• Làm sạch nội thất ô tô

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 8/3/13

  1. doanhhoang Guest

   <p align="center" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bạn sẽ kh&ocirc;ng mất nhiều thời gian để chăm s&oacute;c nội thất chiếc xe y&ecirc;u qu&yacute; của m&igrave;nh. Kh&ocirc;ng gian trong l&agrave;nh v&agrave; sạch sẽ m&atilde;i lu&ocirc;n trong chiếc xe của bạn. C&ocirc;ng ty CHRISAL VIỆT NAM(Đại diện tập đo&agrave;n Chiral bỉ) xin giới thiệu sản phẩm từ c&ocirc;ng nghệ sinh học, l&agrave;m sạch v&agrave; khử m&ugrave;i nội thất &ocirc; t&ocirc; hiệu quả v&agrave; an to&agrave;n</strong>.&nbsp;</p><p align="center" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: center"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">AUTO CLEANER</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">.</span></p><p align="center" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit"><br /><img title="L&agrave;m sạch nội thất &ocirc; t&ocirc;" alt="L&agrave;m sạch nội thất &ocirc; t&ocirc;" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/02/22/1014947/201302090608_untitled_1.jpg" border="0" />&nbsp;<br /><br /></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUTO CLEANER l&agrave;m sạch nội thất tr&ecirc;n c&aacute;c chất liệu, loại bỏ m&ugrave;i h&ocirc;i, mốc , m&ugrave;i nước hoa, thuốc l&aacute;, loại bỏ m&ugrave;i ghế da v&agrave; nội thất xe mới. xe c&oacute; nội thất sạch&nbsp; sẽ , kh&ocirc;ng m&ugrave;i sẽ g&oacute;p phần hiệu quả chống say xe, gi&uacute;p bạn tập chung l&aacute;i xe an to&agrave;n.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUTO CLEANER khi sử dụng gặp tia lửa điện kh&ocirc;ng g&acirc;y ch&aacute;y nổ, thuận tiện cho bảo quản v&agrave; sử dụng an to&agrave;n.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUTO CLEANER sản phẩm c&ocirc;ng nghệ sinh học, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường, tuyệt đố an to&agrave;n cho người sử dụng, an to&agrave;n kh&ocirc;ng&nbsp; g&acirc;y biến dạng bề mặt nội&nbsp; thất sau khi&nbsp; sử dụng.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><br /><img title="L&agrave;m sạch nội thất &ocirc; t&ocirc;" alt="L&agrave;m sạch nội thất &ocirc; t&ocirc;" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/02/22/1014947/201302090637_auto_cleaner_lau_r___a_n___i.png" border="0" />&nbsp;<br /><br /></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chỉ&nbsp; cần phun AUTO CLEANER l&ecirc;n bề mặt nội thất, hoặc nơi sinh ra m&ugrave;i tr&ecirc;n &ocirc; t&ocirc;, để30s &ndash; 2 ph&uacute;t v&agrave; lau lại bằng giẻ sạch,&nbsp; AUTO CLEANER sẽ l&agrave;m sạch nội thất v&agrave; trả lại kh&ocirc;ng gian trong l&agrave;nh cho chiếc xe của bạn.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối: C&ocirc;ng ty TNHH CHRISAL Việt Nam</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Địa chỉ: số 6, ng&otilde; 99, Đức Giang, Q. Long Bi&ecirc;n, H&agrave; Nội.</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">VPGD: t&acirc;̀ng 4, 160 Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m, Q. T&acirc;y H&ocirc;̀, H&agrave; N&ocirc;̣i</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Tel: (04) 37286103 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px">Email: chrisal.vn4@gmail.com</strong></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;Website:&nbsp;</strong><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: none" href="http://www.chrisal.vn/"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">www.chrisal.vn</strong></a><strong style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;, www.probiotic.vn</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: hoang cong doanh
   - Địa chỉ: hà nội
   - Điện thoại: 0983874899 - Fax:
   - email: doanhconghoang@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...