Kỹ thuật nuôi cá nàng hai ( thác lác cườm)

#1
<p><strong>C&aacute; <a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/ca-nang-hai-mon-an-doc-dao/">th&aacute;c l&aacute;c cườm</a> (c&ograve;n gọi l&agrave; <a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/ca-nang-hai-mon-an-doc-dao/">c&aacute; n&agrave;ng hai</a>, c&aacute; đao, <a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/ca-nang-hai-mon-an-doc-dao/">c&aacute; cườm</a> t&ecirc;n khoa học l&agrave; Notopterus chitala) thường ph&acirc;n bố ở c&aacute;c nước L&agrave;o, Campuchia, Việt Nam,&hellip;đặc biệt rất th&iacute;ch hợp ở v&ugrave;ng ĐBSCL. L&agrave; loại c&aacute; c&oacute; thịt ngon được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng trong v&agrave; ngo&agrave;i nước ưa chuộng. Thời gian qua do bị khai th&aacute;c qu&aacute; mức n&ecirc;n nguồn <a class="alrptip" href="http://cagiongthanhson.com/ca-nang-hai-mon-an-doc-dao/">c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm</a> đ&atilde; trở n&ecirc;n cạn kiệt v&agrave; trở th&agrave;nh loại c&aacute; qu&yacute; hiếm nằm trong s&aacute;ch đỏ Việt Nam.</strong></p> <p>Sau đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu đặc t&iacute;nh v&agrave; phương ph&aacute;p nu&ocirc;i c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm để g&oacute;p phần chủ động cho b&agrave; con trong việc ph&aacute;t triển nghề nu&ocirc;i c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm v&agrave; cũng nhằm phục hồi v&agrave; nh&acirc;n giống loại c&aacute; n&agrave;y.</p> <p style="text-align: center"><a title="ky-thuat-nuoi-ca-nang-hai" rel="lightbox[84]" class="cboxElement" href="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/47.jpg"><img width="600" height="359" border="0" alt="ky-thuat-nuoi-ca-nang-hai" title="ky-thuat-nuoi-ca-nang-hai" class="lazy size-full wp-image-958 aligncenter data-lazy-ready" style="display: block" src="http://cagiongthanhson.com/wp-content/uploads/2012/10/47.jpg" /></a></p> <p><strong>Đặc t&iacute;nh:</strong> c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm thường sống ở c&aacute;c v&ugrave;ng k&ecirc;nh, rạch, ao đầm, ruộng trũng tập trung ở v&ugrave;ng tấng giữa v&agrave; đ&aacute;y của mực nước. C&aacute; th&iacute;ch sống ở m&ocirc;i trường c&oacute; nhiều thực vật thủy sinh lớn, độ pH trong nước từ 6,5 -7, nhiệt độ th&iacute;ch hợp từ 26 &ndash; 28oC. Nếu sống trong m&ocirc;i trường th&iacute;ch hợp c&aacute; c&oacute; thể sống tr&ecirc;n 10 năm v&agrave; k&iacute;ch thước c&oacute; thể tr&ecirc;n 90 cm. V&agrave;o m&ugrave;a nước lớn c&aacute; thường v&agrave;o ruộng ngập nước để sinh sống, m&ugrave;a kh&ocirc; c&aacute; sẽ bơi ra s&ocirc;ng rạch lớn, vực nước s&acirc;u.</p> <p><strong>H&igrave;nh th&aacute;i:</strong> c&aacute; c&oacute; th&acirc;n h&igrave;nh d&agrave;i, dẹp b&ecirc;n, c&agrave;ng về ph&iacute;a bụng c&agrave;ng mỏng, lưng g&ugrave;, đường b&ecirc;n li&ecirc;n tục. V&acirc;y lưng nhỏ nằm lệch về ph&iacute;a sau. Gốc v&acirc;y hậu m&ocirc;n rất d&agrave;i nối liền với v&acirc;y đu&ocirc;i, v&acirc;y đu&ocirc;i tr&ecirc;n kh&ocirc;ng chẻ. Mặt lưng của th&acirc;n, đầu c&oacute; m&agrave;u xanh r&ecirc;u, hai b&ecirc;n h&ocirc;ng v&agrave; bụng m&agrave;u trắng. C&oacute; một h&agrave;ng chấm đen to tr&ograve;n c&oacute; m&eacute;p trắng chạy dọc theo ph&iacute;a tr&ecirc;n gốc v&acirc;y hậu m&ocirc;n ở phần đu&ocirc;i.</p> <p>C&aacute; th&aacute;c l&aacute;c cườm l&agrave; lo&agrave;i c&aacute; ăn tạp, th&iacute;ch ăn thức ăn c&oacute; nguồn gốc từ động vật như c&ocirc;n tr&ugrave;ng, gi&aacute;p x&aacute;c, nhuyễn thể, c&aacute; con, phi&ecirc;u sinh vật, rễ thực vật thủy sinh.</p> <p><strong>Sinh sản:</strong> c&aacute; c&oacute; thể sinh sản nhiều đợt trong năm, thời gian sinh sản từ th&aacute;ng 5-10, mỗi con c&oacute; thể cho từ 300-1.000 trứng. Nhiệt độ nước rất ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của c&aacute;, ở nhiệt độ 28-32oC trứng c&aacute; c&oacute; thể nở sau 4-5 ng&agrave;y. C&aacute; đạt đến 3 năm tuổi c&oacute; thể sinh sản, trọng lượng trung b&igrave;nh từ 300-400g, d&agrave;i 45cm.</p> <p><strong>Ao nu&ocirc;i:</strong> tốt nhất gần nguồn s&ocirc;ng ch&iacute;nh để nước ngọt c&oacute; thể dễ d&agrave;ng ra v&agrave;o. Ao nu&ocirc;i cần được x&acirc;y chắc chắn, đặt một số gi&aacute; thể để c&aacute; tr&uacute;, c&oacute; đặt ống cấp tho&aacute;t nước v&agrave; cao hơn đỉnh lũ &iacute;t nhất 50cm. Độ s&acirc;u nước trong ao từ 1,2-1,5m. Nhiệt độ nước th&iacute;ch hợp từ 26-30oC, pH từ 7-8,5, lượng &ocirc; xy h&ograve;a tan &gt; 3 mg/lit</p> <p>Trước khi nu&ocirc;i b&agrave; con cần t&aacute;t cạn ao, v&eacute;t hết lớp b&ugrave;n đ&aacute;y, diệt tạp, b&oacute;n v&ocirc;i với lượng 10-15 kg/100 m2, phơi kh&ocirc; đ&aacute;y ao khoảng 1 tuần, cho nước v&agrave;o từ 5-7 ng&agrave;y mới thả c&aacute; giống, nước cần phải qua lưới lọc để ngăn c&aacute; tạp v&agrave; c&aacute; dữ.</p> <p><strong>Giống:</strong> n&ecirc;n mua giống c&aacute; c&oacute; nguồn gốc r&otilde; r&agrave;ng. Khi chọn c&aacute; giống cần chọn c&aacute; c&oacute; k&iacute;ch thước đồng đều, kh&ocirc;ng bị s&acirc;y s&aacute;t, chọn c&aacute; bơi th&agrave;nh nh&oacute;m hoặc n&uacute;p trong gi&aacute; thể v&igrave; đ&oacute; l&agrave; c&aacute; khỏe.</p> <p>Thời điểm thả c&aacute;: v&agrave;o l&uacute;c s&aacute;ng sớm hay chiều m&aacute;t. Trước khi thả b&agrave; con n&ecirc;n ng&acirc;m bao đựng c&aacute; trong ao từ 15-20 ph&uacute;t để tr&aacute;nh c&aacute; bị sốc do thay đổi m&ocirc;i trường v&agrave; nhiệt độ. Thả c&aacute; ở nơi c&oacute; gi&aacute; thể với mật độ thả từ 5-10 con/m2, c&oacute; thể thả chung nu&ocirc;i gh&eacute;p với c&aacute; sặc rằn từ 5-10%.</p> <p><strong>Thức ăn cho c&aacute;:</strong> l&agrave; c&aacute;c loại c&aacute; nhỏ được băm hay xay nhỏ trộn với thức ăn c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; chất kết d&iacute;nh từ 1-2% để tr&aacute;nh thức ăn bị r&atilde;. Thức ăn n&ecirc;n vo th&agrave;nh vi&ecirc;n đặt v&agrave;o s&agrave;n ăn, đồng thời b&agrave; con n&ecirc;n theo d&otilde;i để c&oacute; những điều chỉnh thức ăn cho hợp l&yacute;. Cho c&aacute; ăn 2 lần/ng&agrave;y nhưng tập trung v&agrave;o buổi tối (do c&aacute; hoạt động mạnh về ban đ&ecirc;m). Lượng thức ăn h&agrave;ng ng&agrave;y bằng 10-15% trọng lượng c&aacute; l&uacute;c 1-3 th&aacute;ng sau khi thả v&agrave; 5-7% từ 3-10 th&aacute;ng sau khi nu&ocirc;i.</p> <p><strong>Chăm s&oacute;c:</strong> n&ecirc;n c&oacute; chế độ thay nước hợp l&yacute;, lượng nước mỗi lần thay l&agrave; 1/3. B&agrave; con cũng n&ecirc;n thường xuy&ecirc;n bổ sung vitamin C v&agrave; premix cho c&aacute;. Thỉnh thoảng trộn tỏi v&agrave;o thức ăn cho c&aacute; với lượng 50-100 g/10kg thức ăn li&ecirc;n tục trong 3 ng&agrave;y.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cagiongthanhson
- Địa chỉ: hong nhu -dong thap
- Điện thoại: 0982990619 - Fax:
- email: cagiongthanhson@gamil.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH