kỳ đà giống và thịt giá cả phải chăng

#1
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch, trại &nbsp;của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại </span></strong><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">nh&iacute;m, kỳ đ&agrave; giống v&agrave; thịt số lượng lớn.</span></strong><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">. C&oacute; giấy tờ xuất trại hợp lệ do Cục Kiểm L&acirc;m cấp, gi&aacute; cả phải chăng. ngo&agrave;i ra c&ograve;n cung cấp c&acirc;y cảnh thế đẹp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu. b&aacute;n sỉ v&agrave; lẻ. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0979954141( HỒNG) . Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng tư vấn v&agrave; cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;ch c&aacute;c loại &nbsp;chất lượng tốt nhất !</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu tư vấn hoặc cung cấp xin li&ecirc;n hệ:</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black"><br /> - Trại :<strong><span style="font-family: Arial">&nbsp;VŨ GIA&nbsp;</span></strong><br /> <br /> - Địa chỉ:<strong><span style="font-family: Arial">&nbsp;SƠN H&Ograve;A -PH&Uacute; Y&Ecirc;N&nbsp;</span></strong><br /> <br /> - Hotline:<strong><span style="font-family: Arial">&nbsp;0979954141- HỒNG</span></strong><br /> <br /> - Email:<strong><span style="font-family: Arial">&nbsp;hathienvu86@yahoo.com.vn</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;- Website:&nbsp;<strong><u><span style="font-family: Arial"><a href="http://www.honglinh.mov.vn/">www.honglinh.mov.vn</a></span></u></strong><strong><span style="font-family: Arial"></span></strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">Thanks qu&yacute; kh&aacute;ch đ&atilde; tin tưởng v&agrave; ủng hộ trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i . Qu&yacute; kh&aacute;ch quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; nhu cầu đặt h&agrave;ng xin li&ecirc;n hệ trực tiếp cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để được b&aacute;o gi&aacute; tốt nhất - gi&aacute; cả thỏa thuận. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch, ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hiệu quả. Ch&agrave;o Th&acirc;n &aacute;i v&agrave; Ch&uacute;c Sức Khỏe</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI VŨ GIA
- Địa chỉ: SON HOA PHU YEN
- Điện thoại: 0979954141 - Fax:
- email: hathienvu86@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH