Lan Giống

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TNHH TM_DV ĐỖ ĐĂNG VIỆT
- Địa chỉ: 355 Bà Thiên, Nhuận Đức, Củ Chi
- Tel, Fax: 01224990243 ::: FaX 0839968808
- email: swat_co@yahoo.com
================================

<strong><font size="3">_C ty:TNHH TM_DV ĐỖ ĐĂNG VIỆT<br /></font></strong><strong><font size="3">_T&ecirc;n: Trần Quốc Nam<br /></font></strong><strong>_</strong><strong>ĐChỉ:355 đường B&agrave; Thi&ecirc;n,X&atilde; Nhuận Đức,Huyện Củ Chi</strong><strong><br />_</strong><strong><font size="3">Tell:</font></strong><strong> 01224990243<br />_Website: phonglannguyenthanh.com</strong><br /><span />*Cơ sở Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ Phong Lan giống từ Th&aacute;i Lan...như Mokara, Dendrobium, cattleya, ngọc điểm, Vanda m&aacute;t (nắng)&hellip;v&agrave; một số giống lan lạ d&agrave;nh cho c&aacute;c nghệ nh&acirc;n dự thi.<br /><span />*L&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n của thế hệ mới,chuy&ecirc;n nu&ocirc;i trồng v&agrave; kinh doanh giống hoa phong lan (đặc biệt l&agrave; giống mokara). Với sự chuyển giao khoa học kỹ thuật tiến bộ ch&uacute;ng ta dễ d&agrave;ng bước v&agrave;o thị trường xuất khẩu&nbsp; hoa phong lan một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng.<br /><span />*Nhận biết được điều đ&oacute; cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn chia sẻ những mục ti&ecirc;u lợi &iacute;ch đến c&aacute;c nh&agrave; đầu tư:&nbsp; <br />_Thứ nhất l&agrave; khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c bạn tham gia nu&ocirc;i trồng v&agrave; kinh doanh hoa lan.<br />_Thứ hai l&agrave; giới thiệu th&ecirc;m một số giống lan si&ecirc;ng b&ocirc;ng c&oacute; năng suất thu nhập đạt hiệu quả kinh tế cao.<br />_Hỗ trợ cho q&uacute;y kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu kinh doanh giống mokara: Ph&acirc;n biệt đ&uacute;ng giống mokara si&ecirc;ng hoa, hỗ trợ khoa học tiến bộ nhanh b&ocirc;ng v&agrave; ph&ograve;ng kh&aacute;ng s&acirc;u bệnh cao.<br /><span />*Hiện c&oacute; những loại rất được kh&aacute;ch h&agrave;ng ưa chu&ocirc;ng như: mokara trắng hồng..., mokara v&agrave;ng sjc...v..v...v&agrave; c&ograve;n rất nhiều giống lan kh&aacute;c được nhập từ Th&aacute;i...<br /><span />*Dưới đ&acirc;y l&agrave; bảng b&aacute;o gi&aacute; mokara gi&oacute;ng đang được ưa chuộng nhất<br /><br /><font size="3">*Trắng hồng: size 25-30cm gi&aacute; 57000<br /></font><font size="3">*SJC: size 18-22cm gia 57000</font><br /><font size="3">*mr-09(đỏ):size 30-40cm gi&aacute; 42000</font><br /><font size="3">*m.blue:size 30-40cm gi&aacute; 42000</font><br /><br /><font size="3">*mokara trắng điểm bi hồng :size 25-35cm gi&aacute; 45000</font><br /><font size="3">*mokara v&agrave;ng chanh :size 35-42cm đẹp lớn gi&aacute; 52000 </font><br />*<font size="3">ng&ograve;ai ra c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c loại lan bất hữu như l&agrave; của năm 2009 :</font><br /><font size="3">*m.luenberger gold :size tu 30-35cm gi&aacute; l&agrave; 47000đặc điểm l&agrave; c&agrave;nh hoa c&oacute; ph&acirc;n chi ,c&agrave;nh dầy ,c&agrave;nh thẳng , b&ocirc;ng l&acirc;u t&agrave;n </font><br /><font size="3">*luen new(m.lu):size từ 30-40cm gi&aacute; 49000 l&agrave; m&agrave;u v&agrave;ng ua chuộng của ch&acirc;u &acirc;u <br /></font><font size="3">*kenney t&iacute;m :size 25-35cm gi&aacute; l&agrave; 44000 thường th&igrave; kenney cũ c&oacute; KHUYẾT l&agrave; c&aacute;nh hoa c&oacute; tật, nhưng m&agrave;u của c&ocirc;ng ty năm 2009 c&aacute;nh kh&ocirc;ng c&oacute; tật </font><br /><font size="3">*m.kuchilong(m.ku):size 30-35cm gi&aacute; l&agrave; 42000 </font><br /><font size="3">*</font>Hiện tại cơ sở đang c&oacute; nhiều loại lan mới... gi&aacute; kh&aacute; hấp dẫn v&agrave; rẻ bất ngờ...loại giống f1 tốt nhất hiện nay. Với h&agrave;ng nhập to&agrave;n bộ từ Th&aacute;i, l&aacute; thẳng ko bị khuyết điểm, h&agrave;ng đảm bảo đẹp. Gi&aacute; cả kh&aacute; cạnh tranh v&agrave; rẻ bất ngờ của năm 2010.<br />*ng&ograve;ai ra c&ograve;n tư vấn &amp; hỗtrợ c&aacute;ch trồng kỹ thuật mới nếu ai c&oacute; nhu cầu đặt h&agrave;ng th&igrave; ĐIỆN THOẠI 0122499024 gặp Mr Nam để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết.
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH