kỹ THUẬT NUÔI CHIM BỒ CÂU

TimGa

Tập sự
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX
- email:
================================

<table width="\&quot;100%\&quot;" cellspacing="\&quot;0\&quot;" cellpadding="\&quot;0\&quot;" border="\&quot;0\&quot;" id="\&quot;table52\&quot;"><tbody><tr><td><span class="\&quot;Title_Content_Anpham\&quot;">Kỹ thuật nu&ocirc;i chim Bồ C&acirc;u</span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <table width="\&quot;100%\&quot;" cellspacing="\&quot;0\&quot;" cellpadding="\&quot;0\&quot;" border="\&quot;0\&quot;" id="\&quot;Table3\&quot;"> <tbody><tr> <td valign="\&quot;top\&quot;"> <font size="\&quot;3\&quot;"> <em> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u lấy thịt giờ đ&acirc;y đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ với nhiều người. Chim bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng thường được dung l&agrave;m thực phẩm như nấu ch&aacute;o, hầm thuốc bắc để tẩm bổ sức khoẻ. Người nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u kh&ocirc;ng phải đầu tư nhiều, nhanh thu hồi vốn n&ecirc;n n&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong những nghề mang lại thu nhập cao.<br /></strong> </em> <br /> <div align="\&quot;justify\&quot;"> <strong>1. Chuồng nu&ocirc;i <br />chim bồ c&acirc;u</strong> <br />Theo kinh nghiệm, chuồng nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u phải tho&aacute;ng m&aacute;t th&igrave; chim mới mau lớn. Nếu l&agrave; nu&ocirc;i thả tự do th&igrave; chuồng nu&ocirc;i y&ecirc;u cầu kh&ocirc;ng được trống trải, c&oacute; m&aacute;i che nắng, mưa, c&oacute; ổ cho chim m&aacute;i đẻ trứng. Nếu nu&ocirc;i chim để sinh sản v&agrave; khai th&aacute;c thịt th&igrave; cần c&oacute; chuồng nu&ocirc;i kh&aacute;c nhau.<br />L&agrave;m chuồng n&ecirc;n lấy tre chẻ ra th&agrave;nh nan, sau đ&oacute; l&agrave;m th&agrave;nh ph&ecirc;n gh&eacute;p lại. Chuồng nu&ocirc;i phải c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời, kh&ocirc; r&aacute;o, tho&aacute;ng m&aacute;t, sạch sẽ, tr&aacute;nh gi&oacute; l&ugrave;a, tr&aacute;nh ồn &agrave;o. N&ecirc;n chia chuồng th&agrave;nh c&aacute;c &ocirc; nhỏ cho mỗi cặp chim: Chiều cao 40cm, chiều s&acirc;u 40cm, chiều rộng 50cm. Mỗi &ocirc; chuồng cần 2 ổ đẻ trứng v&agrave; ấp trứng đặt ở tr&ecirc;n, 1 ổ nu&ocirc;i con đặt ở dưới. Ph&iacute;a trước &ocirc; kho&eacute;t lỗ to&nbsp; bằng miệng b&aacute;t ăn cơm để chim c&oacute; thể ra v&agrave;o. M&aacute;ng ăn v&agrave; m&aacute;ng uống cho chim n&ecirc;n d&ugrave;ng bằng gỗ hoặc chất dẻo, kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&agrave;m bằng kim loại, đảm bảo vệ sinh <br /><strong>2. Chọn giống </strong><br />Trong một ổ chim cần phải c&oacute; một con trống v&agrave; một con m&aacute;i. Muốn chim bố mẹ đẻ nhiều, nu&ocirc;i con tốt phải chọn chim c&oacute; l&ocirc;ng bụng dầy mượt, khoẻ mạnh, mỏ xẻ, kh&ocirc;ng c&oacute; dị tật, lanh lợi, đu&ocirc;i nhọn.... N&ecirc;n mua chim đ&atilde; được gh&eacute;p đ&ocirc;i<br />Chim bồ c&acirc;u m&aacute;i c&oacute; thể đẻ trải d&agrave;i trong năm, lứa nọ tiếp lứa kia, khoảng c&aacute;ch giữa hai lứa khoảng 40 ng&agrave;y. Như vậy, trong những điều kiện nu&ocirc;i thả hợp l&yacute;, một cặp bồ c&acirc;u c&oacute; thể sản sinh ra 12 đến 14 lứa chim bồ c&acirc;u con trong một năm<br /><strong>3. Thức ăn <br />cho chim bồ c&acirc;u</strong><br />Nhu cầu về dinh dưỡng t&ugrave;y theo từng giai đoạn ph&aacute;t triển của chim. Thức ăn cho chim c&oacute; thể d&ugrave;ng ng&ocirc;, đậu xanh, th&oacute;c... Ngo&agrave;i ra chim c&ograve;n c&oacute; thể tự t&igrave;m kiếm những thức ăn trong tự nhi&ecirc;n nếu kh&ocirc;ng nu&ocirc;i nhốt.<br />N&ecirc;n cho chim ăn v&agrave;o giờ đ&atilde; quy định để tạo th&oacute;i quen, th&ocirc;ng thường 1 ng&agrave;y cho chim ăn 2 lần v&agrave;o 6 giờ sang v&agrave; 1 giờ chiều. Thức ăn cho chim c&ograve;n nhỏ l&agrave; gạo xay trộn, c&ograve;n với chim bồ c&acirc;u đ&atilde; trưởng th&agrave;nh th&igrave; thức ăn l&agrave; th&oacute;c trộn với ng&ocirc; (hay c&aacute;c hạt kh&aacute;c) xay vỡ.<br />Bồ c&acirc;u nu&ocirc;i nhốt rất cần chất kho&aacute;ng, đặc biệt l&agrave; muối ăn, do đ&oacute; phải bổ sung thường xuy&ecirc;n v&agrave;o c&aacute;c m&aacute;ng ăn ri&ecirc;ng cho chim ăn tự do. Thức ăn kho&aacute;ng bổ sung được trộn theo c&ocirc;ng thức sau: Kho&aacute;ng Premix 85%, muối ăn 5%, sỏi nhỏ 5%.<br />Nước rất cần thiết cho chim bồ c&acirc;u. Trong c&aacute;c loại chim, chim bồ c&acirc;u l&agrave; một trong những lo&agrave;i ti&ecirc;u thụ nhiều nước. Một cặp chim ti&ecirc;u thụ trung b&igrave;nh 200ml nước mỗi ng&agrave;y, c&oacute; l&uacute;c tăng l&ecirc;n 300ml v&agrave;o ng&agrave;y n&oacute;ng v&agrave; &iacute;t nhất 150ml v&agrave;o l&uacute;c lạnh. Chim bồ c&acirc;u thường nh&uacute;ng mỏ v&agrave;o nước trong suốt thời gian ch&uacute;ng uống nước. Đặc biệt, chim bồ c&acirc;u rất th&iacute;ch tắm, nhất l&agrave; trong thời gian thay l&ocirc;ng, chim non th&iacute;ch tắm quanh năm.<br /><strong>&nbsp; 4. Ph&ograve;ng v&agrave; trị bệnh <br />cho chim bồ c&acirc;u</strong><br />Chim bồ c&acirc;u c&oacute; sức đề kh&aacute;ng với bệnh dịch kh&aacute; tốt, nhưng nếu nu&ocirc;i theo đ&agrave;n trong một kh&ocirc;ng gian hẹp th&igrave; nguy cơ mắc bệnh rất lớn. Muốn cho chim bồ c&acirc;u khoẻ mạnh, c&oacute; sức đề kh&aacute;ng tốt th&igrave; trước hết chim phải được nu&ocirc;i dưỡng trong m&ocirc;i trường tốt, thức ăn được cung cấp đầy đủ<br />- Một năm n&ecirc;n ti&ecirc;m vắc xin ph&ograve;ng bệnh 3 lần cho chim<br />- Vệ sinh chuồng trại cho chim bồ c&acirc;u sạch sẽ. N&ecirc;n định kỳ 2-3 th&aacute;ng dọn dẹp l&agrave;m vệ sinh chuồng, sửa chữa v&agrave; l&agrave;m mới chỗ hư hỏng, cạo sạch ph&acirc;n, thay ổ đẻ, phun thuốc s&aacute;t tr&ugrave;ng chuồng.<br />- Vệ sinh m&aacute;ng ăn, m&aacute;ng uống: H&agrave;ng ng&agrave;y n&ecirc;n rửa m&aacute;ng uống để tr&aacute;nh cho chim uống nước bẩn, đ&atilde; l&ecirc;n men do cặn thức ăn đọng lại trong m&aacute;ng<br />Lồng vận chuyển chim bồ c&acirc;u cũng l&agrave; nguồn l&acirc;y nhiễm bệnh cho chim, v&igrave; ở chuồng c&oacute; chim bị bệnh v&agrave; chết th&igrave; dễ d&agrave;ng l&acirc;y nhiễm bệnh sang chuồng kh&aacute;c. V&igrave; thế lồng khi d&ugrave;ng để vận chuyển chim mới cần phải được lau rửa s&aacute;t tr&ugrave;ng cẩn thận.<br />- Hạn chế cho chim lạ v&agrave;o chuồng. Tr&aacute;nh để ph&acirc;n chim vương v&atilde;i ra mọi nơi. Ph&ograve;ng tr&aacute;nh chuột, m&egrave;o, ch&oacute;... tấn c&ocirc;ng chim.<br />- Một số bệnh thường gặp ở chim bồ c&acirc;u như: Bệnh kẹt trứng, trứng vỏ mềm, bệnh cầu tr&ugrave;ng, bệnh đậu m&ugrave;a, bệnh herpes virus đường h&ocirc; hấp... Cần phải theo d&otilde;i kỹ nếu chim bị mắc c&aacute;c bệnh đ&oacute; th&igrave; n&ecirc;n đến c&aacute;c cơ sở hỗ trợ chăn nu&ocirc;i để được tư vấn loại thuốc chữa cho ph&ugrave; hợp.</div></font></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
 

C

chauttkdqb

Guest
#2
Tôi cũng đang có kế hoạck nuôi chim Bồ câu thương phẩm, nhưng bước đầu chập chững nên không biết gì nhiều mong mọi người chỉ giáo. Cho tôi xem vài mẫu thiết kế chuồng nuôi bồ câu công nghiệp được không (càng chi tiết thì càng tôt). cám ơn
 
D

Dương Viết Hào

Guest
#4
Tôi Hòa Bình muốn liên hệ mua bồ câu giống ở Hòa Bình hoặc HN.... Bác nào có địa chỉ mách dùm em với. Thank!
 

khanhdenbk

Tập sự
#6
bồ câu nhà em tự nhiên bỏ ăn

không biết tại sao mấy hôm nay bồ câu nhà em bỏ ăn hoặc là ăn rất ít,các bác mách nước dùm em với
 
#7
Tìm giống bồ câu pháp

Tôi tên là Nhã, quê tôi ở Cà Mau, hiện tại tôi đang muốn tìm khoảng 10 chuồng nuôi và khoảng 10 cặp Bồ Câu giống Pháp về nuôi thử. Hiện nay trên diễn đàn tôi thấy có rất nhiều địa chỉ cung cấp con giống nhưng ở rất xa quê tôi. Không biết khi vận chuyển xa như vậy chim có chịu nổi không và còn về cách vận chuyển và phương tiện vận chuyển nữa.... tóm lại là rất khó. Không biết có Bác Nông Dân nào hay có ai biết trang trại nào gần Cà Mau không, chỉ mình với?
Mọi chi tiết giá cả chuồng nuôi cũng như về con giống xin liên hệ về email : phantannhacm@gmail.com hay phantannhacm@yahoo.com hoặc liên hệ số điện thoại 0902535452. gặp Nhã.
Thanks! các bác nhiều nhé.
 

#11
kinh nghiệm khi đặt mua chim giống

trước khi cung cấp cho các bạn kinh nghiệm dặt mua chim giống tôi phải cảm ơn vợ chồng ông Nguyễn trọng Sơn ở xóm cầu xã khánh thiện huyện yên khánh tỉnh ninh bình vì vợ chồng ôđã cho toi thêm 1 bài học về cách nhìn người và kinh nghiệm lần sau ko bị mua phải chim gióng đểu và câu chuyện của tôi được bắt đàu như thế này các bạn ạ
vào khoảng đầu thág 5 dlịch trong trương trình của VTV2 Đài THVN có cung cấp 3 địa chỉ bán chim bồ câu giống trong đó có địa chỉ của gia đình ô Sơn đthoai liên lạc 0985298366 liên lạc với ô qua đthoại ô cho biết chim bồ câu nhà ô đang nuôi là chim câu lai pháp đời f1 chim con bán giống là đời f2 không dịch bệnh ngoại hình đẹp trọng lượng xuất chuông sau 2 tháng tuổi đạt từ 450 đến 600gam 1 con.chim giống trước khi xuất chuồng đèu đã được chủng đậu và nhỏ vác xin các loại và ô còn lịch sự mời chúng tôi sang tham quan trang trại của nhà ô và dặt mua chim giống một thể ,thế là vào khoảng 18-20 tháng 4 âlịch tôi và 2 người nũa cùng nhau đi xe máy vượt qua gần 100km tìm đến nhà ô mạc dù đã gọi điện hẹn trước nhưng hôm ấy ô cũng ko ở nhà qua điện thoại ôcó ý kiến là chúng tôi cứ làm việc với vợ ô nếu mua chim giống thì giá là 170.000đ 1 đôi phải đặt tiền cọc và sau 1tháng nữa mới có chim nghe ô nói chúng tôi nghĩ ô là người có trách nhiệm nên đặt mua 50 đôi dặt tiền cọc 1tr đ hẹn từ mùng 2 đến mùng 10 tháng 6 thì bắt chim và kết quả thế nào mời các bạn đón đọc kỳ sau sẽ rõ xin thankiu và p p các bạn
 

traibocauphap

DT : 0978910022
#12Mời các Bác tham quan Trại nho nhỏ của chúng tôi , chúng tôi có hướng dẫn kỹ thuật nuôi, kỹ thuật chuồng Trại theo các mô hình khác nhau. Các bác hãy vào đị chỉ Website : www.bocausangtao.com để tham khảo nhé !!
 

bocauviet

Nghiệp dư
#13
1 năm có 365 ngày / 40 ngày/lứa = 9.125 lứa chủ píc có tính toán trước khi viết bài hay chỉ bạ đâu viết đấy.? hay ko biết làm toán?
 
#14
kinh nghiệm đặt mua chim giống kỳ 2

ở kỳ một tôi cho các bạn biết tôi đã dặt mua 50 đôi chim giống của ô sơn ở xóm cầu x khánh thiện H yên khánh T ninh bình .kỳ này tôi cung cấp cho các bạn quá trình hoàn tất hợp đồng trên .
đàu tháng 5 âlịch tôi tiến hành xây dựng nhà nuôi chim với diện tích hơn 50m2 tiền đầu tư hết trên 50 tr đ,đến ngày 26/5 âlịch tôi gọi điện hẹn ô đúng sáng ngày 4/6 thì bắt chim ô cũng nhất trí như vậy và từ hôm đó đến trưa ngày 3/6 ko ngày nào tôi ko gọi cho ô và ô đều nhất trí sáng ngày 4/6 thì giao chim cho tôi đúng hẹn .đùng một cái tối ngày 3/6 ô gọi cho tôi nói ngày 4/6 vợ chồng ô phải về quê ngoại giỗ tổ ,tôi nghĩ ô bận việc nên quên cả ngày giỗ tổ bèn nói tôi sẽ có mặt ở nhà ô trước 6h sáng hoặc sau 5h chiều để bắt chim ô nói vợ chồng ô đi từ 4h sáng đén 8h tối mới về tôi đã nghi hoặc vì nhà ônuôi mấy trăm con gà công nghiệp mấy trăm đôi chim và hơn 100 đôi chim non mới tách mẹ mà dám đóng cửa di từ 4h sáng tới 8h tối mới về thì khó tin quá .tôi có ngờ đâu và cũng ko dám nghĩ đến việc ô lấy ngày giỗ tổ đê trì hoãn viẹc giao chim mà là để chờ mấy tay buôn chim thu gom chim ở các chợ quê về luồn vào bán cho tôi và hậu quả là tôi dính đủ .các bạn muốn biết mời các bạn đọc kỳ 3 sẽ rõ xin chào và cảm ơn các bạn đã quan tâm đón đọc
 
#15
kinh nghiệm đặt mua chim giống kỳ 3

chào các bạn kỳ này tôi mời các bạn xem kết quả của 50 đôi chim giống tôi mua của ô Sơn ở xóm cầu xã khánh thiện Huyện Yên khánh Tỉnh Ninh bình . đúng 6h30phút sáng ngày 6/6 âlịch chúng tôi đã có mặt tại nhà ô trong lúc làm thủ tục thanh nốt số tiền giống ôhướng dẫn chúng tôi cách pha thuốc cho uống thuóc phòng và chữa bệnh cho chim và ô bán cho tôi một đơn thuốc gồm ( côly 200 4 gói 200.000đ T.A.MYcin10 gói 100.000đ các cin la xô ta,niu cát sơn ,đậu gà -3 loại 6 lọ 240.000đ điện giải 4 gói 40.000đ tổng tiền thuốc hết 580.000đ ).chúngtôi chằng buộc cẩn thận đúng 7h45phút chúng tôi chào vợ chồng ô rồi lên xe ra về sau gần 2h và đi được khoảng 60km đến bến đò ngang .trong lúc chờ đò qua sông tôi giật mình phát hiện thấy 1 con chim đã bị chết nằm lăn lóc ở góc lồng và các đáy tầng lồng trát đầy phân chim với đủ 3 màu xanh trắng đỏ ,tôi rút điện thoại gọi thông báo cho ô và đề nghị được quay lại nhà ô để ô chữa giúp bao giờ khỏi bệnh thì bắt về sau ô nói cứ về nhanh thả chim ra cho uống thuốc vài ngày là khỏi .ko còn cách nào khác tôi đành phải xuống đò sang sông về nhà .lúc đi hào hứng phấn chấn bao nhiêu thì bây giời lặng lẽ lo lắng ỉu xìu bấy nhiêu ,vợ tôi nghĩ tôi đi đường xa về mệt nên xăng sái giúp tôi khiêng chim vào thả trong ngôi nhà cao to rộng rãi tường quýet vôi trắng xoá nền láng xi măng bóng loáng chỉ vài phút sau đã xuất hiện phân chim với đủ cả 3 màu xanh trắng đỏ và càng lúc càng nhiều thêm.vợ tôi nhìn thấy nói ngay nó bán cho ô chim đang bị bệnh ỉa phân trắng phân xanh .tôi liền gắt bà thì biết cái gì cứ cho uống thuốc theo hướng dẫn vài ngày là khỏi .nói mạnh mồm là thế chứ từ bấy giờ cho đến tối trừ lúc ăn ởm ra còn lại ko lúc nào rời khỏi cửa nhà chim 6h30phút tối vào nhà ăn cơm xem ti vi đến 9h30 ra kiểm tra trước khi đi ngủ thì đãcó 2 con chết nằm còng queo dưới nền nhà lặng lẽ mở cửa nhặt ra định đem đi chôn thì vợ tôi khẽ hỏi mấy con hả ô tôi trả lời 2 con bà ạ và thế là từ sáng hôm sau trở đi ko sáng nào là ko có chim chết ,sáng ít thì 2-3 con sáng nhiều thì 5-6 con và chỉ trong vòng 7 ngày từ ngày 6- đến ngày 12đã có 56 con chim bị chết những con còn sống thì lờ đờ sơ xác nguyên nhân nào mà đàn chim giống tôi mua của ô sơn ở xóm cầu xã khánh thiện huyệ yên khánh tỉnh ninh bình lại chết nhiều như vậy mời các bạn đón đọc kỳ sau sẽ rõ . xin chào và cảm ơn các bạn đã quan tâm đón đọc
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH