• kỹ THUẬT NUÔI CHIM BỒ CÂU

  Thảo luận trong 'Chăn nuôi' , 23/11/10

  1. TimGa Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân:
   - Địa chỉ:
   - Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX
   - email:
   ================================

   <table width="\&quot;100%\&quot;" cellspacing="\&quot;0\&quot;" cellpadding="\&quot;0\&quot;" border="\&quot;0\&quot;" id="\&quot;table52\&quot;"><tbody><tr><td><span class="\&quot;Title_Content_Anpham\&quot;">Kỹ thuật nu&ocirc;i chim Bồ C&acirc;u</span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <table width="\&quot;100%\&quot;" cellspacing="\&quot;0\&quot;" cellpadding="\&quot;0\&quot;" border="\&quot;0\&quot;" id="\&quot;Table3\&quot;"> <tbody><tr> <td valign="\&quot;top\&quot;"> <font size="\&quot;3\&quot;"> <em> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u lấy thịt giờ đ&acirc;y đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ với nhiều người. Chim bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng thường được dung l&agrave;m thực phẩm như nấu ch&aacute;o, hầm thuốc bắc để tẩm bổ sức khoẻ. Người nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u kh&ocirc;ng phải đầu tư nhiều, nhanh thu hồi vốn n&ecirc;n n&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong những nghề mang lại thu nhập cao.<br /></strong> </em> <br /> <div align="\&quot;justify\&quot;"> <strong>1. Chuồng nu&ocirc;i <br />chim bồ c&acirc;u</strong> <br />Theo kinh nghiệm, chuồng nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u phải tho&aacute;ng m&aacute;t th&igrave; chim mới mau lớn. Nếu l&agrave; nu&ocirc;i thả tự do th&igrave; chuồng nu&ocirc;i y&ecirc;u cầu kh&ocirc;ng được trống trải, c&oacute; m&aacute;i che nắng, mưa, c&oacute; ổ cho chim m&aacute;i đẻ trứng. Nếu nu&ocirc;i chim để sinh sản v&agrave; khai th&aacute;c thịt th&igrave; cần c&oacute; chuồng nu&ocirc;i kh&aacute;c nhau.<br />L&agrave;m chuồng n&ecirc;n lấy tre chẻ ra th&agrave;nh nan, sau đ&oacute; l&agrave;m th&agrave;nh ph&ecirc;n gh&eacute;p lại. Chuồng nu&ocirc;i phải c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời, kh&ocirc; r&aacute;o, tho&aacute;ng m&aacute;t, sạch sẽ, tr&aacute;nh gi&oacute; l&ugrave;a, tr&aacute;nh ồn &agrave;o. N&ecirc;n chia chuồng th&agrave;nh c&aacute;c &ocirc; nhỏ cho mỗi cặp chim: Chiều cao 40cm, chiều s&acirc;u 40cm, chiều rộng 50cm. Mỗi &ocirc; chuồng cần 2 ổ đẻ trứng v&agrave; ấp trứng đặt ở tr&ecirc;n, 1 ổ nu&ocirc;i con đặt ở dưới. Ph&iacute;a trước &ocirc; kho&eacute;t lỗ to&nbsp; bằng miệng b&aacute;t ăn cơm để chim c&oacute; thể ra v&agrave;o. M&aacute;ng ăn v&agrave; m&aacute;ng uống cho chim n&ecirc;n d&ugrave;ng bằng gỗ hoặc chất dẻo, kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&agrave;m bằng kim loại, đảm bảo vệ sinh <br /><strong>2. Chọn giống </strong><br />Trong một ổ chim cần phải c&oacute; một con trống v&agrave; một con m&aacute;i. Muốn chim bố mẹ đẻ nhiều, nu&ocirc;i con tốt phải chọn chim c&oacute; l&ocirc;ng bụng dầy mượt, khoẻ mạnh, mỏ xẻ, kh&ocirc;ng c&oacute; dị tật, lanh lợi, đu&ocirc;i nhọn.... N&ecirc;n mua chim đ&atilde; được gh&eacute;p đ&ocirc;i<br />Chim bồ c&acirc;u m&aacute;i c&oacute; thể đẻ trải d&agrave;i trong năm, lứa nọ tiếp lứa kia, khoảng c&aacute;ch giữa hai lứa khoảng 40 ng&agrave;y. Như vậy, trong những điều kiện nu&ocirc;i thả hợp l&yacute;, một cặp bồ c&acirc;u c&oacute; thể sản sinh ra 12 đến 14 lứa chim bồ c&acirc;u con trong một năm<br /><strong>3. Thức ăn <br />cho chim bồ c&acirc;u</strong><br />Nhu cầu về dinh dưỡng t&ugrave;y theo từng giai đoạn ph&aacute;t triển của chim. Thức ăn cho chim c&oacute; thể d&ugrave;ng ng&ocirc;, đậu xanh, th&oacute;c... Ngo&agrave;i ra chim c&ograve;n c&oacute; thể tự t&igrave;m kiếm những thức ăn trong tự nhi&ecirc;n nếu kh&ocirc;ng nu&ocirc;i nhốt.<br />N&ecirc;n cho chim ăn v&agrave;o giờ đ&atilde; quy định để tạo th&oacute;i quen, th&ocirc;ng thường 1 ng&agrave;y cho chim ăn 2 lần v&agrave;o 6 giờ sang v&agrave; 1 giờ chiều. Thức ăn cho chim c&ograve;n nhỏ l&agrave; gạo xay trộn, c&ograve;n với chim bồ c&acirc;u đ&atilde; trưởng th&agrave;nh th&igrave; thức ăn l&agrave; th&oacute;c trộn với ng&ocirc; (hay c&aacute;c hạt kh&aacute;c) xay vỡ.<br />Bồ c&acirc;u nu&ocirc;i nhốt rất cần chất kho&aacute;ng, đặc biệt l&agrave; muối ăn, do đ&oacute; phải bổ sung thường xuy&ecirc;n v&agrave;o c&aacute;c m&aacute;ng ăn ri&ecirc;ng cho chim ăn tự do. Thức ăn kho&aacute;ng bổ sung được trộn theo c&ocirc;ng thức sau: Kho&aacute;ng Premix 85%, muối ăn 5%, sỏi nhỏ 5%.<br />Nước rất cần thiết cho chim bồ c&acirc;u. Trong c&aacute;c loại chim, chim bồ c&acirc;u l&agrave; một trong những lo&agrave;i ti&ecirc;u thụ nhiều nước. Một cặp chim ti&ecirc;u thụ trung b&igrave;nh 200ml nước mỗi ng&agrave;y, c&oacute; l&uacute;c tăng l&ecirc;n 300ml v&agrave;o ng&agrave;y n&oacute;ng v&agrave; &iacute;t nhất 150ml v&agrave;o l&uacute;c lạnh. Chim bồ c&acirc;u thường nh&uacute;ng mỏ v&agrave;o nước trong suốt thời gian ch&uacute;ng uống nước. Đặc biệt, chim bồ c&acirc;u rất th&iacute;ch tắm, nhất l&agrave; trong thời gian thay l&ocirc;ng, chim non th&iacute;ch tắm quanh năm.<br /><strong>&nbsp; 4. Ph&ograve;ng v&agrave; trị bệnh <br />cho chim bồ c&acirc;u</strong><br />Chim bồ c&acirc;u c&oacute; sức đề kh&aacute;ng với bệnh dịch kh&aacute; tốt, nhưng nếu nu&ocirc;i theo đ&agrave;n trong một kh&ocirc;ng gian hẹp th&igrave; nguy cơ mắc bệnh rất lớn. Muốn cho chim bồ c&acirc;u khoẻ mạnh, c&oacute; sức đề kh&aacute;ng tốt th&igrave; trước hết chim phải được nu&ocirc;i dưỡng trong m&ocirc;i trường tốt, thức ăn được cung cấp đầy đủ<br />- Một năm n&ecirc;n ti&ecirc;m vắc xin ph&ograve;ng bệnh 3 lần cho chim<br />- Vệ sinh chuồng trại cho chim bồ c&acirc;u sạch sẽ. N&ecirc;n định kỳ 2-3 th&aacute;ng dọn dẹp l&agrave;m vệ sinh chuồng, sửa chữa v&agrave; l&agrave;m mới chỗ hư hỏng, cạo sạch ph&acirc;n, thay ổ đẻ, phun thuốc s&aacute;t tr&ugrave;ng chuồng.<br />- Vệ sinh m&aacute;ng ăn, m&aacute;ng uống: H&agrave;ng ng&agrave;y n&ecirc;n rửa m&aacute;ng uống để tr&aacute;nh cho chim uống nước bẩn, đ&atilde; l&ecirc;n men do cặn thức ăn đọng lại trong m&aacute;ng<br />Lồng vận chuyển chim bồ c&acirc;u cũng l&agrave; nguồn l&acirc;y nhiễm bệnh cho chim, v&igrave; ở chuồng c&oacute; chim bị bệnh v&agrave; chết th&igrave; dễ d&agrave;ng l&acirc;y nhiễm bệnh sang chuồng kh&aacute;c. V&igrave; thế lồng khi d&ugrave;ng để vận chuyển chim mới cần phải được lau rửa s&aacute;t tr&ugrave;ng cẩn thận.<br />- Hạn chế cho chim lạ v&agrave;o chuồng. Tr&aacute;nh để ph&acirc;n chim vương v&atilde;i ra mọi nơi. Ph&ograve;ng tr&aacute;nh chuột, m&egrave;o, ch&oacute;... tấn c&ocirc;ng chim.<br />- Một số bệnh thường gặp ở chim bồ c&acirc;u như: Bệnh kẹt trứng, trứng vỏ mềm, bệnh cầu tr&ugrave;ng, bệnh đậu m&ugrave;a, bệnh herpes virus đường h&ocirc; hấp... Cần phải theo d&otilde;i kỹ nếu chim bị mắc c&aacute;c bệnh đ&oacute; th&igrave; n&ecirc;n đến c&aacute;c cơ sở hỗ trợ chăn nu&ocirc;i để được tư vấn loại thuốc chữa cho ph&ugrave; hợp.</div></font></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
    
   1 person likes this.
   Đang tải...
  2. chauttkdqb

   chauttkdqb Guest

   Tôi cũng đang có kế hoạck nuôi chim Bồ câu thương phẩm, nhưng bước đầu chập chững nên không biết gì nhiều mong mọi người chỉ giáo. Cho tôi xem vài mẫu thiết kế chuồng nuôi bồ câu công nghiệp được không (càng chi tiết thì càng tôt). cám ơn
    
  3. HienBeo

   HienBeo Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   1.090
   Đã được thích:
   105
   Nghề nghiệp:
   Lap Trinh Vien
   2 thành viên thích bài này.
  4. Tôi Hòa Bình muốn liên hệ mua bồ câu giống ở Hòa Bình hoặc HN.... Bác nào có địa chỉ mách dùm em với. Thank!
    
  5. HienBeo

   HienBeo Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   1.090
   Đã được thích:
   105
   Nghề nghiệp:
   Lap Trinh Vien
   Cái đó thì em bó tay bác ạh :)
    
  6. khanhdenbk

   khanhdenbk Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   116
   Đã được thích:
   29
   Nghề nghiệp:
   khac
   bồ câu nhà em tự nhiên bỏ ăn

   không biết tại sao mấy hôm nay bồ câu nhà em bỏ ăn hoặc là ăn rất ít,các bác mách nước dùm em với
    
  7. tannhacm

   tannhacm Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   5
   Đã được thích:
   2
   Nghề nghiệp:
   công nhân
   Tìm giống bồ câu pháp

   Tôi tên là Nhã, quê tôi ở Cà Mau, hiện tại tôi đang muốn tìm khoảng 10 chuồng nuôi và khoảng 10 cặp Bồ Câu giống Pháp về nuôi thử. Hiện nay trên diễn đàn tôi thấy có rất nhiều địa chỉ cung cấp con giống nhưng ở rất xa quê tôi. Không biết khi vận chuyển xa như vậy chim có chịu nổi không và còn về cách vận chuyển và phương tiện vận chuyển nữa.... tóm lại là rất khó. Không biết có Bác Nông Dân nào hay có ai biết trang trại nào gần Cà Mau không, chỉ mình với?
   Mọi chi tiết giá cả chuồng nuôi cũng như về con giống xin liên hệ về email : phantannhacm@gmail.com hay phantannhacm@yahoo.com hoặc liên hệ số điện thoại 0902535452. gặp Nhã.
   Thanks! các bác nhiều nhé.
    
   1 person likes this.
  8. TRANHUUHAU

   TRANHUUHAU Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   1.728
   Đã được thích:
   110
   Nghề nghiệp:
   Chăn Nuôi
   Vận chuyển không sao cả Bác à
    
   Last edited: 12/9/12
  9. Phạm Văn Tương

   Phạm Văn Tương Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   7
   Đã được thích:
   3
   Nghề nghiệp:
   trồng trọt
   chim bo cau

   Chào các bạn
    
  10. Phạm Văn Tương

   Phạm Văn Tương Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   7
   Đã được thích:
   3
   Nghề nghiệp:
   trồng trọt
   chim bo cau

   Cảm ơn ông Sơn
    
   Last edited: 8/8/12
  11. Phạm Văn Tương

   Phạm Văn Tương Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   7
   Đã được thích:
   3
   Nghề nghiệp:
   trồng trọt
   kinh nghiệm khi đặt mua chim giống

   trước khi cung cấp cho các bạn kinh nghiệm dặt mua chim giống tôi phải cảm ơn vợ chồng ông Nguyễn trọng Sơn ở xóm cầu xã khánh thiện huyện yên khánh tỉnh ninh bình vì vợ chồng ôđã cho toi thêm 1 bài học về cách nhìn người và kinh nghiệm lần sau ko bị mua phải chim gióng đểu và câu chuyện của tôi được bắt đàu như thế này các bạn ạ
   vào khoảng đầu thág 5 dlịch trong trương trình của VTV2 Đài THVN có cung cấp 3 địa chỉ bán chim bồ câu giống trong đó có địa chỉ của gia đình ô Sơn đthoai liên lạc 0985298366 liên lạc với ô qua đthoại ô cho biết chim bồ câu nhà ô đang nuôi là chim câu lai pháp đời f1 chim con bán giống là đời f2 không dịch bệnh ngoại hình đẹp trọng lượng xuất chuông sau 2 tháng tuổi đạt từ 450 đến 600gam 1 con.chim giống trước khi xuất chuồng đèu đã được chủng đậu và nhỏ vác xin các loại và ô còn lịch sự mời chúng tôi sang tham quan trang trại của nhà ô và dặt mua chim giống một thể ,thế là vào khoảng 18-20 tháng 4 âlịch tôi và 2 người nũa cùng nhau đi xe máy vượt qua gần 100km tìm đến nhà ô mạc dù đã gọi điện hẹn trước nhưng hôm ấy ô cũng ko ở nhà qua điện thoại ôcó ý kiến là chúng tôi cứ làm việc với vợ ô nếu mua chim giống thì giá là 170.000đ 1 đôi phải đặt tiền cọc và sau 1tháng nữa mới có chim nghe ô nói chúng tôi nghĩ ô là người có trách nhiệm nên đặt mua 50 đôi dặt tiền cọc 1tr đ hẹn từ mùng 2 đến mùng 10 tháng 6 thì bắt chim và kết quả thế nào mời các bạn đón đọc kỳ sau sẽ rõ xin thankiu và p p các bạn
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...