phần cơ điện thuỷ lợi n&ocirc;ng nghiệp Đo&agrave;n-Trần l&agrave; sự lựa chọn kinh tế nhất cho nh&agrave; n&ocirc;ng </font> <font size="4"><br />C&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm m&aacute;y c&agrave;y chất lượng, gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&aacute;c loại m&aacute;y gặt l&uacute;a li&ecirc;n ho&agrave;n của nhật ISEKI HB200, SL 55, 4LZ25... <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&aacute;c loại m&aacute;y h&uacute;t b&ugrave;n ph&ugrave; hợp với mọi địa h&igrave;nh ao hồ <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp c&aacute;c bộ phận, phụ t&ugrave;ng m&aacute;y k&eacute;o l&agrave; những sản phẩm của KUBOTA-Nhật Bản. <br />L1500, l501, L1801, L2000, L2201, L2202, L2402 <br />L2600, L2601, L2602, L3001, L3202, L4202 <br />L-1 Sunshine (18,20,22,24,26) <br /><br />Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin, mời bạn gh&eacute; xem trang web của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại </font> <font size="4"><br /><br />http://ctydoantran.divivu.com </font> <font size="4"><br /><br />http://ctydoantran.mov.mn </font> <font size="4"><br /><br />Mr.Ki&ecirc;n </font> <font size="4"><br /><br />Đ/c: Nh&acirc;n Hữu, Nh&acirc;n Thắng, Gia B&igrave;nh, Bắc Ninh </font> <font size="4"><br /><br />ĐT: 02413.787.054 - 0909.880.756 </font> <font size="4"><br /><br />Email: congtydoantran@gmail.com </font> <font size="4"><br /><br />or&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;doantranvip@gmail.com </font> <font size="4"><br /><br />M&aacute;y n&ocirc;ng nghiệp Đo&agrave;n -Trần sự lựa chọn tin cậy của nh&agrave; n&ocirc;ng </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty cổ phần cơ điện thuỷ lợi nông nghiệp Đoàn-Trần
- Địa chỉ: nhân hữu, nhân thắng , gia bình, băc ninh
- Điện thoại: 02413.878.054 - Fax: 02413.878.054
- email: doantranvip@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH